print

Projectenoverzicht

clear filter
Thema Titel
Emissies & diffuse bronnen Waterzuivering glastuinbouw Emmen
Emissies & diffuse bronnen Watervogels & zwemwaterkwaliteit
Hoogwaterbescherming Watersysteemtoets 2012
Waterbeheersing WaterSchadeSchatter WSS (Deltaproof)
Ecologie & water Waterplanten en waterkwaliteit
Ecologie & water Watermozaïek
Klimaat & water Waterhouderij. Van concept naar praktijk (Deltaproof)
Waterfabriek Waterfabriek de Groote Lucht
Stedelijk waterbeheer Waterberging kan het dak(lab) op!
Energie & duurzaamheid Water en Energie
Energie- en Grondstoffenfabriek Waste2aromatics, tweede fase
Emissies & diffuse bronnen Vraaggestuurde plantenvoeding
Diversen Voedselresten in de afvalwaterketen
Energie- en Grondstoffenfabriek Verwaarding van zuiveringsslib met behulp van biologische methoden
Grondstoffenfabriek Verkenning nieuwe mogelijkheden fosfaatterugwinning uit afvalwater (WETSUS)
Slib Verkenning Gruisontwatering
Hoogwaterbescherming Verantwoord beheer en onderhoud oudere asfaltdijkbekledingen
Meten & monitoren Validatie verdamping
Innovatie / nieuwe technieken Vacuümtoiletten en zwart water
Modellering Update FAST2D
Emissies & diffuse bronnen Universitair onderzoeksprogramma 'Contaminants of Emerging Concern in the Water Cycle' / 'Opkomende stoffen'
Emissies & diffuse bronnen Universitair onderzoeksprogramma 'Contaminants of Emerging Concern in the Water Cycle' / 'Opkomende stoffen'
Ecologie & water Toepassing van eDNA voor de monitoring van visgemeenschappen
Ecologie & water Toepassing eDNA voedselwebanalyses voor toestandsbepaling en systeembegrip
Klimaat & water Toepassen integrale risicobenadering bij zoetwatervoorziening
Energie & duurzaamheid Thermische Energie uit Oppervlaktewater (TEO). Van kansen naar realisatie
Energie- en Grondstoffenfabriek Superkritisch vergassen van zuiveringsslib
Emissies & diffuse bronnen Stimuleringsbudget Emissiebeperking Glastuinbouw
Hoogwaterbescherming Statistische onderbouwing landelijke Veldproef Muskusratten
Klimaat & water Spaarwater (Deltaproof)
Ecologie & water Slim monitoren ecologie en toxicologie
Afvalwaterzuivering Slibontwatering: de relatie tussen variabiliteit van slib, PE en ontwateringsresultaat
Slib Slibontwatering met borstelcentrifuge (zonder Poly-Electrolieten of PE)
Ecologie & water Sleutelfactor 9 Context
Waterbeheersing Serious Game veenweiden
Energie- en Grondstoffenfabriek Selectieve lignocellulose ontsluiting met witrotschimmels
Waterbeheersing Schade als gevolg van regionale wateroverlast - Ontwikkeling schademodel
Nieuwe sanitatie Sanitaire Lozingen Isala Klinieken, SLIK
Stedelijk waterbeheer Rol afvalwaterketen in verspreiding van antibioticaresistentie
Klimaat & water RiverCare: towards self-sustaining multifunctional rivers
Klimaat & water Regioscan Zoetwatermaatregelen. Opschalen van effecten, kosten en baten van lokale zoetwatermaatregelen
Ecologie & water REFORM: Restoring rivers for effective catchment management
Emissies & diffuse bronnen Reductie stikstofuitstoot door precisiebemesting
Nieuwe sanitatie Quick scan mogelijkheden vacuümriolering
Ecologie & water Protocol Monitoring Beekherstel
Waterbeheersing Project ‘Verkenning integrale risicoanalyse wateroverlast’
Klimaat & water Programma natuurlijke klimaatbuffers (Deltaproof)
Afvalwaterzuivering Prestatievergelijking IBA-systemen
Slib Praktijkproef zuiveringslib drogen met duurzame, laagwaardige restwarmte als praktijktoets en variant op het kassendroogprincipe
Diversen Praktijkonderzoek verspreiden van bagger op het land
Hoogwaterbescherming Platform Kennis & Kunde Toetsing Waterveiligheid
Grondstoffenfabriek Platform Afvalwater, Grondstoffen & Energie
Ecologie & water Plan van Aanpak uitwerking hydromorfologie/morfodynamiek stromende wateren
Energie- en Grondstoffenfabriek Pilotonderzoek Themista-Ephyra combinatie
Emissies & diffuse bronnen Pilotonderzoek Goed Gietwaterproject opkweekbedrijven
Nieuwe sanitatie Pharmafilter II
Innovatie / nieuwe technieken Peilgestuurde Drainage
Ecologie & water PCLake en PCDitch
Stedelijk waterbeheer Optimalisatie Verbeterd Gescheiden Rioolstelsels
Waterbeheersing Operationeel beheer in het kader van de Wateropgave Wateroverlast
Emissies & diffuse bronnen Onzekerheden in stofbalansen
Hoogwaterbescherming Ontwikkelingsprogramma Regionale Keringen ORK
Ecologie & water Ontwikkeling van biologisch afbreekbare structuren
Waterbeheersing Ontwikkeling standaard werkwijze voor het toetsen van regionale watersystemen aan de NBW-normen voor wateroverlast
Afvalwaterzuivering Ontwikkeling regionale training assetmanagement
Emissies & diffuse bronnen Ontwikkeling mobiele installatie voor verwijdering gewasbeschermingslozingswater
Ecologie & water Ontwikkelen Ecologische Sleutelfactor 4 Habitatgeschiktheid
Waterfabriek Onderzoek naar de lotgevallen van microplastics op een rwzi
Hoogwaterbescherming Onderzoek ethiek en problematiek muizenplaag voor waterschappen
Klimaat & water Ondergrondse waterberging (Deltaproof)
Modellering Omgaan met onzekerheden in operationele besluitvorming bij hoogwater
Innovatie / nieuwe technieken Nieuwe sanitatie in Sneek
Energie- en Grondstoffenfabriek Nevenreacties tijdens Thermische Druk Hydrolyse (TDH)
Meten & monitoren Netwerk 'Monitoring Nieuwe Stoffen'
Hoogwaterbescherming Netwerk Kustingenieurs 'De Kring'
Ecologie & water NETLAKE: Networking Lake Observatories in Europe
Modellering Nationaal Modelinstrumentarium NHI
Energie- en Grondstoffenfabriek Myceliumcomposiet
Hoogwaterbescherming Multifunctionele waterkeringen (Deltaproof)
Ecologie & water Morfologische en ecologische aspecten van hermeandering
Waterbeheersing Modelonzekerheid in de bepaling van de wateropgave
Emissies & diffuse bronnen Mijn UO
Meten & monitoren Methode voor het meten van werkelijke verdamping (Lysimeter)
Waterbeheersing Meteobase. Actualiseren van neerslag- en verdampingsgegevens t.b.v. NBW-toetsing regionale wateroverlast
Hoogwaterbescherming Meerlaagsveiligheid (Deltaproof)
Energie- en Grondstoffenfabriek Meer waarde halen uit woekerende water- en landplanten
Afvalwaterzuivering Mainstream Demon®, deammonificatie in de waterlijn
Afvalwaterzuivering Lidmaatschap Technology Approval Group Waste Water
Klimaat & water Leren van wateroverlast
Afvalwaterzuivering Leidraad Calamiteiten technologen
Ecologie & water Kroosdocument met kroosprotocol
Klimaat & water Klimaatinvloeden op afbraak van veen: gevolgen voor bodemdaling en waterkwaliteit
Klimaat & water Klimaatbestendige effectmodule landbouw / Waterwijzer Landbouw (Deltaproof)
Klimaat & water KlimaatAdaptieve Drainage, KAD (Deltaproof)
Waterbeheersing Kennisprogramma Deltaproof
Ecologie & water Kennisprogramma Bouwen met natuur
Energie- en Grondstoffenfabriek Kennisontsluiting demonstratie best practise slibgisting in het kader van energie- en grondstoffenfabriek
Waterbeheersing Kennis voor Klimaat: Zoetwatervoorziening & Zoetwaterkwaliteit (Deltaproof)
Hoogwaterbescherming Kennis voor Klimaat: veiligheid tegen overstromingen
Klimaat & water Kennis voor Klimaat: Klimaatbestendige steden (Deltaproof)
Stedelijk waterbeheer Kennis voor Klimaat & stedelijk waterbeheer
Stedelijk waterbeheer Kallisto. Via waterketenmaatregelen naar een beter watersyteem
Stedelijk waterbeheer Kallisto, samen slim schoon
Waterbeheersing Inzet van Remote Sensing voor beter waterbeheer / SAT WATER
Diversen Inzet van ervaringskennis bij oplossen watervraagstukken, vervolgproject
Hoogwaterbescherming Invloed van graverij muskusratten op veiligheid kaden
Grondstoffenfabriek Inventarisatie gebruikerservaringen deelstroombehandelingstechnieken
Modellering Integratie oppervlaktewatermodellen DUFLOW en SOBEK
Emissies & diffuse bronnen Implementatie van het emissie managementsysteem bij grondgebonden teelt
Hoogwaterbescherming IJkdijk Ontwikkelprogramma
Innovatie / nieuwe technieken IJkdijk
Klimaat & water Hydrocity, open innovatieplatform voor klimaatadaptief stedelijk waterbeheer (Deltaproof)
Innovatie / nieuwe technieken Hydrochip
Afvalwaterzuivering Hydraulische belasting rwzi's
Emissies & diffuse bronnen Hoe effectief zijn zuiverende hemelwatervoorzieningen?
Klimaat & water Het Daklaboratorium. Praktijkonderzoek naar de effecten van dakvergroening op waterhuishouding, energie en klimaat
Ecologie & water Herinrichting diepe plassen
Diversen Hebt u een idee voor een STOWA-project op het gebied van afvalwatersystemen?
Waterfabriek Handboek nutriëntenverwijdering in actiefslibsystemen
Ecologie & water Handboek ecohydrologie beken: samenbrengen van beek en landschap
Ecologie & water Handboek Aquatische Ecologie
Energie & duurzaamheid Haalbaarheidsonderzoek Riothermie & Warmte Koude Opslag
Klimaat & water Goede grond voor een duurzaam watersysteem (Deltaproof)
Modellering Gerichte opname GxG’s
Innovatie / nieuwe technieken Genes4Water
Klimaat & water Fresh Water Options Optimizer (Deltaproof)
Ecologie & water FORECASTER, betere beschikbaarheid resultaten hydrologische herstelmaatregelen
Ecologie & water Flexibel peil Alde Feanen
Energie & duurzaamheid Flexibel energiemanagement beluchting rwzi's
Energie- en Grondstoffenfabriek Fijnzeven met papierindustrie technologie
Stedelijk waterbeheer Faalkansmodel voor asset management van persleidingen
Hoogwaterbescherming Expertisenetwerk Leidingen in Waterstaatswerken ELW
Waterfabriek Expertgroep Waterfabriek
Emissies & diffuse bronnen Emissieloos telen, onderdeel precisiebemesting
Emissies & diffuse bronnen Emissieloos telen
Emissies & diffuse bronnen Emissiebeperking grondgebonden teelt glastuinbouw
Emissies & diffuse bronnen Emissie onderhoudsmaatregelen kunstgrasvelden
Energie & duurzaamheid Emissie lachgas vanuit rwzi's
Ecologie & water E-learning module & rekentool voor opstellen waterbalans
Ecologie & water Effect Warmte Koude Opslag op oppervlaktewater
Klimaat & water Een klimaatrobuuste effectmodule natuur / Waterwijzer Natuur (Deltaproof)
Emissies & diffuse bronnen Ecosafe
Ecologie & water Ecologische sleutelfactoren voor stromende wateren (R-type)
Ecologie & water Ecologische sleutelfactor 8 Toxiciteit. Ontwikkeling instrument voor ecologische-effectanalyse toxiciteit
Ecologie & water Ecologische Sleutelfactor 7 Organische belasting, voor stilstaande wateren
Ecologie & water Ecologisch functioneren van sloten / PLONS
Hoogwaterbescherming Dynamisch kustbeheer (Deltaproof)
Ecologie & water Droogval als maatregel ter verbetering van de waterkwaliteit
Waterbeheersing Dijkbezwijkproef Leendert de Boerspolder
Emissies & diffuse bronnen Demo verwijdering gewasbeschermingsmiddelen uit spuiwater glastuinbouw
Hoogwaterbescherming Deltaproof en Kennis voor Klimaat (Deltaproof)
Klimaat & water Deltaplan Agragisch Waterbeheer (DAW)
Meten & monitoren De Intelligente Peilstok
Klimaat & water Dalende bodem, stijgende kosten. Bodemdaling in laagveengebieden (Deltaproof)
Stedelijk waterbeheer CoP Gevolgen klimaatverandering voor stedelijke afwateringssystemen
Stedelijk waterbeheer CoP ‘Meten en Monitoren Groenblauwe daken’
Energie- en Grondstoffenfabriek Community of Practice Menging slibgisting
Communicatie & participatie Communiceren over onzekerheid binnen het waterbeheer
Waterbeheersing Communiceren over onzekerheid
Hoogwaterbescherming Coïncidentie neerslag/ rivierafvoeren en zeewaterstanden
Energie & duurzaamheid Circulaire biocomposieten op basis van restmaterialen van waterschappen en natuurorganisaties
Emissies & diffuse bronnen Chrysant op water
Grondstoffenfabriek Cellu2PLA: van cellulose in afvalwater naar grondstof voor bioafbraakbaar plastic
Klimaat & water Bufferboeren. Samen werken aan een betere beschikbaarheid van de waterbodem (Deltaproof)
Waterbeheersing BOWA webbased
Hoogwaterbescherming Bomen op keringen. Good practices
Ecologie & water Blauwalgepreventie door sturing N/P-ratio
Ecologie & water Biologische bestrijding kroosvaren
Afvalwaterzuivering Bepaling zuurstofvraag van huishoudelijk afvalwater
Klimaat & water Benchmark Inundatiemodellen
Meten & monitoren Benchmark geneesmiddelenanalyse
Energie & duurzaamheid Bellenbeluchting in oxidatiesloten
Diversen Beheer en onderhoud IBA-systemen
Ecologie & water Beekdalbreed hermeanderen
Emissies & diffuse bronnen AquaReUse
Waterfabriek Antibiotica resistentie en afvalwaterbehandeling
Innovatie / nieuwe technieken Alternatief concept drukriolering buitengebieden: Druk Vacuüm Compact systeem
Grondstoffenfabriek Alginaat terugwinnen uit korrelsib
Modellering Adviesgroep Watersysteemanalyse (v.h. modellering)
Waterbeheersing Actuele watervoorraad-module
Waterbeheersing Actualisatie Hydrologische randvoorwaarden Natuur in Waternood (versie 3)
Energie- en Grondstoffenfabriek Actiever Actief Slib, door het verwijderen van cellulosevezels
Ecologie & water Actief Biologisch Beheer door Aalscholvers
Hoogwaterbescherming Professionaliseren Inspecties Waterkeringen (PIW)
Emissies & diffuse bronnen De waterefficiënte, emissieloze kas