print

Coïncidentie neerslag/ rivierafvoeren en zeewaterstanden

Terug
Projectcode volgt
Uitvoerders KNMI
Thema Hoogwaterbescherming
Einddatum 31-12-2013

Aanleiding voor dit onderzoek is de calamiteit in januari 2012 bij de drie noordelijke waterschappen. Daarin vond een combinatie plaats van:

  • Veel neerslag na een reeds natte periode
  • Beperkte afvoermogelijkheden door hoogwater op zee
Oorzaak hiervan was een noordwesterstorm die depressie na depressie aanvoerde en tegelijkertijd zorgde voor een hoge zeewaterstand door windopzet. Hierdoor konden de waterschappen hun water niet lozen, met als gevolg erg hoge boezemwaterstanden in het gebied.
 
Als onderzoeksvraag is de volgende geformuleerd: Zijn de weersomstandigheden die samenvallen tijdens deze gebeurtenis onderling afhankelijk? Bijvoorbeeld windopzet en neerslag. Zo ja, dan zijn de volgende drie factoren van belang:
  • Mate van afhankelijkheid
  • Duur van de gebeurtenis
  • Grootte van het stroomgebied
Vooralsnog lijkt het erop dat het samenvallen van windopzet en veel neerslag regelmatig in combinatie voorkomt en dat dit opgevangen moet worden door het regionale watersysteem.
 
Het onderzoek richt zich op:
  • Weersystemen zelf ipv afgeleide parameters klimaatmodellen
  • Onderbouwing coïncidentie met meer data en betere fysische interpretatie
  • Invloed klimaatverandering
Dat moet resulteren in de vertaling naar maatgevende waterstanden en normen voor regionale keringen.

Watersystemen

Werkplek

U dient ingelogd en gemachtigd te zijn om deze werkplek te kunnen bekijken.
Login