print

Demo verwijdering gewasbeschermingsmiddelen uit spuiwater glastuinbouw

Terug
Projectcode 447005
Uitvoerders Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij Agro Food Cluster Nieuw Prinsenland
Thema Emissies & diffuse bronnen
Einddatum 01-04-2015

Gewasbeschermingsmiddelen afkomstig uit de glastuinbouw worden in concentraties in het oppervlaktewater aangetroffen die de waterkwaliteitsnormen overschrijden. Dit probleem lijkt op te lossen te zijn door de gewasbeschermingsmiddelen met diverse technieken zoals UV en H2O2 te verwijderen uit het water alvorens het te lozen. De praktische toepassing van dit soort technieken en de financiële haalbaarheid zijn echter nog knelpunten.

De Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij Agro Food Cluster Nieuw Prinsenland (TOM) ontwikkelt een nieuw glastuinbouwgebied in Dinteloord. Bij de ontwikkeling van het gebied wordt ervan uitgegaan dat er geen spuiwater uit de glastuinbouw wordt geloosd op de riolering. Hiervoor is het nodig dat de gewasbeschermingsmiddelen uit het water worden gezuiverd. Doel van het project is het realiseren van een pilot / demo-installatie die het afvalwater voor drie  glastuinbouwbedrijven gaat zuiveren met een minimaal verwijderingrendement voor gewasbeschermingsmiddelen van 80 procent en bij voorkeur 90 procent.

Dit project wordt mede gefinancierd door de gezamenlijke waterschappen via een bijdrage vanuit het Stimuleringsbudget Emissiebeperking Glastuinbouw (447000). Het project levert een bijdrage aan het verminderen van de emissies vanuit de glastuinbouw en het realiseren van de waterkwaliteitsdoelstellingen.

Waterketen

Werkplek

U dient ingelogd en gemachtigd te zijn om deze werkplek te kunnen bekijken.
Login