print

Projectenoverzicht

clear filter
Thema Titel
Stedelijk waterbeheer Faalkansmodel voor asset management van persleidingen
Waterbeheersing Project ‘Verkenning integrale risicoanalyse wateroverlast’
Afvalwaterzuivering Ontwikkeling regionale training assetmanagement
Klimaat & water Leren van wateroverlast
Energie- en Grondstoffenfabriek Verwaarding van zuiveringsslib met behulp van biologische methoden
Energie- en Grondstoffenfabriek Fijnzeven met papierindustrie technologie
Energie- en Grondstoffenfabriek Selectieve lignocellulose ontsluiting met witrotschimmels
Energie- en Grondstoffenfabriek Pilotonderzoek Themista-Ephyra combinatie
Klimaat & water Regioscan Zoetwatermaatregelen. Opschalen van effecten, kosten en baten van lokale zoetwatermaatregelen
Afvalwaterzuivering Slibontwatering: de relatie tussen variabiliteit van slib, PE en ontwateringsresultaat
Energie & duurzaamheid Flexibel energiemanagement beluchting rwzi's
Energie- en Grondstoffenfabriek Nevenreacties tijdens Thermische Druk Hydrolyse (TDH)
Ecologie & water Toepassing eDNA voedselwebanalyses voor toestandsbepaling en systeembegrip
Ecologie & water Sleutelfactor 9 Context
Energie & duurzaamheid Thermische Energie uit Oppervlaktewater (TEO). Van kansen naar realisatie
Slib Slibontwatering met borstelcentrifuge (zonder Poly-Electrolieten of PE)
Emissies & diffuse bronnen Emissie onderhoudsmaatregelen kunstgrasvelden
Ecologie & water E-learning module & rekentool voor opstellen waterbalans
Emissies & diffuse bronnen Universitair onderzoeksprogramma 'Contaminants of Emerging Concern in the Water Cycle' / 'Opkomende stoffen'
Ecologie & water Plan van Aanpak uitwerking hydromorfologie/morfodynamiek stromende wateren
Energie- en Grondstoffenfabriek Waste2aromatics, tweede fase
Afvalwaterzuivering Zuiverende kassen
Klimaat & water Benchmark Inundatiemodellen
Ecologie & water Flexibel peil Alde Feanen
Ecologie & water Kennisprogramma Bouwen met natuur
Ecologie & water Handboek ecohydrologie beken: samenbrengen van beek en landschap
Ecologie & water Ecologische Sleutelfactor 7 Organische belasting, voor stilstaande wateren
Ecologie & water Waterplanten en waterkwaliteit
Ecologie & water Ecologische sleutelfactoren voor stromende wateren (R-type)
Waterfabriek Expertgroep Waterfabriek
Afvalwaterzuivering Bepaling zuurstofvraag van huishoudelijk afvalwater
Energie- en Grondstoffenfabriek Doorontwikkeling Energie- en Grondstoffenfabriek
Stedelijk waterbeheer CoP ‘Meten en Monitoren Groenblauwe daken’
Afvalwaterzuivering Mainstream Demon®, deammonificatie in de waterlijn
Waterfabriek Praktijkproef met poederkooldosering in actief slib (PACAS, Powdered Activated Carbon in Activated Sludge)
Grondstoffenfabriek Cellu2PLA: van cellulose in afvalwater naar grondstof voor bioafbraakbaar plastic
Innovatie / nieuwe technieken Alternatief concept drukriolering buitengebieden: Druk Vacuüm Compact systeem
Hoogwaterbescherming Bomen op keringen. Good practices
Hoogwaterbescherming Onderzoek ethiek en problematiek muizenplaag voor waterschappen
Waterbeheersing Serious Game veenweiden
Communicatie & participatie Communiceren over onzekerheid binnen het waterbeheer
Grondstoffenfabriek Inventarisatie gebruikerservaringen deelstroombehandelingstechnieken
Grondstoffenfabriek Oogsten van humuszuren: een praktische verkenning van de terugwinningsmogelijkheden
Afvalwaterzuivering Onderzoek naar de lotgevallen van microplastics op een rwzi
Afvalwaterzuivering Handboek nutriëntenverwijdering in actiefslibsystemen
Afvalwaterzuivering Waterfabriek de Groote Lucht
Afvalwaterzuivering Lidmaatschap Technology Approval Group Waste Water
Afvalwaterzuivering Antibiotica resistentie en afvalwaterbehandeling
Emissies & diffuse bronnen Stimuleringsbudget Emissiebeperking Glastuinbouw
Stedelijk waterbeheer Rol afvalwaterketen in verspreiding van antibioticaresistentie
Slib Praktijkproef zuiveringslib drogen met duurzame, laagwaardige restwarmte als praktijktoets en variant op het kassendroogprincipe
Emissies & diffuse bronnen Vraaggestuurde plantenvoeding
Emissies & diffuse bronnen Demo verwijdering gewasbeschermingsmiddelen uit spuiwater glastuinbouw
Emissies & diffuse bronnen Waterzuivering glastuinbouw Emmen
Emissies & diffuse bronnen Chrysant op water
Emissies & diffuse bronnen Reductie stikstofuitstoot door precisiebemesting
Energie & duurzaamheid Emissie lachgas vanuit rwzi's
Ecologie & water Blauwalgepreventie door sturing N/P-ratio
Energie- en Grondstoffenfabriek Kennisontsluiting demonstratie best practise slibgisting in het kader van energie- en grondstoffenfabriek
Ecologie & water Ecologische sleutelfactor 8 Toxiciteit. Ontwikkeling instrument voor ecologische-effectanalyse toxiciteit
Emissies & diffuse bronnen Emissiebeperking grondgebonden teelt glastuinbouw
Emissies & diffuse bronnen AquaReUse
Meten & monitoren De Intelligente Peilstok
Emissies & diffuse bronnen De waterefficiënte, emissieloze kas
Ecologie & water Protocol Monitoring Beekherstel
Meten & monitoren Methode voor het meten van werkelijke verdamping (Lysimeter)
Klimaat & water RiverCare: towards self-sustaining multifunctional rivers
Grondstoffenfabriek Alginaat terugwinnen uit korrelsib
Energie- en Grondstoffenfabriek Community of Practice Menging slibgisting
Hoogwaterbescherming Invloed van graverij muskusratten op veiligheid kaden
Slib Verbetering ontwaterbaarheid van slib: invloed kationen
Diversen Voedselresten in de afvalwaterketen
Klimaat & water Dalende bodem, stijgende kosten. Bodemdaling in laagveengebieden (Deltaproof)
Hoogwaterbescherming Coïncidentie neerslag/ rivierafvoeren en zeewaterstanden
Waterbeheersing Actuele watervoorraad-module
Waterbeheersing Communiceren over onzekerheid
Klimaat & water Spaarwater (Deltaproof)
Energie- en Grondstoffenfabriek Superkritisch vergassen van zuiveringsslib
Grondstoffenfabriek Verkenning nieuwe mogelijkheden fosfaatterugwinning uit afvalwater (WETSUS)
Modellering Gerichte opname GxG’s
Klimaat & water Klimaatbestendige effectmodule landbouw / Waterwijzer Landbouw (Deltaproof)
Ecologie & water NETLAKE: Networking Lake Observatories in Europe
Waterbeheersing Actualisatie Hydrologische randvoorwaarden Natuur in Waternood (versie 3)
Klimaat & water Hydrocity, open innovatieplatform voor klimaatadaptief stedelijk waterbeheer (Deltaproof)
Waterbeheersing WaterSchadeSchatter WSS (Deltaproof)
Hoogwaterbescherming Multifunctionele waterkeringen (Deltaproof)
Hoogwaterbescherming Meerlaagsveiligheid (Deltaproof)
Ecologie & water REFORM: Restoring rivers for effective catchment management
Hoogwaterbescherming Kennis voor Klimaat: veiligheid tegen overstromingen
Waterbeheersing Meteobase. Actualiseren van neerslag- en verdampingsgegevens t.b.v. NBW-toetsing regionale wateroverlast
Waterbeheersing Inzet van Remote Sensing voor beter waterbeheer / SAT WATER
Klimaat & water Kennis voor Klimaat: Klimaatbestendige steden (Deltaproof)
Klimaat & water Bufferboeren. Samen werken aan een betere beschikbaarheid van de waterbodem (Deltaproof)
Klimaat & water Een klimaatrobuuste effectmodule natuur / Waterwijzer Natuur (Deltaproof)
Klimaat & water Programma natuurlijke klimaatbuffers (Deltaproof)
Modellering Nationaal Modelinstrumentarium NHI
Hoogwaterbescherming Dynamisch kustbeheer (Deltaproof)
Emissies & diffuse bronnen Implementatie van het emissie managementsysteem bij grondgebonden teelt
Klimaat & water KlimaatAdaptieve Drainage, KAD (Deltaproof)
Klimaat & water Ondergrondse waterberging (Deltaproof)
Klimaat & water Waterhouderij. Van concept naar praktijk (Deltaproof)
Ecologie & water Actief Biologisch Beheer door Aalscholvers
Hoogwaterbescherming IJkdijk Ontwikkelprogramma
Hoogwaterbescherming Ontwikkelingsprogramma Regionale Keringen ORK
Meten & monitoren Netwerk 'Monitoring Nieuwe Stoffen'
Meten & monitoren Validatie verdamping
Meten & monitoren High Throughput Effect-Directed Analysis: betere identificatie toxische stoffen in het water
Meten & monitoren Benchmark geneesmiddelenanalyse
Slib Karakterisering poly-elektrolyten
Slib Verkenning Gruisontwatering
Waterbeheersing Schade als gevolg van regionale wateroverlast - Ontwikkeling schademodel
Waterbeheersing Ontwikkeling standaard werkwijze voor het toetsen van regionale watersystemen aan de NBW-normen voor wateroverlast
Innovatie / nieuwe technieken IJkdijk
Innovatie / nieuwe technieken Peilgestuurde Drainage
Innovatie / nieuwe technieken Vacuümtoiletten en zwart water
Innovatie / nieuwe technieken Genes4Water
Innovatie / nieuwe technieken Nieuwe sanitatie in Sneek
Innovatie / nieuwe technieken Hydrochip
Hoogwaterbescherming Platform Kennis & Kunde Toetsing Waterveiligheid
Hoogwaterbescherming Netwerk Kustingenieurs 'De Kring'
Hoogwaterbescherming Statistische onderbouwing landelijke Veldproef Muskusratten
Nieuwe sanitatie Quick scan mogelijkheden vacuümriolering
Nieuwe sanitatie Pharmafilter II
Nieuwe sanitatie Sanitaire Lozingen Isala Klinieken, SLIK
Stedelijk waterbeheer Kallisto, samen slim schoon
Stedelijk waterbeheer CoP Gevolgen klimaatverandering voor stedelijke afwateringssystemen
Stedelijk waterbeheer Kallisto. Via waterketenmaatregelen naar een beter watersyteem
Stedelijk waterbeheer Kennis voor Klimaat & stedelijk waterbeheer
Stedelijk waterbeheer Optimalisatie Verbeterd Gescheiden Rioolstelsels
Stedelijk waterbeheer Waterberging kan het dak(lab) op!
Modellering Integratie oppervlaktewatermodellen DUFLOW en SOBEK
Modellering Omgaan met onzekerheden in operationele besluitvorming bij hoogwater
Diversen Inzet van ervaringskennis bij oplossen watervraagstukken, vervolgproject
Diversen Praktijkonderzoek verspreiden van bagger op het land
Diversen Hebt u een idee voor een STOWA-project op het gebied van afvalwatersystemen?
Diversen Beheer en onderhoud IBA-systemen
Diversen Geuroverlastbestrijding bij gemalen: de kelderballon RAPPORT GEREED
Klimaat & water Goede grond voor een duurzaam watersysteem (Deltaproof)
Klimaat & water Deltaplan Agragisch Waterbeheer (DAW)
Klimaat & water Fresh Water Options Optimizer (Deltaproof)
Klimaat & water Het Daklaboratorium. Praktijkonderzoek naar de effecten van dakvergroening op waterhuishouding, energie en klimaat
Klimaat & water Klimaatinvloeden op afbraak van veen: gevolgen voor bodemdaling en waterkwaliteit
Waterbeheersing Modelonzekerheid in de bepaling van de wateropgave
Waterbeheersing Kennisprogramma Deltaproof
Waterbeheersing Kennis voor Klimaat: Zoetwatervoorziening & Zoetwaterkwaliteit (Deltaproof)
Waterbeheersing BOWA webbased
Waterbeheersing Operationeel beheer in het kader van de Wateropgave Wateroverlast
Waterbeheersing Dijkbezwijkproef Leendert de Boerspolder
Modellering Update FAST2D
Modellering Adviesgroep Watersysteemanalyse (v.h. modellering)
Hoogwaterbescherming Deltaproof en Kennis voor Klimaat (Deltaproof)
Energie & duurzaamheid Bellenbeluchting in oxidatiesloten
Energie & duurzaamheid Circulaire biocomposieten op basis van restmaterialen van waterschappen en natuurorganisaties
Energie & duurzaamheid Haalbaarheidsonderzoek Riothermie & Warmte Koude Opslag
Energie & duurzaamheid Water en Energie
Hoogwaterbescherming Watersysteemtoets 2012
Hoogwaterbescherming Professionaliseren Inspecties Waterkeringen (PIW)
Hoogwaterbescherming Expertisenetwerk Leidingen in Waterstaatswerken ELW
Hoogwaterbescherming Verantwoord beheer en onderhoud oudere asfaltdijkbekledingen
Emissies & diffuse bronnen Hoe effectief zijn zuiverende hemelwatervoorzieningen?
Emissies & diffuse bronnen Onzekerheden in stofbalansen
Emissies & diffuse bronnen Watervogels & zwemwaterkwaliteit
Emissies & diffuse bronnen Pilotonderzoek Goed Gietwaterproject opkweekbedrijven
Emissies & diffuse bronnen Ontwikkeling mobiele installatie voor verwijdering gewasbeschermingslozingswater
Emissies & diffuse bronnen Emissieloos telen
Emissies & diffuse bronnen Mijn UO
Emissies & diffuse bronnen Ecosafe
Emissies & diffuse bronnen Emissieloos telen, onderdeel precisiebemesting
Ecologie & water Kroosdocument met kroosprotocol
Ecologie & water FORECASTER, betere beschikbaarheid resultaten hydrologische herstelmaatregelen
Ecologie & water PCLake en PCDitch
Ecologie & water Droogval als maatregel ter verbetering van de waterkwaliteit
Ecologie & water Beekdalbreed hermeanderen
Ecologie & water Handboek Aquatische Ecologie
Ecologie & water Biologische bestrijding kroosvaren
Ecologie & water Effect Warmte Koude Opslag op oppervlaktewater
Ecologie & water Ontwikkelen Ecologische Sleutelfactor 4 Habitatgeschiktheid
Ecologie & water Herinrichting diepe plassen
Ecologie & water Ecologisch functioneren van sloten / PLONS
Ecologie & water Watermozaïek
Ecologie & water Morfologische en ecologische aspecten van hermeandering
Ecologie & water Toepassing van eDNA voor de monitoring van visgemeenschappen
Ecologie & water Slim monitoren ecologie en toxicologie
Ecologie & water Ontwikkeling van biologisch afbreekbare structuren
Emissies & diffuse bronnen Universitair onderzoeksprogramma 'Contaminants of Emerging Concern in the Water Cycle' / 'Opkomende stoffen'
Klimaat & water Toepassen integrale risicobenadering bij zoetwatervoorziening
Afvalwaterzuivering Prestatievergelijking IBA-systemen
Afvalwaterzuivering Hydraulische belasting rwzi's
Grondstoffenfabriek Omzetpunt Amersfoort. Van afvalwaterzuivering naar grondstoffenproductie
Energie- en Grondstoffenfabriek Pilotonderzoek innovatieve slibgistingstechnologieën Themista™ en Ephyra™
Afvalwaterzuivering Leidraad Calamiteiten technologen
Energie- en Grondstoffenfabriek Meer waarde halen uit woekerende water- en landplanten
Energie- en Grondstoffenfabriek Actiever Actief Slib, door het verwijderen van cellulosevezels
Grondstoffenfabriek Platform Afvalwater, Grondstoffen & Energie
Energie- en Grondstoffenfabriek Thermofiele gisting, van veelbelovend concept naar de praktijk