print

Nationaal Modelinstrumentarium NHI

Terug
Projectcode 443142
Uitvoerders Alterra, Deltares, KWR Watercycle Research
Thema Modellering
Einddatum 01-01-2014

Het gebruik van modelinstrumenten voor het samenbrengen, bewerken, verwerken en interpreteren van meetgegevens en andere vormen van informatie in het (grond)waterbeheer wordt steeds belangrijker. Een belangrijk instrument is in dit verband het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium waarmee berekeningen kunnen worden uitgevoerd op het gebied van zoetwatervoorziening. In dit project wordt gewerkt aan het (verder) ontwikkelen van dit modelinstrument, met als doel te komen tot een breed gedragen, landsdekkend instrument waarmee belangrijke beslissingen over de toekomstige zoetwatervoorziening in ons land goed kunnen worden onderbouwd. Dit gebeurt in opdracht van STOWA, Rijkswaterstaat, het Ministerie van Economische Zaken en VEWIN.

De inspanningen om het NHI (verder) te ontwikkelen borduren voort op eerdere modellen en kennis van landelijke partijen (bijvoorbeeld PAWN sinds 1980, STONE sinds 1986, e.a.) en zijn ontstaan door de wil van betrokken partijen om gezamenlijk één landsdekkend instrumentarium op te zetten, te delen en in stand te houden.

Specifieke vragen die beantwoord worden

  • Hoe kunnen scenario’s en maatregelen met betrekking tot zoetwaterverdeling over geheel Nederland tijdens droogte bij veranderende klimaatomstandigheden goed worden gemodelleerd?

Beoogde of behaalde resultaten

  • Met het NHI kunnen grond- en oppervlaktewaterstromingen op landelijke schaal berekend worden om strategische en operationele vragen van de rijksoverheid te kunnen beantwoorden.
  • Modelinstrumentarium (Versie 3.0) is geschikt voor de landelijke beleidsanalyse in kader van Zoetwaterverkenningen/Deltamodel.

Toekomst

Het NHI is bedoeld uit te groeien tot een open modelsysteem dat als condensatiepunt fungeert voor de hydrologische kennis in Nederland, en dat voor landelijke consistentie zorgt ten behoeve van landelijke en regionale analyses. Naar verwachting zullen landelijke en regionale modellen in de toekomst op een uniforme wijze gebruik maken van gezamenlijke databanken van basisdata en modeldata.

Een volgende stap kan zijn om te gaan werken aan een gezamenlijk ‘modellenhuis Water’ voor zowel waterveiligheid, waterkwantiteit en waterkwaliteit. Het modellenhuis moet beschouwd worden als een gezamenlijke gereedschapskist die ingezet kan worden voor een goed werkende informatievoorziening, zowel op het regionale als op het landelijke niveau.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.nhi.nu. Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met projectleider Wim de Lange van Deltares.

Watersystemen

Werkplek

U dient ingelogd en gemachtigd te zijn om deze werkplek te kunnen bekijken.
Login