print

Handboek Zandverwijdering

Terug
Projectcode 432678
Uitvoerders Witteveen+Bos
Thema Afvalwaterzuivering
Einddatum 01-01-2017

In dit project wordt een Handboek Zandverwijdering opgesteld. Goed functionerende zandverwijdering zorgt voor een optimaal zuiveringsproces en optimale slibgisting. Het handboek brengt de kennis over de zandverwijdering in kaart, vult eventuele kennisleemtes en borgt de aanwezige kennis over het onderwerp. Het draagt daarmee bij aan mogelijke kostenbesparingen op rwzi’s en helpt waterschappen bij het maken van zandvang systeemkeuzes.

Achtergrond

Op rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) vormt ophoping van zand in diverse tanks, zoals buffertanks, actief slibtanks en slibgistingtanks, een belangrijk aandachtspunt bij ontwerp, het beheer en onderhoud en de procesvoering van rwzi’s.

Om het met het afvalwater binnenkomende zand te verwijderen, kan een zandvanger worden geplaatst. Een zandvanger kan worden toegepast in de water- en sliblijn (primair slib). Vaak wordt daarachter nog een zandwasser geplaatst om het zand zoveel mogelijk te ontdoen van organisch materiaal. Organisch materiaal heeft rottingspotentie en kan hierdoor geuroverlast veroorzaken, daarnaast houdt organisch materiaal veel vocht vast.

Het toepassen van een zandverwijderingssysteem levert substantiële voordelen op, mits dit goed werkt. Dat is op dit moment niet altijd het geval. De reden daarvan is vaak niet of niet goed bekend, mede omdat er weinig (dimensionerings)kennis voorhanden is.

Een optimale zandverwijdering levert een besparing op, omdat:

- slijtage en onderhoudskosten worden verminderd;
- er geen zandophoping in aeratietanks en slibgistingstanks optreedt waardoor deze installatieonderdelen maximaal beschikbaar blijven
- de slibgisting materiaal met een hoger organische fractie verwerkt.
- het transport en meeverbranden van zand  bij de slibeindvewerking wordt geminimaliseerd.

Afvalwatersystemen

Werkplek

U dient ingelogd en gemachtigd te zijn om deze werkplek te kunnen bekijken.
Login