print

Stikstof winnen ('strippen') uit retourwater slibgisting

Terug
Projectcode 432677
Uitvoerders Waterschap Vallei en Veluwe, Ingenia
Thema Grondstoffenfabriek
Einddatum 01-01-2017

De laatste jaren onderzoeken waterschappen volop de mogelijkheden om meer energie en grondstoffen terug te winnen bij de zuivering van afvalwater. De meest gebruikte technologie daarvoor is het vergisten van het bij afvalwaterzuivering vrijkomende (primair en secundair) slib. Hierbij ontstaat biogas dat als brandstof wordt gebruikt.

Als het slib wordt vergist, komt een goot deel van het in het slib aanwezige stikstof (en ook fosfaat) in de waterfractie van het uitgegiste slib. Als dit water onbehandeld retour gaat naar het normale zuiveringsproces, is dit een (te) grote belasting voor het reguliere proces.

Om dit te voorkomen worden technieken ingezet (vaak de Anammox-technologie) om dit stikstof met een minimum aan zuurstof en BZV uit het retourwater te halen en om te zetten in stikstofgas. In dit project wordt als alternatief een innovatieve technologie gedemonstreerd om stikstof terug te winnen uit de stikstofrijke retourwater. Dit alternatief is naar verwachting goedkoper dan Anammox, mede door de afzetpotentie van het teruggewonnen stikstof. 

Achtergrond

Uit laboratoriumonderzoek is gebleken dat het mogelijk is ammoniak te verwijderen (‘strippen’) uit de stikstofrijke stroom op rwzi Apeldoorn (centraat;1690 mg/l), zonder dat daarbij gebruik gemaakt wordt van loogdosering. In de STOWA rapportage 2012-51 wordt er nog van uitgegaan dat dit wel noodzakelijk is. Dit leidde ertoe dat destijds het strippen van ammoniak en terugwinnen van stikstof als economisch verantwoord alternatief afviel, ook vanwege de hoge GER-waarde voor natronloog (23.3 MJ/kg)). De GER-waarde is de energie-impact van de productie van hulpstoffen.

Nu deze laboratoriumproeven zijn afgerond start Waterschap Vallei en Veluwe een pilot (max 10m3/uur) om de (laboratorium)resultaten ook in de praktijk te realiseren en te beproeven. Daarnaast wordt met deze duurproef (8 maanden) gekeken naar de mate van vervuiling (onderhoudskosten). Het waterschap ziet uiteindelijke toepassing voor technologie op rwzi Apeldoorn waar als gevolg van de extra slibverwerking de huidige Demon-installatie te klein is. Deze stripper zou dan voorgeschakeld worden aan de Demon.

Afvalwatersystemen

Werkplek

U dient ingelogd en gemachtigd te zijn om deze werkplek te kunnen bekijken.
Login