print

Kennisprogramma Deltaproof

Terug
Projectcode 446000
Uitvoerders
Thema Waterbeheersing
Einddatum 01-01-2013

Documenten

Veiligheid tegen overstromingen en het zekerstellen van de zoetwaterbeschikbaarheid. Dat zijn volgens de Tweede Deltacommissie (i.c. de cie Veerman) de belangrijkste waterstaakundige opgaven voor de komende 50 tot 100 jaar. Het Kabinet heeft ingestemd met het dit advies en het verwoord in het nationale waterplan. Grote vraag is hoe we dit op een kosteneffectieve manier kunnen doen. Zeker is dat waterbeheerders daarvoor niet alleen naar het domein water zulen moeten kijken, maar ook naar ruimtelijke ordening, recreatie, natuur, mobiliteit en economische ontwikkeling. Ook is duidelijk dat er nog de nodige kennis moet woren ontwikkeld om de opgaven van de commisie Veerman tot een goed einde te brengen.

De waterschappen onderschrijven als regionale waterbeheerders de noodzaak van de gestelde opgaven, maar ook de noodzaak om hiervoor een Kennis te ontwikkelen. STOWA heeft op verzoek van de Unie van Waterschappen deze kennisimpuls opgepakt, onder de naam DELTAPROOF.  De kennis en instrumenten die STOWA binnen dit programa laat ontwikkelen hebben tot doel helder te krijgen hoe regionale waterbeheerders een bijdrage kunnen leveren aan de Delta-opgaven, maar ook om te zorgen voor een goede afstemming tussen Delta-maatrgelen in het hoofd- en het regionale watersystemen. In het kennisprogramma Deltaproof wordt de kennisbehoefte gedefinieerd, wordt de kennis vergaard en bij de waterschappen verankerd. Eind 2009 is een start gemaakt met het opstellen van het plan van aanpak.

Het kennisprogramma Deltaproof wil met name via, innovatieve, proeftuinen en voorbeeldprojecten werken aan praktijkgerichte kennisontwikkeling. Door gebruik te maken van proeftuinen wordt de theoretische kennis direct toepasbaar gemaakt en worden praktische knelpunten bij de uitvoering helder. Deltaproof richt zich niet alleen op kennisvragen met een technische oriëntatie, maat kijkt ook naar sociaal-maatschappelijke aspecten en de rol van de waterbeheerder in de ruimtelijke ordening. Hier wordt bij de opzet van proeftuinen ook rekening mee gehouden.


Klik HIER voor het Plan van Aanpak Deltaproof 

Klik HIER voor een algemene introductie van het kennisprogramma.


Watersystemen

Werkplek

U dient ingelogd en gemachtigd te zijn om deze werkplek te kunnen bekijken.
Login