print

Deltaplan Agragisch Waterbeheer (DAW)

Terug
Projectcode 443295
Uitvoerders
Thema Klimaat & water
Einddatum

DAW-GLB-landbouwmaatregelen voor wateropgave

Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) is een initiatief van LTO Nederland. Het DAW heeft als doel om de nationale en regionale wateropgaven en een economisch sterke en duurzame land- en tuinbouw te realiseren.

Om de partijen in de regio te ondersteunen bij de DAW-aanpak is een keuzelijst opgesteld met landbouwmaatregelen. De lijst is opgesteld door een werkgroep die bestond uit vertegenwoordigers van het ministerie van I&M, IPO, LTO Nederland, Vewin en de Unie van Waterschappen.

Keuzelijst met DAW-maatregelen

De lijst bevat DAW-maatregelen die agrariërs in de open teelten en de veehouderijsector kunnen nemen en die bijdragen aan het verkleinen van de wateropgave op gebied van:

  • waterkwaliteit: milieubelastende stoffen als gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten, verbetering ecologie / biodiversiteit
  • waterkwantiteit: wateroverlast, watertekort en gevolgen van klimaatverandering

Groslijst

De lijst is bedoeld als groslijst waaruit partijen in de regio de dialoog kunnen aangaan en agrariërs een keuze kunnen laten maken wanneer ze maatregelen treffen om de wateropgave te verminderen. Waarbij ook de agrariër de mogelijkheid wordt geboden om alternatieven aan te dragen.

POP3

Het ministerie van EZ is in het kader van POP3 bezig met het opstellen van een Rijksvisie. Het ministerie van I&M en de Unie van Waterschappen hebben hiervoor een Prioriteitenfiche Agrarisch water- en natuurbeheer opgesteld en dit via DG Ruimte en Water aangeleverd aan EZ. De waterschappen zijn bereid de maatregelencategorieën die in dit fiche worden genoemd, te cofinanfieren.

Het POP3 wordt ingevuld door de provincies die in landsdeelverband de regionale prioriteiten aanleveren aan het ministerie van EZ. Dit proces moet in juni zijn afgerond.

Meer informatie

Voor de keuzelijst met DAW-maatregelen kunt u contact opnemen met Marianne Mul van de Unie van Waterschappen, mmul@uvw.nl.

 

Watersystemen

Werkplek

U dient ingelogd en gemachtigd te zijn om deze werkplek te kunnen bekijken.
Login