print

Peilgestuurde Drainage

Terug

Het NBW vraagt waterbeheerders invulling te geven aan de trits 'vast houden, bergen, afvoeren'. De KRW eist van waterbeheerders te zorgen voor een goede waterkwaliteit. De commissie Veerman zegt dat waterbeheerders zich moeten voorbereiden op klimaatveranderingen en te komen tot duurzame watersystemen. Peilgestuurde drainage is een veelbelovende innovatieve drainage techniek om aan alle drie de beleidsdoelen te werken.

Peilgestuurde drainage zorgt ervoor dat op landbouwgronden de (grond)waterstand beter geregeld kan worden en hogere grondwaterpeilen gehandhaafd kunnen worden. Gevolg is dat water beter vastgehouden wordt, wat de natuur ten goede komt. Door de langere verblijftijd van het water in de bodem vindt minder uitspoeling van meststoffen plaats. Het draagt hiermee bij aan het behalen van de KRW doelen.

In dit project wordt in proefpercelen in het gebied van Waterschap Peel en Maasvallei en Waterschap Brabantse Delta peilgestuurde drainage aangelegd en wordt gekeken hoe dit in de praktijk werkt. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Alterra in nauwe betrokkenheid met de agrariërs in het gebied. Een klankbordgroep van waterbeheerders, provincies, LTO en natuurbeschermingsorganisaties is ingesteld om draagvlak voor peilgestuurde drainage te verkrijgen. Het onderzoek gebeurt in opdracht van de betrokken waterschappen, DG-Water, STOWA en wordt mede mogelijk gemaakt door de Rabobank.

Het project scoort hoog op de agenda van de STOWA. Het draagt bij aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, de implementatie van de Kaderrichtlijn Water en Innovatie. Het zijn belangrijke thema's in de strategienota van de STOWA, die tezamen met de waterschappers is opgesteld.

Meer informatie

Klik HIER voor de tussenrapportage over het project.

Klik HIER voor het Deltafact over peilgestuurde drainage.

 

Watersystemen

Werkplek

U dient ingelogd en gemachtigd te zijn om deze werkplek te kunnen bekijken.
Login