print

Wet Milieubeheer vergunningen rwzi's - EPRTR (European Pollution and Release Transfer Register E-PRTR)

Terug
Projectcode 432517-b
Uitvoerders BACO adviesbureau
Thema Diversen
Einddatum 01-01-2012

Documenten

IPPC-plichtige rwzi's en/of rwzi's met  een ontwerpcapaciteit  groter dan 136.360 ie-136 zijn verplicht  om hun emissies te rapporteren. Naar schatting zal deze plicht gaan gelden voor circa 70 rwzi's. Uit studie blijkt dat alleen emissies naar het watercompartiment (effluent) relevant zijn. Het gaat daarbij om de emissie van 71 stoffen. Een aantal stoffen wordt al gemeten (bijvoorbeeld CZV, nutriënten en zware metalen). Van een aantal andere stoffen is bekend dat ze niet of nauwelijks aanwezig zijn in effluent. Eén en ander heeft geresulteerd in een lijst van 15 stoffen die nader onderzocht  worden.

Gezamenlijke monitoring E-PRTR stoffen
Om te voorkomen dat dit onderzoek zou moeten gebeuren op alle E-PRTR-plichtige rwzi's, is overleg gevoerd met Rijkswaterstaat (RWS), het grootste Wvo-bevoegd gezag. Bovendien kon RWS, via het RIZA, specialistische kennis inbrengen over het analyseren van stoffen en de aanwezigheid daarvan in effluenten. Samen met RWS is een monitoringsprogramma uitgewerkt voor de 15 stoffen. In het kort komt het erop neer dat meetresultaten van een zestal rwzi's representatief worden verondersteld voor de andere E-PRTR-plichtige rwzi's. Op basis van de gevonden concentraties en vrachten wordt elk jaar bezien of de meetfrequentie aangepast moet worden. Op deze wijze kunnen de monitoringskosten in de hand worden gehouden. Dit alles staat in het rapport dat u HIER KAN DOWNLOADEN (2007-W-10: E-PRTR voor rwzi's). De uitvoering van het monitoringsprogramma 2007 is uitgevoerd door de laboratoria Omegam en Imares. De Vereniging van Zuiveringsbeheerders heeft besloten om gezamenlijk de kosten te dragen van deze monitoring.

Hoe om te gaan met het E-PRTR?
Waterschappen die een E-PRTR-plichtige rwzi beheren, kunnen het E-PRTR-rapport voorleggen aan het Wm- en Wvo-bevoegd gezag. Een begeleidende instructie waarin wordt uitgelegd hoe u het beste één en ander kunt aanpakken, kunt u onderaan deze pagina downloaden. Het overleg en de instemming van RWS in het voortraject betekent niet dat andere Wvo-bevoegd gezagen hiermee instemmen. Om deze reden worden de waterschappen verzocht om de eigen Wvo-bevoegd gezagen om instemming verzoeken. De schriftelijke reactie van de Waterdienst (januari 2008) is in onderstaand ZIP-bestand bijgevoegd.

Een samenvatting van de resultaten van de monitoringsronde en de instructie hoe de resultaten gebruikt kunnen worden bij het invullen van de E-PRTR module van het electronisch Milieu Jaarverslag (e-MJV) is in onderstaand ZIP-bestand bijgevoegd. De rapportage van E-PRTR en het milieujaarverslag dient vóór 1 april 2008 plaats te vinden voor het kalenderjaar 2007.

Nieuwsbrief
Voor wat betreft de voortgang van het thans uit te voeren monitoringsprogramma en andere ontwikkelingen wordt u op de hoogte gehouden door de Wm-nieuwsbrief die door STOWA speciaal voor het project ‘Wm en rwzi's' wordt verspreid. Lees de laatste nieuwsbrief HIER

Afvalwatersystemen

Werkplek

U dient ingelogd en gemachtigd te zijn om deze werkplek te kunnen bekijken.
Login