print

Onzekerheden in stofbalansen

Terug
Projectcode 443261
Uitvoerders Grontmij, KWR en Ecostat
Thema Emissies & diffuse bronnen
Einddatum 01-06-2012
In het kader van de Kaderrichtlijn Water (KRW) stellen regionale waterbeheerders stroomgebiedsbeheerplannen (SGBP’s) op. Een belangrijk onderdeel van ieder SGBP is de watersysteemanalyse. Hieronder vallen de onderdelen bronnenanalyse, waterbalansen en stofbalansen van oppervlaktewater. Voor de evaluatie van de effecten van maatregelen die genomen zijn voor de aanpak van bijvoorbeeld prioritaire stoffen, is het van belang te weten waar de onzekerheden in de balansposten zitten.

In opdracht van STOWA wordt een tool ontwikkeld waarmee onzekerheidsanalyses van stofbalansen kunnen worden uitgevoerd. Componenten hierin zijn onzekerheden in de waterbalans, de foutenvoortplanting in de stofbalans en de systeemaspecten zoals het schaalniveau. Door de analyse wordt duidelijk welke posten de hoogste onzekerheid vertonen en voor een grote onzekerheid van de gehele stofbalansen zorgen. De stofbalansen kunnen aansluitend worden verbeterd door gericht aanvullend onderzoek te doen naar de posten met de grootste onzekerheid, bijvoorbeeld door extra te meten en/of te modelleren. De tool zal zowel op regionaal als lokaal schaalniveau werken en toepasbaar zijn voor verschillende stoffen.

Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u contact opnemen met de initiatiefnemer, mevrouw Hella Pomarius van Waterschap Rivierenland, 0344 64 90 90

Watersystemen

Werkplek

U dient ingelogd en gemachtigd te zijn om deze werkplek te kunnen bekijken.
Login