print

Een klimaatrobuuste effectmodule natuur / Waterwijzer Natuur (Deltaproof)

Terug
Projectcode 446141
Uitvoerders Deltares, KWR Watercycle Research Institute, Alterra
Thema Klimaat & water
Einddatum 01-01-2015

Het doel van dit project is het koppelen van de natuureffectmodellen van KWR en Alterra aan het Nationaal Modelinstrumentarium (en het Waternoodinstrumentarium), zodat deze ingezet kunnen worden bij de analyse van klimaatscenario’s en kansrijke strategieën binnen het deelprogramma Zoetwater. Het project is een opmaat voor een meer intensieve samenwerking met als doel gezamenlijke analyses van modelresultaten mogelijk te maken. STOWA, het ministerie van EZ en RWS Waterdienst hebben gezamenlijk het initiatief genomen voor dit project.

Achtergronden

Beheerders en eigenaren van natuurgebieden streven doorgaans naar instandhouding of uitbreiding van de biodiversiteit in hun gebieden. Ook het beleid van overheden is hier vaak op gericht. Tot nu toe zijn gevoeligheden van ecosystemen voor klimaatverandering wel in beeld gebracht, maar echte knelpunten zijn niet gekwantificeerd. Het gaat dan om de vraag: welke natuurdoelen zijn in de toekomst houdbaar en welke niet?

In 2011 is in het kader van het deelprogramma Zoetwater een landelijke knelpuntenanalyse natuur uitgevoerd. Voor terrestrische natuur is daarbij gebruik gemaakt van het model DEMNAT (Dosis Effect Model NAtuur Terrestrisch). In 2012 is de analyse aangescherpt, waarbij naast modelberekeningen ook gebruik is gemaakt van een literatuurstudie. Op basis daarvan is geconstateerd dat verbetering van de werkwijze van de modellering wenselijk is. Daarnaast is er de wens om in de modellering meer rekening te houden met processen die relevant zijn in relatie tot klimaatverandering, met name wijzigingen in de zoetwaterbeschikbaarheid. Er is behoefte aan beleidsrelevante graadmeters.

Specifieke vragen die beantwoord worden, zijn:

  • Hoe dient het natuureffectmodel Waternood-PROBE van KWR te worden gekoppeld aan het NHI?
  • Hoe dient het natuureffectmodel VSD-SUMO-NTM van Alterra te worden gekoppeld aan het NHI?
  • Wat voor uitkomsten leveren de modellen voor Natura-2000gebieden en gebieden uit provinciale natuurbeleidsplannen als het gaat om de uitgangssituatie ten aanzien van abiotische randvoorwaarden voor terrestrische natuur?
  • Wat voor uitkomsten leveren de modellen (DEMNAT, PROBE, NTM) voor het (potentieel) voorkomen van natuurlijke vegetaties?
  • Hoe kunnen deze uitkomsten worden vertaald naar beleidsrelevante graadmeters?
  • Hoe kunnen de verschillende modellen en modelresultaten het best worden ingezet in deelprogramma Zoetwater?
  • Welke vervolgstappen zijn gewenst op basis van deze studie?


Meer informatie

DEMNAT


Probe


VSD – Sumo - NTM


Voor specifieke vragen over dit project kunt u contact opnemen met Projectleider Remco van Ek van Deltares.

 

Watersystemen

Werkplek

U dient ingelogd en gemachtigd te zijn om deze werkplek te kunnen bekijken.
Login