print

AquaReUse

Terug
Projectcode 447006
Uitvoerders Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard
Thema Emissies & diffuse bronnen
Einddatum 01-06-2015

Documenten

Door het steeds intensiever worden van de tuinbouw, blijft de waterbehoefte in deze sector erg groot. De afgelopen decennia is er hard gewerkt aan het optimaliseren van het hergebruik van het gietwater op de bedrijven. Glastuinbouwbedrijven kunnen op bedrijfsniveau het hergebruik van water vergroten. Clusters van bedrijven kunnen door samen te werken ook bijdragen aan een betere benutting van het beschikbare water. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van zuiveringsconcepten, zoals AquaReUse.

AquaReUse is een nieuw concept waarbij al het afvalwater van de glastuinbouwbedrijven centraal in het gebied wordt verzameld in een speciale hiervoor ontwikkelde installatie. Hier wordt het water gezuiverd tot gietwater dat voldoet aan alle kwaliteitseisen die door de tuinders en hun klanten worden gesteld. Deze installatie maakt het mogelijk huishoudelijk- en tuinbouwafvalwater optimaal te hergebruiken in de teelt van groenten- en sierteeltgewassen.
AquaReUse richt zich in eerste instantie op de zuivering van nutriënten. Voor gewasbeschermingsmiddelen kan op termijn een aanvullende zuiveringsstap worden geïnstalleerd. Het is een demo-project voor toekomstige collectieve zuiveringsinstallaties voor de glastuinbouwsector.

Dit project wordt mede gefinancierd door de gezamenlijke waterschappen via een bijdrage vanuit het Stimuleringsbudget Emissiebeperking Glastuinbouw (447000). Het project levert een bijdrage aan het verminderen van de emissies vanuit de glastuinbouw en het realiseren van de waterkwaliteitsdoelstellingen.

Waterketen

Werkplek

U dient ingelogd en gemachtigd te zijn om deze werkplek te kunnen bekijken.
Login