print

Kallisto. Via waterketenmaatregelen naar een beter watersyteem

Terug
Projectcode 445011
Uitvoerders
Thema Stedelijk waterbeheer
Einddatum 01-03-2012
Het afvalwatersysteem van Eindhoven loost via de plaatselijke rioolwaterzuivering, via een regenwaterbuffer op deze zuivering en via een groot aantal riooloverstorten op de rivier De Dommel en haar zijtakken. Dit heeft een behoorlijk negatief effect op de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewatersysteem. Doel van het Kallisto-project is het opdoen, toegankelijk maken en verspreiden van kennis over de relatie tussen enerzijds maatregelen in de waterketen en anderzijds de effecten daarvan op het watersysteem.

Het project voorziet in het meten, analyseren en berekenen van het gedrag van het stedelijk watersysteem van Eindhoven. Hierbij wordt ook gekeken naar de lozingen vanuit de keten in relatie tot de actuele ontvangstcapaciteit van het oppervlaktewater. Verder vindt er onderzoek plaats naar de relatie tussen maatregelen aan de riolering en rwzi en de effecten daarvan op de waterkwaliteit van de Dommel.

Het project wordt uitgevoerd in opdracht van Waterschap De Dommel, samen met de gemeente Eindhoven, Waterschap Vallei & Eem, Waterschap Brabantse Delta, Wageningen Universiteit, Universiteit Gent en STOWA. STOWA neemt de kennisverspreiding op zich.

Kallisto ontvangt 2,7 miljoen euro subsidie uit het KRW-innovatieprogramma van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. 

Watersystemen

Werkplek

U dient ingelogd en gemachtigd te zijn om deze werkplek te kunnen bekijken.
Login