print

Bepaling zuurstofvraag van huishoudelijk afvalwater

Terug
Projectcode 432.688
Uitvoerders Tauw
Thema Afvalwaterzuivering
Einddatum 01-02-2018

De afgelopen jaren zijn diverse onderzoeken uitgevoerd naar nieuwe sanitatie. Hierbij wordt huishoudelijk afvalwater decentraal ingezameld en verwerkt, bijvoorbeeld via vacuümtoiletten. Er zijn daarbij vergelijkingen gemaakt tussen de samenstelling van standaard toiletwater en het toiletwater afkomstig van vacuümtoiletten. Hieruit kwam naar voren dat het zogenoemde chemisch zuurstofverbruik (CZV, een belangrijke maat voor vervuiling) van toiletwater dat wordt ingezameld via vacuümtoiletten aanmerkelijk hoger ligt (186 gr CZV) dan dat waarvan wordt uitgegaan voor conventioneel ingezameld toiletwater (149 gram CZV). Deze discrepantie heeft de naam ‘Zwartwatergat’ gekregen.

In dit project wordt praktijkonderzoek gedaan om te bepalen of, en zo ja: in hoeverre de zuurstofvraag / het CZV van huishoudelijk afvalwater (w.o. toiletwater) afwijkt van de eerdere gerapporteerde waarden. Als dat significant is, kan het onderzoek worden uitgebreid om het statistisch verder te onderbouwen.

Het onderzoek is van belang omdat op dit ogenblik een onderzoek plaatsvindt naar de modernisering van de zuiveringsheffing, waarbij huishoudens en bedrijven worden aangeslagen per vervuilingseenheid. Als basis voor de heffing worden inwonerequivalenten gehanteerd die uitgaan van 150 g Totaal Zuurstofverbruik (waaronder CZV). Dit is mogelijk te laag, gezien het bovenstaande.

Achtergrond

Het is niet ondenkbaar dat het CZV-gehalte van het toiletwater sinds de laatste bepaling in 1998 in zijn algemeenheid is toegenomen. Ons (eet)gedrag en onze leefgewoonten zijn in de afgelopen twintig jaar veranderd. Deze hebben invloed op de samenstelling van ons huishoudelijk afvalwater. Verder is het ook mogelijk dat de hoeveelheid en/of samenstelling van toiletpapier is gewijzigd. Toiletpapier vertegenwoordigt naar schatting 20 procent van de CZV-vracht in toiletwater en heeft daarmee een aanzienlijke invloed.

Bovenstaande redenen kunnen allen er toe bijdragen dat de vracht afkomstig uit huishoudens in werkelijkheid nu hoger is dan we denken. Om dit te verifiëren wordt gestart met een beperkt praktijkonderzoek op een paar locaties om te bepalen of, en zo ja hoeveel de zuurstofvraag afwijkt van de eerdere gerapporteerde waarden. Op de locaties (gemalen) zullen gedurende 1 maand dagelijks verzamelmonsters worden genomen en worden geanalyseerd op CZV, N-Kj en P-totaal. Er wordt gemeten in gescheiden stelsels om zodoende de invloed van eventueel vervuild regenwater buiten het onderzoek te houden. De locaties worden geselecteerd op afwezigheid van industrie en bedrijven en van de locaties dient precies bekend te zijn welke objecten (woningen en inwoners) zijn aangesloten.

Indien de zuurstofvraag afwijkt, dient het aantal meetlocaties vergroot te worden ten behoeve van de representativiteit. Bij een afwijking van de zuurstofvraag kan vervolgens ook worden overwogen of het wel/niet wenselijk is om de oorzaken te achterhalen van de afwijking. Op deze manier zijn de kosten voor de theoretische berekening van de zuurstofvraag naar verwachting ook beter te verantwoorden.

Afvalwatersystemen

Werkplek

U dient ingelogd en gemachtigd te zijn om deze werkplek te kunnen bekijken.
Login