print

Statistische onderbouwing landelijke Veldproef Muskusratten

Terug
Projectcode 451211
Uitvoerders Ecologisch Adviesbureau A&W, Margo Akkermans
Thema Hoogwaterbescherming
Einddatum

Waterschappen hebben graag inzicht in de ontwikkelingen van populaties muskusratten bij verschillende beheerscenario’s. De Unie van Waterschappen voert daarom de Veldproef Muskusratten uit waarin daarvoor noodzakelijke veldkennis wordt verzameld. Dit onderzoek bouwt voort op een serie onderzoeken waaronder Populatieontwikkeling en veiligheid, relatie tussen muskusratten en veiligheid van waterkeringen en een theoretisch populatiedynamisch onderzoek (DHV 2006; Bos et al. 2009). Als onderdeel van dit theoretische onderzoek werd in 2008 een eerste statistische analyse uitgevoerd van de gegevens uit de vangstregistratie van de muskusrattenbestrijding (Bos et al. 2010).

In de huidige Veldproef Muskusratten (2013-2015) worden gecontroleerde proeven uitgevoerd in een groot aantal gebieden, om de kosten en baten van bestrijding te meten. Dit zal het beheer en het beleid voeden met belangrijke informatie. In het project 'Satistische onderbouwing landelijke Veldproef Muskusratten' wordt tijdens deze proeven ook informatie verzameld om de eerder gehanteerde statische-analysemodellente verfijnen en te valideren. Een dergelijke verdiepende analyse maakt overigens (nog) geen onderdeel van de voorgenomen werkzaamheden.

Statistische analyses vormen een kansrijke methode om 1) de populatieniveaus objectief te bepalen voor een groot aantal gebieden, en 2) de onderliggende waarden voor populatiegroei en vangstefficiëntie te bepalen. Deze zijn naar alle waarschijnlijkheid afhankelijk van de aard van het leefgebied van een muskusrat, en zullen dus per regio en landschapstype verschillen.

De uitkomsten geven muskusrattenbestrijders gedetailleerd gereedschap om op gebiedsniveau de noodzaak en intensiteit van bestrijding te bepalen en zo nodig bedrijfsmatiger ten uitvoer te brengen. Het uiteindelijke doel van de analyses is om te bepalen welke vangstintensiteit nodig is bij verschillende populatieniveaus en landschapstypen. Door deze informatie kan de bestrijding worden geoptimaliseerd qua inzet, geld en dierenwelzijn.

Waterweren

Werkplek

U dient ingelogd en gemachtigd te zijn om deze werkplek te kunnen bekijken.
Login