print

Morfologische en ecologische aspecten van hermeandering

Terug
Projectcode 443209
Uitvoerders Alterra, DLG, Wageningen Universiteit
Thema Ecologie & water
Einddatum 01-01-2011

Dit project heeft tot doel kennis te ontwikkelen op basis waarvan betere voorspellingen kunnen worden gedaan over de morfologische en ecologische ontwikkelingen die plaatsvinden na de herinrichting van beken. Het betreft bijvoorbeeld kennis over sedimenttransport, de ecologische beekwaarden in relatie tot de fysische condities en het (dynamische) ruimtebeslag dat vrij meanderende beken innemen.

Het is de bedoeling een aantal actuele beekherstelprojecten te screenen, alsook de morfologie en ecologie van een aantal natuurlijke laaglandbeken in kaart te brengen. Verder is het de bedoeling een veldexperiment uit te voeren. Voor dit project heeft STOWA een bijdrage aangevraagd uit het KRW Innovatieprogramma 2009.

Binnen het project wordt samengewerkt met de Community of Practice hermeandering, een initiatief van Dienst Landelijk Gebied. Deze heeft de kennisvragen rondom het onderwerp hermeandering geïnventariseerd. Het genoemde onderzoek vloeit voort uit deze kennisinventarisatie. Klik hier voor meer informatie.

Voor meer informatie kunt u ook terecht op de site van Wageningen Universiteit. Klik hier. U kun ook contact opnemen met Jacco van der Gaast.

Bij dit project zijn de volgende waterschappen betrokken: Waterschap Aa en Maas, Waterschap Brabantse Delta, Waterschap De Dommel, Wetterskip Fryslân, Waterschap Groot Salland, Waterschap Hunze en Aa's, Waterschap Noorderzijlvest, Waterschap Peel en Maasvallei, Waterschap Regge en Dinkel, Waterschap Rijn en IJssel, Waterschap Roer en Oevermaas, Waterschap Vallei en Veluwe, Waterschap Velt en Vecht, Waterschap Veluwe, Waterschapsbedrijf Limburg.

Watersystemen

Werkplek

U dient ingelogd en gemachtigd te zijn om deze werkplek te kunnen bekijken.
Login