print

Hoe effectief zijn zuiverende hemelwatervoorzieningen?

Terug
Projectcode 433096
Uitvoerders TU Delft
Thema Emissies & diffuse bronnen
Einddatum 01-01-2014
In dit project is het doel beter inzicht verkrijgen in het kwantitatief en kwalitatief functioneren van uiteenlopende zuiverende hemelvoorzieningen onder verschillende praktijkomstandigheden. Tevens wordt in dit project gewerkt aan het beter monitoren van de voorzieningen, een betere kennisuitwisseling over de toepassing van de voorzieningen en aan het stimuleren van het gebruik ervan.

Om deze doelen te bereiken worden allereerst praktijkervaringen geïnventariseerd, zowel in Nederland als het buitenland. Het beschouwen en analyseren moet leiden tot praktische richtlijnen voor het ontwerp, aanleg en beheer van de voorzieningen. Hierbij is het uitwisselen van kennis en ervaringen tussen gemeenten en waterschappen met deze voorzieningen van groot belang.

Tevens worden in het project de knelpunten in besluitvormingsprocessen rond zuiverende voorzieningen geïnventariseerd. Met dit inzicht kan de besluitvorming en de implementatie van beleid over het afkoppelen en behandelen van hemelwater worden verbeterd.

Ook wordt binnen het project gewerkt aan kennisuitwisseling en aan het genereren van innovatieve oplossingen die invulling geven aan duurzaam waterbeheer op (inter-)nationaal niveau. Dit gebeurt binnen het Interreg-project SKINT.

Waterketen

Werkplek

U dient ingelogd en gemachtigd te zijn om deze werkplek te kunnen bekijken.
Login