print

Reductie van methaanemissies uit afvalwaterzuiveringen RAPPORT GEREED

Terug
Projectcode 432654
Uitvoerders
Thema Energie & duurzaamheid
Einddatum 01-01-2015

Documenten

Vanwege een toenemende interesse in een meer duurzame wijze van zuiveren en de ondertekening van het Klimaatakkoord heeft STOWA de laatste jaren uitgebreid onderzoek gedaan naar de emissie van broeikasgassen vanuit rwzi’s. In het Klimaatakkoord hebben het Rijk en de UvW afgesproken dat de rwzi’s in 2020 ten opzichte van 1990 dertig procent minder broeikasgassen mogen uitstoten. De uitgevoerde onderzoeken hebben samen met resultaten uit internationaal onderzoek waardevolle kennis opgeleverd over de hoogte, variatie en oorsprong van de emissie en de procesparameters die de vorming en emissie van broeikasgassen beïnvloeden. Voor lachgasemissies is nog niet duidelijk welke maatregelen genomen kunnen worden.

Voor methaan is duidelijk geworden dat op zuiveringen met gisting de onderdelen na de gisting een belangrijke bijdrage leveren aan de CO2 footprint van de zuiveringen, maar dat ook methaan dat via de riolering wordt aangevoerd een grote bijdrage kan leveren aan de CO2 footprint. Deze kennis biedt samen met de al aanwezige kennis over de vormingsprocessen van methaan, voldoende aanknopingspunten om een aantal concrete beheersmaatregelen op te stellen.

In dit project worden potentiële maatregelen in beeld gebracht met een inschatting van de effectiviteit van de geselecteerde maatregelen (sliblijn en riolering). Hierbij wordt onder andere gedacht aan het inzetten van afgezogen lucht van slibbuffer/slibsilo als verbrandingslucht bij WKK.

>Naar onderzoeksrapport

Afvalwatersystemen

Werkplek

U dient ingelogd en gemachtigd te zijn om deze werkplek te kunnen bekijken.
Login