print

Implementatie van het emissie managementsysteem bij grondgebonden teelt

Terug
Projectcode 447003
Uitvoerders Wageningen UR Glastuinbouw en Wageningen UR Alterra
Thema Emissies & diffuse bronnen
Einddatum 01-01-2015

Documenten

Het project 'Glastuinbouw Waterproof-grondgebonden' richtte zich op het afstemmen van de watergift en bemesting op de behoefte van het gewas om zodoende de uitspoeling naar oppervlaktewater en grondwater te minimaliseren. Doel is telers te voorzien van een ‘beslissingsondersteunend systeem’. De kern hiervan wordt gevormd door een lysimeter, een meetinstrument waarmee de omvang van de emissiestroom kan worden gemeten. De doelstelling is vermindering van de concentraties nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater in concentratiegebieden van grondgebonden glastuinbouw, zodat de KRW doelen worden gehaald.

In het project 'Implementatie van het emissie managementsysteem bij grondgebonden teelt' wordt de kennis uit het voorgaande project verder uitgebouwd en geïmplementeerd in de sector. De emissiemanagementtool wordt verder ontwikkeld naar modulaire onderdelen en zal aangesloten worden op de klimaatcomputer. Er wordt meer ervaring opgedaan met de systematiek, door op diverse pilotbedrijven gedurende langere tijd te meten en data te analyseren. Verschillende grondsoorten, teelten en hydrologie worden hierin meegenomen. De nadruk ligt op implementatie in de praktijk en valorisatie van bestaande systemen en toepassing van kennis. Het project zal leiden tot breed op de praktijkbedrijven toegepaste technieken en strategieën voor watergift en bemesting gericht op de gewasbehoefte. Hiermee wordt een verhoging van de water efficiëntie en sterke reductie van de wateruitspoeling en daarmee emissie van nutriënten maar ook gewasbeschermingsmiddelen bereikt.

Dit project wordt mede gefinancierd door de gezamenlijke waterschappen via een bijdrage vanuit het Stimuleringsbudget Emissiebeperking Glastuinbouw (447000). Het project levert een bijdrage aan het verminderen van de emissies vanuit de glastuinbouw en het realiseren van de waterkwaliteitsdoelstellingen.

Waterketen

Werkplek

U dient ingelogd en gemachtigd te zijn om deze werkplek te kunnen bekijken.
Login