print

Wet Milieubeheer vergunningen rwzi's - NRB (Nederlandse Richtlijn Bodembescherming) (AFGEROND ZIE RAPPORT 2010-04)

Terug
Projectcode 432517-c
Uitvoerders BACO-adviesbureau
Thema Diversen
Einddatum 01-01-2012

Documenten

DEELPROJECT IS AFGEROND; Klik hier voor een pdf van het rapport.

 Eind september 2007 is het rapport “Bodembeschermingsstrategie voor rwzi's” gepresenteerd in het IPO. Met de instemming van het IPO hopen we te beschikken over een eenduidige bodemstrategie. Met deze strategie worden discussies met het Wm-bevoegd gezag en problemen met de interpretatie van de NRB in het kader van de Wm-vergunningen voorkomen.

In het rapport wordt uitgegaan van de kwaliteit van de waterfractie van influent, effluent en slib. Deze wordt vergeleken met de streefwaarden voor grondwater. Het blijkt dat het bodemrisico voor effluent verwaarloosbaar is. Influent en slib hebben een beperkte invloed op de bodemkwaliteit. Door een goede mix van technische en beheermaatregelen kan, ook voor procesonderdelen die influent en slib bevatten, een verwaarloosbaar bodemrisico worden bereikt. Het uitvoeren van een risicobeperkend onderzoek, middels een monitoringssysteem en regelmatig grondwateronderzoek, voegt niets toe maar is wel kostenverhogend.

Om onze bevindingen te verifiëren hebben we een 50-tal bodemonderzoeken geïnventariseerd. Met name bodemonderzoeken van voormalige slibdroogbedden hadden onze aandacht. Deze kunnen immers beschouwd worden als een worst case situatie. Ter plaatse van voormalige slibdroogbedden wordt regelmatig een verhoogd CZV- en/of N-gehalte gevonden. Verhoogde concentraties BTEX, PAK's of zware metalen zijn in de bodemonderzoeken nauwelijks gevonden. Ook niet bij procesonderdelen waarin influent of slib voorkomt. De incidenteel gevonden verontreinigingen blijken veelal geen relatie te hebben met de bedrijfsactiviteiten. De resultaten van de inventarisatie geven aan dat het risico op bodemverontreiniging van procesonderdelen waarin influent, effluent en slib voorkomt lang niet zo groot is als verondersteld.

Het rapport kan als bijlage toegevoegd worden aan een Wm-vergunningaanvraag. Bovendien kan een zuiveringsbeheerder zijn maatregelen (technisch en beheersmatig van aard) voor de bescherming van de bodem baseren op het rapport. Door het rapport met de vergunningaanvraag mee te sturen kan het bevoegd gezag dit meenemen in haar overwegingen en de voorschriften daarop afstemmen. 

De instructie en gebruik "bodembeschermingsstrategie voor rwzi's" kunt u onder aan deze pagina downloaden.

VERSCHENEN NRB-PUBLICATIES (klik op de titel voor de verwijzing naar het pdf-bestand)

Afvalwatersystemen

Werkplek

U dient ingelogd en gemachtigd te zijn om deze werkplek te kunnen bekijken.
Login