print

Waterzuivering glastuinbouw Emmen

Terug
Projectcode 447007
Uitvoerders Stichting glastuinbouw Emmen, Mycelco/Bioniers
Thema Emissies & diffuse bronnen
Einddatum 01-01-2016

Documenten

Het glastuinbouwgebied Emmen staat voor de uitdaging om het oppervlaktewater schoner te krijgen. Nu bevat het nog teveel nutriënten en resten van gewasbeschermingsmiddelen die afkomstig zijn uit de glastuinbouw. Er wordt gezocht naar een duurzame oplossing waarbij afvalwater afkomstig uit de glastuinbouw op biologische wijze efficiënt, collectief en kosteneffectief kan worden gezuiverd.

Doel van het project is het testen van eco-technologische technieken om nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen uit het effluent van kassen te verwijderen en een full scale systeem te ontwerpen dat is opgebouwd uit een aantal modules waarmee ook per tuinder maatwerk geleverd kan worden. De biologische zuivering vindt plaats via schimmels (gewasbeschermingsmiddelen) en helofyten (nutriënten). Onderzocht wordt welke organismen het meest (kosten)effectief de nutrienten en de gewasbeschermingsmiddelen uit het drain(age)water verwijderen, hoe deze organismen in de praktijk ingezet kunnen worden en welke modules het meest effectief en efficiënt zijn als onderdeel van een recirculatiesysteem.

Dit project wordt mede gefinancierd door de gezamenlijke waterschappen via een bijdrage vanuit het Stimuleringsbudget Emissiebeperking Glastuinbouw (447000). Het project levert een bijdrage aan het verminderen van de emissies vanuit de glastuinbouw en het realiseren van de waterkwaliteitsdoelstellingen.

Waterketen

Werkplek

U dient ingelogd en gemachtigd te zijn om deze werkplek te kunnen bekijken.
Login