print

Projectenoverzicht

clear filter
Thema Titel
Afvalwaterzuivering Zuiverende kassen
Emissies & diffuse bronnen Waterzuivering glastuinbouw Emmen
Emissies & diffuse bronnen Watervogels & zwemwaterkwaliteit
Hoogwaterbescherming Watersysteemtoets 2012
Waterbeheersing WaterSchadeSchatter WSS (Deltaproof)
Ecologie & water Waterplanten en waterkwaliteit
Ecologie & water Watermozaïek
Klimaat & water Waterhouderij. Van concept naar praktijk (Deltaproof)
Afvalwaterzuivering Waterfabriek de Groote Lucht
Stedelijk waterbeheer Waterberging kan het dak(lab) op!
Energie & duurzaamheid Water en Energie
Energie- en Grondstoffenfabriek Waste2aromatics, tweede fase
Emissies & diffuse bronnen Vraaggestuurde plantenvoeding
Diversen Voedselresten in de afvalwaterketen
Energie- en Grondstoffenfabriek Verwaarding van zuiveringsslib met behulp van biologische methoden
Grondstoffenfabriek Verkenning nieuwe mogelijkheden fosfaatterugwinning uit afvalwater (WETSUS)
Slib Verkenning Gruisontwatering
Slib Verbetering ontwaterbaarheid van slib: invloed kationen
Hoogwaterbescherming Verantwoord beheer en onderhoud oudere asfaltdijkbekledingen
Meten & monitoren Validatie verdamping
Innovatie / nieuwe technieken Vacuümtoiletten en zwart water
Modellering Update FAST2D
Emissies & diffuse bronnen Universitair onderzoeksprogramma 'Contaminants of Emerging Concern in the Water Cycle' / 'Opkomende stoffen'
Emissies & diffuse bronnen Universitair onderzoeksprogramma 'Contaminants of Emerging Concern in the Water Cycle' / 'Opkomende stoffen'
Ecologie & water Toepassing van eDNA voor de monitoring van visgemeenschappen
Ecologie & water Toepassing eDNA voedselwebanalyses voor toestandsbepaling en systeembegrip
Klimaat & water Toepassen integrale risicobenadering bij zoetwatervoorziening
Energie- en Grondstoffenfabriek Thermofiele gisting, van veelbelovend concept naar de praktijk
Energie & duurzaamheid Thermische Energie uit Oppervlaktewater (TEO). Van kansen naar realisatie
Energie- en Grondstoffenfabriek Superkritisch vergassen van zuiveringsslib
Emissies & diffuse bronnen Stimuleringsbudget Emissiebeperking Glastuinbouw
Hoogwaterbescherming Statistische onderbouwing landelijke Veldproef Muskusratten
Klimaat & water Spaarwater (Deltaproof)
Ecologie & water Slim monitoren ecologie en toxicologie
Afvalwaterzuivering Slibontwatering: de relatie tussen variabiliteit van slib, PE en ontwateringsresultaat
Slib Slibontwatering met borstelcentrifuge (zonder Poly-Electrolieten of PE)
Ecologie & water Sleutelfactor 9 Context
Waterbeheersing Serious Game veenweiden
Energie- en Grondstoffenfabriek Selectieve lignocellulose ontsluiting met witrotschimmels
Waterbeheersing Schade als gevolg van regionale wateroverlast - Ontwikkeling schademodel
Nieuwe sanitatie Sanitaire Lozingen Isala Klinieken, SLIK
Stedelijk waterbeheer Rol afvalwaterketen in verspreiding van antibioticaresistentie
Klimaat & water RiverCare: towards self-sustaining multifunctional rivers
Klimaat & water Regioscan Zoetwatermaatregelen. Opschalen van effecten, kosten en baten van lokale zoetwatermaatregelen
Ecologie & water REFORM: Restoring rivers for effective catchment management
Emissies & diffuse bronnen Reductie stikstofuitstoot door precisiebemesting
Nieuwe sanitatie Quick scan mogelijkheden vacuümriolering
Ecologie & water Protocol Monitoring Beekherstel
Waterbeheersing Project ‘Verkenning integrale risicoanalyse wateroverlast’
Klimaat & water Programma natuurlijke klimaatbuffers (Deltaproof)
Afvalwaterzuivering Prestatievergelijking IBA-systemen
Slib Praktijkproef zuiveringslib drogen met duurzame, laagwaardige restwarmte als praktijktoets en variant op het kassendroogprincipe
Waterfabriek Praktijkproef met poederkooldosering in actief slib (PACAS, Powdered Activated Carbon in Activated Sludge)
Diversen Praktijkonderzoek verspreiden van bagger op het land
Hoogwaterbescherming Platform Kennis & Kunde Toetsing Waterveiligheid
Grondstoffenfabriek Platform Afvalwater, Grondstoffen & Energie
Ecologie & water Plan van Aanpak uitwerking hydromorfologie/morfodynamiek stromende wateren
Energie- en Grondstoffenfabriek Pilotonderzoek Themista-Ephyra combinatie
Energie- en Grondstoffenfabriek Pilotonderzoek innovatieve slibgistingstechnologieën Themista™ en Ephyra™
Emissies & diffuse bronnen Pilotonderzoek Goed Gietwaterproject opkweekbedrijven
Nieuwe sanitatie Pharmafilter II
Innovatie / nieuwe technieken Peilgestuurde Drainage
Ecologie & water PCLake en PCDitch
Stedelijk waterbeheer Optimalisatie Verbeterd Gescheiden Rioolstelsels
Waterbeheersing Operationeel beheer in het kader van de Wateropgave Wateroverlast
Grondstoffenfabriek Oogsten van humuszuren: een praktische verkenning van de terugwinningsmogelijkheden
Emissies & diffuse bronnen Onzekerheden in stofbalansen
Hoogwaterbescherming Ontwikkelingsprogramma Regionale Keringen ORK
Ecologie & water Ontwikkeling van biologisch afbreekbare structuren
Waterbeheersing Ontwikkeling standaard werkwijze voor het toetsen van regionale watersystemen aan de NBW-normen voor wateroverlast
Afvalwaterzuivering Ontwikkeling regionale training assetmanagement
Emissies & diffuse bronnen Ontwikkeling mobiele installatie voor verwijdering gewasbeschermingslozingswater
Ecologie & water Ontwikkelen Ecologische Sleutelfactor 4 Habitatgeschiktheid
Afvalwaterzuivering Onderzoek naar de lotgevallen van microplastics op een rwzi
Hoogwaterbescherming Onderzoek ethiek en problematiek muizenplaag voor waterschappen
Klimaat & water Ondergrondse waterberging (Deltaproof)
Grondstoffenfabriek Omzetpunt Amersfoort. Van afvalwaterzuivering naar grondstoffenproductie
Modellering Omgaan met onzekerheden in operationele besluitvorming bij hoogwater
Innovatie / nieuwe technieken Nieuwe sanitatie in Sneek
Energie- en Grondstoffenfabriek Nevenreacties tijdens Thermische Druk Hydrolyse (TDH)
Meten & monitoren Netwerk 'Monitoring Nieuwe Stoffen'
Hoogwaterbescherming Netwerk Kustingenieurs 'De Kring'
Ecologie & water NETLAKE: Networking Lake Observatories in Europe
Modellering Nationaal Modelinstrumentarium NHI
Hoogwaterbescherming Multifunctionele waterkeringen (Deltaproof)
Ecologie & water Morfologische en ecologische aspecten van hermeandering
Waterbeheersing Modelonzekerheid in de bepaling van de wateropgave
Emissies & diffuse bronnen Mijn UO
Meten & monitoren Methode voor het meten van werkelijke verdamping (Lysimeter)
Waterbeheersing Meteobase. Actualiseren van neerslag- en verdampingsgegevens t.b.v. NBW-toetsing regionale wateroverlast
Hoogwaterbescherming Meerlaagsveiligheid (Deltaproof)
Energie- en Grondstoffenfabriek Meer waarde halen uit woekerende water- en landplanten
Afvalwaterzuivering Mainstream Demon®, deammonificatie in de waterlijn
Afvalwaterzuivering Lidmaatschap Technology Approval Group Waste Water
Klimaat & water Leren van wateroverlast
Afvalwaterzuivering Leidraad Calamiteiten technologen
Ecologie & water Kroosdocument met kroosprotocol
Klimaat & water Klimaatinvloeden op afbraak van veen: gevolgen voor bodemdaling en waterkwaliteit
Klimaat & water Klimaatbestendige effectmodule landbouw / Waterwijzer Landbouw (Deltaproof)
Klimaat & water KlimaatAdaptieve Drainage, KAD (Deltaproof)
Waterbeheersing Kennisprogramma Deltaproof
Ecologie & water Kennisprogramma Bouwen met natuur
Energie- en Grondstoffenfabriek Kennisontsluiting demonstratie best practise slibgisting in het kader van energie- en grondstoffenfabriek
Waterbeheersing Kennis voor Klimaat: Zoetwatervoorziening & Zoetwaterkwaliteit (Deltaproof)
Hoogwaterbescherming Kennis voor Klimaat: veiligheid tegen overstromingen
Klimaat & water Kennis voor Klimaat: Klimaatbestendige steden (Deltaproof)
Stedelijk waterbeheer Kennis voor Klimaat & stedelijk waterbeheer
Slib Karakterisering poly-elektrolyten
Stedelijk waterbeheer Kallisto. Via waterketenmaatregelen naar een beter watersyteem
Stedelijk waterbeheer Kallisto, samen slim schoon
Waterbeheersing Inzet van Remote Sensing voor beter waterbeheer / SAT WATER
Diversen Inzet van ervaringskennis bij oplossen watervraagstukken, vervolgproject
Hoogwaterbescherming Invloed van graverij muskusratten op veiligheid kaden
Grondstoffenfabriek Inventarisatie gebruikerservaringen deelstroombehandelingstechnieken
Modellering Integratie oppervlaktewatermodellen DUFLOW en SOBEK
Emissies & diffuse bronnen Implementatie van het emissie managementsysteem bij grondgebonden teelt
Hoogwaterbescherming IJkdijk Ontwikkelprogramma
Innovatie / nieuwe technieken IJkdijk
Klimaat & water Hydrocity, open innovatieplatform voor klimaatadaptief stedelijk waterbeheer (Deltaproof)
Innovatie / nieuwe technieken Hydrochip
Afvalwaterzuivering Hydraulische belasting rwzi's
Emissies & diffuse bronnen Hoe effectief zijn zuiverende hemelwatervoorzieningen?
Klimaat & water Het Daklaboratorium. Praktijkonderzoek naar de effecten van dakvergroening op waterhuishouding, energie en klimaat
Ecologie & water Herinrichting diepe plassen
Diversen Hebt u een idee voor een STOWA-project op het gebied van afvalwatersystemen?
Afvalwaterzuivering Handboek nutriëntenverwijdering in actiefslibsystemen
Ecologie & water Handboek ecohydrologie beken: samenbrengen van beek en landschap
Ecologie & water Handboek Aquatische Ecologie
Energie & duurzaamheid Haalbaarheidsonderzoek Riothermie & Warmte Koude Opslag
Klimaat & water Goede grond voor een duurzaam watersysteem (Deltaproof)
Diversen Geuroverlastbestrijding bij gemalen: de kelderballon RAPPORT GEREED
Modellering Gerichte opname GxG’s
Innovatie / nieuwe technieken Genes4Water
Klimaat & water Fresh Water Options Optimizer (Deltaproof)
Ecologie & water FORECASTER, betere beschikbaarheid resultaten hydrologische herstelmaatregelen
Ecologie & water Flexibel peil Alde Feanen
Energie & duurzaamheid Flexibel energiemanagement beluchting rwzi's
Energie- en Grondstoffenfabriek Fijnzeven met papierindustrie technologie
Stedelijk waterbeheer Faalkansmodel voor asset management van persleidingen
Hoogwaterbescherming Expertisenetwerk Leidingen in Waterstaatswerken ELW
Waterfabriek Expertgroep Waterfabriek
Emissies & diffuse bronnen Emissieloos telen, onderdeel precisiebemesting
Emissies & diffuse bronnen Emissieloos telen
Emissies & diffuse bronnen Emissiebeperking grondgebonden teelt glastuinbouw
Emissies & diffuse bronnen Emissie onderhoudsmaatregelen kunstgrasvelden
Energie & duurzaamheid Emissie lachgas vanuit rwzi's
Ecologie & water E-learning module & rekentool voor opstellen waterbalans
Ecologie & water Effect Warmte Koude Opslag op oppervlaktewater
Klimaat & water Een klimaatrobuuste effectmodule natuur / Waterwijzer Natuur (Deltaproof)
Emissies & diffuse bronnen Ecosafe
Ecologie & water Ecologische sleutelfactoren voor stromende wateren (R-type)
Ecologie & water Ecologische sleutelfactor 8 Toxiciteit. Ontwikkeling instrument voor ecologische-effectanalyse toxiciteit
Ecologie & water Ecologische Sleutelfactor 7 Organische belasting, voor stilstaande wateren
Ecologie & water Ecologisch functioneren van sloten / PLONS
Hoogwaterbescherming Dynamisch kustbeheer (Deltaproof)
Ecologie & water Droogval als maatregel ter verbetering van de waterkwaliteit
Energie- en Grondstoffenfabriek Doorontwikkeling Energie- en Grondstoffenfabriek
Waterbeheersing Dijkbezwijkproef Leendert de Boerspolder
Emissies & diffuse bronnen Demo verwijdering gewasbeschermingsmiddelen uit spuiwater glastuinbouw
Hoogwaterbescherming Deltaproof en Kennis voor Klimaat (Deltaproof)
Klimaat & water Deltaplan Agragisch Waterbeheer (DAW)
Meten & monitoren De Intelligente Peilstok
Klimaat & water Dalende bodem, stijgende kosten. Bodemdaling in laagveengebieden (Deltaproof)
Stedelijk waterbeheer CoP Gevolgen klimaatverandering voor stedelijke afwateringssystemen
Stedelijk waterbeheer CoP ‘Meten en Monitoren Groenblauwe daken’
Energie- en Grondstoffenfabriek Community of Practice Menging slibgisting
Communicatie & participatie Communiceren over onzekerheid binnen het waterbeheer
Waterbeheersing Communiceren over onzekerheid
Hoogwaterbescherming Coïncidentie neerslag/ rivierafvoeren en zeewaterstanden
Energie & duurzaamheid Circulaire biocomposieten op basis van restmaterialen van waterschappen en natuurorganisaties
Emissies & diffuse bronnen Chrysant op water
Grondstoffenfabriek Cellu2PLA: van cellulose in afvalwater naar grondstof voor bioafbraakbaar plastic
Klimaat & water Bufferboeren. Samen werken aan een betere beschikbaarheid van de waterbodem (Deltaproof)
Waterbeheersing BOWA webbased
Hoogwaterbescherming Bomen op keringen. Good practices
Ecologie & water Blauwalgepreventie door sturing N/P-ratio
Ecologie & water Biologische bestrijding kroosvaren
Afvalwaterzuivering Bepaling zuurstofvraag van huishoudelijk afvalwater
Klimaat & water Benchmark Inundatiemodellen
Meten & monitoren Benchmark geneesmiddelenanalyse
Energie & duurzaamheid Bellenbeluchting in oxidatiesloten
Diversen Beheer en onderhoud IBA-systemen
Ecologie & water Beekdalbreed hermeanderen
Emissies & diffuse bronnen AquaReUse
Afvalwaterzuivering Antibiotica resistentie en afvalwaterbehandeling
Innovatie / nieuwe technieken Alternatief concept drukriolering buitengebieden: Druk Vacuüm Compact systeem
Grondstoffenfabriek Alginaat terugwinnen uit korrelsib
Modellering Adviesgroep Watersysteemanalyse (v.h. modellering)
Waterbeheersing Actuele watervoorraad-module
Waterbeheersing Actualisatie Hydrologische randvoorwaarden Natuur in Waternood (versie 3)
Energie- en Grondstoffenfabriek Actiever Actief Slib, door het verwijderen van cellulosevezels
Ecologie & water Actief Biologisch Beheer door Aalscholvers
Hoogwaterbescherming Professionaliseren Inspecties Waterkeringen (PIW)
Emissies & diffuse bronnen De waterefficiënte, emissieloze kas