print

Thermofiele gisting, van veelbelovend concept naar de praktijk

Terug
Projectcode 432628
Uitvoerders Waterschap Brabantse Delta, Wetterskip Fryslân, Witteveen+Bos, Colsen BV, TU Delft.
Thema Energie- en Grondstoffenfabriek
Einddatum 01-01-2014

Om de energieterugwinning op rwzi’s te verbeteren, is het van groot belang de slibgisting bij afvalwaterzuivering te optimaliseren. Op die manier wordt meer biogas geproduceerd. STOWA heeft met het oog hierop de technische en financiële haalbaarheid laten onderzoeken van thermofiele gisting (zie onder) voor de Nederlandse praktijk.

In dit vervolgproject wordt het functioneren van thermofiele slibgisting op (semi-) praktijkschaal onderzocht, met als doel de bij het eerste onderzoeksproject gehanteerde uitgangspunten te toetsen en aan te scherpen. Hierdoor kan met een veel grotere zekerheid de uiteindelijke marktpotentie voor thermofiele slibgisting van communaal zuiveringsslib worden bepaald.

Achtergronden

Bij thermofiele slibgisting vindt de slibgisting plaats bij hogere temperaturen (52-55 graden Celsius) dan bij de tot nu toe gebruikelijke mesofiele gisting (30-33 graden Celsius). Thermofiele bacteriën hebben een hogere maximale groeisnelheid dan mesofiele bacteriën. Hierdoor zijn hogere belastingen mogelijk en wordt bij thermofiele gisting meer biogas geproduceerd, bij gelijke verblijftijden. Daarmee dalen de uiteindelijke verwerkingskosten.

De mate van deze daling,  wordt bepaald door de gehanteerde uitgangspunten voor de extra biogasproductie en de mate waarin het uitgegiste slib beter kan worden ontwaterd. Deze zijn in de hierboven genoemde studie behoudend gekozen vanwege beperkte beschikbare referenties. Het onderzoek is vooral bedoeld om deze uitgangspunten te toetsen en mogelijk aan te scherpen en op die manier beter inzicht te krijgen in de uiteindelijke marktpotentie van thermofiele slibgisting.

Afvalwatersystemen

Werkplek

U dient ingelogd en gemachtigd te zijn om deze werkplek te kunnen bekijken.
Login