print

Projectenoverzicht

clear filter
Thema Titel
Emissies & diffuse bronnen Watervogels & zwemwaterkwaliteit
Hoogwaterbescherming Watersysteemtoets 2012
Waterbeheersing WaterSchadeSchatter WSS (Deltaproof)
Ecologie & water Waterplanten en waterkwaliteit
Ecologie & water Watermozaïek
Klimaat & water Waterhouderij. Van concept naar praktijk (Deltaproof)
Stedelijk waterbeheer Waterberging kan het dak(lab) op!
Energie & duurzaamheid Water en Energie
Meten & monitoren Validatie verdamping
Emissies & diffuse bronnen Universitair onderzoeksprogramma 'Contaminants of Emerging Concern in the Water Cycle' / 'Opkomende stoffen'
Ecologie & water Toepassing van eDNA voor de monitoring van visgemeenschappen
Ecologie & water Toepassing eDNA voedselwebanalyses voor toestandsbepaling en systeembegrip
Klimaat & water Toepassen integrale risicobenadering bij zoetwatervoorziening
Energie & duurzaamheid Thermische Energie uit Oppervlaktewater (TEO). Van kansen naar realisatie
Klimaat & water Spaarwater (Deltaproof)
Ecologie & water Slim monitoren ecologie en toxicologie
Ecologie & water Sleutelfactor 9 Context
Waterbeheersing Serious Game veenweiden
Waterbeheersing Schade als gevolg van regionale wateroverlast - Ontwikkeling schademodel
Klimaat & water RiverCare: towards self-sustaining multifunctional rivers
Klimaat & water Regioscan Zoetwatermaatregelen. Opschalen van effecten, kosten en baten van lokale zoetwatermaatregelen
Ecologie & water REFORM: Restoring rivers for effective catchment management
Ecologie & water Protocol Monitoring Beekherstel
Waterbeheersing Project ‘Verkenning integrale risicoanalyse wateroverlast’
Klimaat & water Programma natuurlijke klimaatbuffers (Deltaproof)
Diversen Praktijkonderzoek verspreiden van bagger op het land
Ecologie & water Plan van Aanpak uitwerking hydromorfologie/morfodynamiek stromende wateren
Emissies & diffuse bronnen Pilotonderzoek Goed Gietwaterproject opkweekbedrijven
Innovatie / nieuwe technieken Peilgestuurde Drainage
Ecologie & water PCLake en PCDitch
Waterbeheersing Operationeel beheer in het kader van de Wateropgave Wateroverlast
Emissies & diffuse bronnen Onzekerheden in stofbalansen
Ecologie & water Ontwikkeling van biologisch afbreekbare structuren
Waterbeheersing Ontwikkeling standaard werkwijze voor het toetsen van regionale watersystemen aan de NBW-normen voor wateroverlast
Emissies & diffuse bronnen Ontwikkeling mobiele installatie voor verwijdering gewasbeschermingslozingswater
Ecologie & water Ontwikkelen Ecologische Sleutelfactor 4 Habitatgeschiktheid
Klimaat & water Ondergrondse waterberging (Deltaproof)
Modellering Omgaan met onzekerheden in operationele besluitvorming bij hoogwater
Ecologie & water NETLAKE: Networking Lake Observatories in Europe
Modellering Nationaal Modelinstrumentarium NHI
Energie- en Grondstoffenfabriek Myceliumcomposiet
Ecologie & water Morfologische en ecologische aspecten van hermeandering
Waterbeheersing Modelonzekerheid in de bepaling van de wateropgave
Emissies & diffuse bronnen Mijn UO
Meten & monitoren Methode voor het meten van werkelijke verdamping (Lysimeter)
Waterbeheersing Meteobase. Actualiseren van neerslag- en verdampingsgegevens t.b.v. NBW-toetsing regionale wateroverlast
Energie- en Grondstoffenfabriek Meer waarde halen uit woekerende water- en landplanten
Klimaat & water Leren van wateroverlast
Ecologie & water Kroosdocument met kroosprotocol
Klimaat & water Klimaatinvloeden op afbraak van veen: gevolgen voor bodemdaling en waterkwaliteit
Klimaat & water Klimaatbestendige effectmodule landbouw / Waterwijzer Landbouw (Deltaproof)
Klimaat & water KlimaatAdaptieve Drainage, KAD (Deltaproof)
Waterbeheersing Kennisprogramma Deltaproof
Ecologie & water Kennisprogramma Bouwen met natuur
Waterbeheersing Kennis voor Klimaat: Zoetwatervoorziening & Zoetwaterkwaliteit (Deltaproof)
Klimaat & water Kennis voor Klimaat: Klimaatbestendige steden (Deltaproof)
Stedelijk waterbeheer Kallisto. Via waterketenmaatregelen naar een beter watersyteem
Waterbeheersing Inzet van Remote Sensing voor beter waterbeheer / SAT WATER
Modellering Integratie oppervlaktewatermodellen DUFLOW en SOBEK
Klimaat & water Hydrocity, open innovatieplatform voor klimaatadaptief stedelijk waterbeheer (Deltaproof)
Innovatie / nieuwe technieken Hydrochip
Ecologie & water Herinrichting diepe plassen
Ecologie & water Handboek ecohydrologie beken: samenbrengen van beek en landschap
Ecologie & water Handboek Aquatische Ecologie
Klimaat & water Goede grond voor een duurzaam watersysteem (Deltaproof)
Modellering Gerichte opname GxG’s
Innovatie / nieuwe technieken Genes4Water
Klimaat & water Fresh Water Options Optimizer (Deltaproof)
Ecologie & water FORECASTER, betere beschikbaarheid resultaten hydrologische herstelmaatregelen
Ecologie & water Flexibel peil Alde Feanen
Emissies & diffuse bronnen Emissieloos telen, onderdeel precisiebemesting
Emissies & diffuse bronnen Emissieloos telen
Emissies & diffuse bronnen Emissie onderhoudsmaatregelen kunstgrasvelden
Ecologie & water E-learning module & rekentool voor opstellen waterbalans
Klimaat & water Een klimaatrobuuste effectmodule natuur / Waterwijzer Natuur (Deltaproof)
Emissies & diffuse bronnen Ecosafe
Ecologie & water Ecologische sleutelfactoren voor stromende wateren (R-type)
Ecologie & water Ecologische sleutelfactor 8 Toxiciteit. Ontwikkeling instrument voor ecologische-effectanalyse toxiciteit
Ecologie & water Ecologische Sleutelfactor 7 Organische belasting, voor stilstaande wateren
Ecologie & water Ecologisch functioneren van sloten / PLONS
Ecologie & water Droogval als maatregel ter verbetering van de waterkwaliteit
Klimaat & water Deltaplan Agragisch Waterbeheer (DAW)
Meten & monitoren De Intelligente Peilstok
Klimaat & water Dalende bodem, stijgende kosten. Bodemdaling in laagveengebieden (Deltaproof)
Stedelijk waterbeheer CoP Gevolgen klimaatverandering voor stedelijke afwateringssystemen
Communicatie & participatie Communiceren over onzekerheid binnen het waterbeheer
Waterbeheersing Communiceren over onzekerheid
Hoogwaterbescherming Coïncidentie neerslag/ rivierafvoeren en zeewaterstanden
Energie & duurzaamheid Circulaire biocomposieten op basis van restmaterialen van waterschappen en natuurorganisaties
Klimaat & water Bufferboeren. Samen werken aan een betere beschikbaarheid van de waterbodem (Deltaproof)
Waterbeheersing BOWA webbased
Ecologie & water Blauwalgepreventie door sturing N/P-ratio
Ecologie & water Biologische bestrijding kroosvaren
Klimaat & water Benchmark Inundatiemodellen
Ecologie & water Beekdalbreed hermeanderen
Modellering Adviesgroep Watersysteemanalyse (v.h. modellering)
Waterbeheersing Actuele watervoorraad-module
Waterbeheersing Actualisatie Hydrologische randvoorwaarden Natuur in Waternood (versie 3)
Ecologie & water Actief Biologisch Beheer door Aalscholvers

Watersystemen