print

De waterefficiënte, emissieloze kas

Terug
Projectcode 447009
Uitvoerders Wageningen UR Glastuinbouw
Thema Emissies & diffuse bronnen
Einddatum 01-01-2016

In het Platform Duurzame Glastuinbouw hebben de waterschappen met de landelijke overheid en de glastuinbouwsector afgesproken toe te werken naar een (nagenoeg) nul-emissie voor nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen in 2027. De waterkwaliteit in glastuinbouw gebieden is onvoldoende door overschrijdingen van de oppervlaktewaternormen voor stikstof, fosfaat en diverse gewasbeschermingsmiddelen. Dit wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door lozingen door substraatteelt bedrijven.

In een demonstratieproject worden twee verschillende teeltstrategieën met elkaar vergeleken, namelijk een strategie met een jaarrond water-emissieloze kas met nul-lozing en een strategie waarbij wel geloosd wordt, maar waarbij het spuiwater wordt gezuiverd om de gewasbeschermingsmiddelen te verwijderen. De strategieën worden vergeleken en beoordeeld op productie, productkwaliteit, waterverbruik, meststoffenverbruik, energieverbruik en investerings- en verbruikskosten. Het doel is om inzicht te krijgen in de mogelijkheden die er zijn in teeltstrategieën en technieken die het mogelijk maken om jaarrond een wateremissieloze kas met nullozing te realiseren, dit met behoud van productkwaliteit en opbrengst.

Dit project wordt mede gefinancierd door de gezamenlijke waterschappen via een bijdrage vanuit het Stimuleringsbudget Emissiebeperking Glastuinbouw (447000). Het project levert een bijdrage aan het verminderen van de emissies vanuit de glastuinbouw en het realiseren van de waterkwaliteitsdoelstellingen.

Waterketen

Werkplek

U dient ingelogd en gemachtigd te zijn om deze werkplek te kunnen bekijken.
Login