print

Invloed van graverij muskusratten op veiligheid kaden

Terug
Projectcode 451211
Uitvoerders Margo Akkermans
Thema Hoogwaterbescherming
Einddatum 01-07-2014

In dit project wordt de omvang van graverij door muskusratten en de invloed ervan op de veiligheid van waterkeringen in kaart gebracht. Met deze kennis kunnen in de toekomst hopelijk uitspraken over de noodzaak van muskusrattenbestrijding beter worden onderbouwd.

Achtergrond

De laatste jaren is er de nodige maatschappelijke discussie ontstaan over muskusrattenbestrijding. Dit was voor de Unie van Waterschappen aanleiding om in 2013 een grote veldproef te starten. In de proef wordt het verband onderzocht tussen de mate van bestrijding en het optreden van schades aan oevers en waterkeringen. Daarvoor worden op meer dan honderd locaties (zogenoemde uurhokken), bij uiteenlopende bestrijdingsintensiteit, de optredende schades in kaart gebracht. Het betreft locaties waar de bestrijding niet verandert ten opzichte van de huidige situatie, en locaties waar de bestrijding t.o.v. de huidige situatie wordt geïntensiveerd dan wel geëxtensiveerd (resp. 30% meer en minder mensuren). Grote vraag: wat betekent dit voor de populatie muskusratten en het aantal schadegevallen?

Het STOWA-onderzoek betreft aanvullend onderzoek aan het onderzoek van de Unie. STOWA richt zich vooral op de vraag hoe groot de uiteindelijke invloed van de door muskusrattengraverij optredende en geconstateerde schades is op de hoogte, stabiliteit en daarmee de veiligheid van waterkeringen. Daarvoor willen de onderzoekers bijvoorbeeld meer weten over de (maximale) graafcapaciteit van muskusratten,. Kortom: hoe diep dringen zij door in een kade? Het is de bedoeling dat de graverij op meerdere locaties gedetailleerd in kaart wordt gebracht, via het met PUR vullen en vervolgens uitgraven van de bouwstelsels. Ook wordt onderzocht welke invloed de graverij heeft op bijv. de grondwaterstand in de kering. In het onderzoek besteedt STOWA ook aandacht aan de effectiviteit van preventieve maatregelen.

Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met onderzoeker Margo Akkermans, 033-4603200.

Waterweren

Werkplek

U dient ingelogd en gemachtigd te zijn om deze werkplek te kunnen bekijken.
Login