print

Projectenoverzicht

clear filter
Thema Titel
Waterbeheersing Kennisprogramma Deltaproof
Waterbeheersing Modelonzekerheid in de bepaling van de wateropgave
Waterbeheersing Ontwikkeling standaard werkwijze voor het toetsen van regionale watersystemen aan de NBW-normen voor wateroverlast
Waterbeheersing Meteobase. Actualiseren van neerslag- en verdampingsgegevens t.b.v. NBW-toetsing regionale wateroverlast
Waterbeheersing Schade als gevolg van regionale wateroverlast - Ontwikkeling schademodel
Waterbeheersing Inzet van Remote Sensing voor beter waterbeheer / SAT WATER
Waterbeheersing Kennis voor Klimaat: Zoetwatervoorziening & Zoetwaterkwaliteit (Deltaproof)
Waterbeheersing WaterSchadeSchatter WSS (Deltaproof)
Waterbeheersing BOWA webbased
Waterbeheersing Operationeel beheer in het kader van de Wateropgave Wateroverlast
Waterbeheersing Actualisatie Hydrologische randvoorwaarden Natuur in Waternood (versie 3)
Waterbeheersing Actuele watervoorraad-module
Waterbeheersing Communiceren over onzekerheid
Waterbeheersing Serious Game veenweiden
Waterbeheersing Project ‘Verkenning integrale risicoanalyse wateroverlast’
Stedelijk waterbeheer Waterberging kan het dak(lab) op!
Stedelijk waterbeheer CoP Gevolgen klimaatverandering voor stedelijke afwateringssystemen
Stedelijk waterbeheer Kallisto. Via waterketenmaatregelen naar een beter watersyteem
Modellering Omgaan met onzekerheden in operationele besluitvorming bij hoogwater
Modellering Adviesgroep Watersysteemanalyse (v.h. modellering)
Modellering Nationaal Modelinstrumentarium NHI
Modellering Integratie oppervlaktewatermodellen DUFLOW en SOBEK
Modellering Gerichte opname GxG’s
Meten & monitoren De Intelligente Peilstok
Meten & monitoren Methode voor het meten van werkelijke verdamping (Lysimeter)
Meten & monitoren Validatie verdamping
Klimaat & water Hydrocity, open innovatieplatform voor klimaatadaptief stedelijk waterbeheer (Deltaproof)
Klimaat & water Ondergrondse waterberging (Deltaproof)
Klimaat & water Waterhouderij. Van concept naar praktijk (Deltaproof)
Klimaat & water Bufferboeren. Samen werken aan een betere beschikbaarheid van de waterbodem (Deltaproof)
Klimaat & water KlimaatAdaptieve Drainage, KAD (Deltaproof)
Klimaat & water Klimaatinvloeden op afbraak van veen: gevolgen voor bodemdaling en waterkwaliteit
Klimaat & water Kennis voor Klimaat: Klimaatbestendige steden (Deltaproof)
Klimaat & water Deltaplan Agragisch Waterbeheer (DAW)
Klimaat & water Klimaatbestendige effectmodule landbouw / Waterwijzer Landbouw (Deltaproof)
Klimaat & water Een klimaatrobuuste effectmodule natuur / Waterwijzer Natuur (Deltaproof)
Klimaat & water Programma natuurlijke klimaatbuffers (Deltaproof)
Klimaat & water Dalende bodem, stijgende kosten. Bodemdaling in laagveengebieden (Deltaproof)
Klimaat & water Goede grond voor een duurzaam watersysteem (Deltaproof)
Klimaat & water Spaarwater (Deltaproof)
Klimaat & water RiverCare: towards self-sustaining multifunctional rivers
Klimaat & water Fresh Water Options Optimizer (Deltaproof)
Klimaat & water Benchmark Inundatiemodellen
Klimaat & water Leren van wateroverlast
Klimaat & water Toepassen integrale risicobenadering bij zoetwatervoorziening
Klimaat & water Regioscan Zoetwatermaatregelen. Opschalen van effecten, kosten en baten van lokale zoetwatermaatregelen
Innovatie / nieuwe technieken Hydrochip
Innovatie / nieuwe technieken Genes4Water
Innovatie / nieuwe technieken Peilgestuurde Drainage
Hoogwaterbescherming Watersysteemtoets 2012
Hoogwaterbescherming Coïncidentie neerslag/ rivierafvoeren en zeewaterstanden
Energie- en Grondstoffenfabriek Meer waarde halen uit woekerende water- en landplanten
Energie- en Grondstoffenfabriek Myceliumcomposiet
Energie & duurzaamheid Thermische Energie uit Oppervlaktewater (TEO). Van kansen naar realisatie
Energie & duurzaamheid Circulaire biocomposieten op basis van restmaterialen van waterschappen en natuurorganisaties
Energie & duurzaamheid Water en Energie
Emissies & diffuse bronnen Watervogels & zwemwaterkwaliteit
Emissies & diffuse bronnen Onzekerheden in stofbalansen
Emissies & diffuse bronnen Pilotonderzoek Goed Gietwaterproject opkweekbedrijven
Emissies & diffuse bronnen Ontwikkeling mobiele installatie voor verwijdering gewasbeschermingslozingswater
Emissies & diffuse bronnen Emissieloos telen
Emissies & diffuse bronnen Mijn UO
Emissies & diffuse bronnen Ecosafe
Emissies & diffuse bronnen Emissieloos telen, onderdeel precisiebemesting
Emissies & diffuse bronnen Emissie onderhoudsmaatregelen kunstgrasvelden
Emissies & diffuse bronnen Universitair onderzoeksprogramma 'Contaminants of Emerging Concern in the Water Cycle' / 'Opkomende stoffen'
Ecologie & water E-learning module & rekentool voor opstellen waterbalans
Ecologie & water Plan van Aanpak uitwerking hydromorfologie/morfodynamiek stromende wateren
Ecologie & water Toepassing eDNA voedselwebanalyses voor toestandsbepaling en systeembegrip
Ecologie & water Ecologische sleutelfactor 8 Toxiciteit. Ontwikkeling instrument voor ecologische-effectanalyse toxiciteit
Ecologie & water Ontwikkelen Ecologische Sleutelfactor 4 Habitatgeschiktheid
Ecologie & water Herinrichting diepe plassen
Ecologie & water Sleutelfactor 9 Context
Ecologie & water Ecologische Sleutelfactor 7 Organische belasting, voor stilstaande wateren
Ecologie & water Waterplanten en waterkwaliteit
Ecologie & water Ecologische sleutelfactoren voor stromende wateren (R-type)
Ecologie & water Handboek ecohydrologie beken: samenbrengen van beek en landschap
Ecologie & water Slim monitoren ecologie en toxicologie
Ecologie & water Kennisprogramma Bouwen met natuur
Ecologie & water Flexibel peil Alde Feanen
Ecologie & water Ontwikkeling van biologisch afbreekbare structuren
Ecologie & water Blauwalgepreventie door sturing N/P-ratio
Ecologie & water Protocol Monitoring Beekherstel
Ecologie & water REFORM: Restoring rivers for effective catchment management
Ecologie & water NETLAKE: Networking Lake Observatories in Europe
Ecologie & water Toepassing van eDNA voor de monitoring van visgemeenschappen
Ecologie & water Handboek Aquatische Ecologie
Ecologie & water Biologische bestrijding kroosvaren
Ecologie & water Kroosdocument met kroosprotocol
Ecologie & water FORECASTER, betere beschikbaarheid resultaten hydrologische herstelmaatregelen
Ecologie & water PCLake en PCDitch
Ecologie & water Droogval als maatregel ter verbetering van de waterkwaliteit
Ecologie & water Beekdalbreed hermeanderen
Ecologie & water Morfologische en ecologische aspecten van hermeandering
Ecologie & water Actief Biologisch Beheer door Aalscholvers
Ecologie & water Ecologisch functioneren van sloten / PLONS
Ecologie & water Watermozaïek
Diversen Praktijkonderzoek verspreiden van bagger op het land
Communicatie & participatie Communiceren over onzekerheid binnen het waterbeheer

Watersystemen