print

Publicaties

clear filter
RapportNr Datum Titel
2018-25 14-06-2018 Praktijkonderzoek bioraffinage
2018-24 29-05-2018 Ecologische sleutelfactoren voor stilstaande en stromende wateren. Informatiebladen
2018-23 29-05-2018 Ecosysteemtoestanden voor stilstaande wateren
2018-20 09-04-2018 Handboek dijkbewaking
2018-19 03-04-2018 STOWA jaaroverzicht 2017
2018-15 19-04-2018 Handreiking KRW-doelen
2018-14 05-04-2018 Verkenning van de potentie van metagenomics voor monitoring van waterkwaliteit
2018-13 19-03-2018 Regioscan zoetwatermaatregelen
2018-12A 29-03-2018 Nieuwe neerslagstatistieken voor korte tijdsduren: extreme buien extremer geworden (brochure)
2018-12 23-02-2018 Neerslagstatistieken voor korte duren. Actualisatie 2018
2018-11 14-03-2018 Rol van afvalwater bij verspreiding van antibioticaresistentie
2018-10 05-02-2018 Handboek voor de watervriendelijke tuin
2018-09 21-03-2018 Handreiking informatieplan waterkeringen CONCEPT
2018-08 21-03-2018 Handreiking voor het beheerregister CONCEPT
2018-03 31-01-2018 Effecten van de graskarper op de kwaliteit van watersystemen
2018-02 23-03-2018 PACAS poederkooldosering in actiefslib voor verwijdering van microverontreinigingen
2018-01 05-01-2018 SWAP-WOFOST toepassing op Zilt proefbedrijf Texel
2017-xx 19-05-2017 StraaDkrant #2
2017-xx 07-03-2017 CENIRELTA. Layman's report
2017-W-01 07-04-2017 Kennis over indirecte nat- en droogteschade bij gras en maïs voor Waterwijzer Landbouw
2017-50 01-07-2017 STOWA jaaroverzicht 2016
2017-48 16-04-2018 Verkenning van het winnen van humus- en fulvinezuren op rwzi’s
2017-45 27-02-2018 Verkenning zuiverende kassen
2017-44 20-12-2017 Praktijktoets Waterwijzer Landbouw in pilotgebieden De Raam en Vecht
2017-43 30-11-2017 Peilverloop in begroeide watergangen. Rekenen met het model volgens Pitlo en Griffioen
2017-42 15-12-2017 Landelijke hotspotanalyse geneesmiddelen rwzi's
2017-41 20-11-2017 Statistical Estimation of Muskrat Abundance
2017-40 16-10-2017 NKWK-KBS kenniskrant #2 'Droge Kost'
2017-39 22-05-2017 NKWK-KBS-kenniskrant #1 'De Natte Krant'
2017-38 05-04-2018 eDNA metabarcoding vissen
2017-37 16-02-2018 Leidraad calamiteiten zuiveringstechnologen
2017-36 01-12-2017 Verkenning technologische mogelijkheden voor verwijdering van geneesmiddelen uit afvalwater
2017-35 30-10-2017 Thermische energie uit oppervlaktewater. Handreiking voor ontwikkeling TEO-projecten
2017-34 18-10-2017 Benchmark inundatiemodellen. Modelfunctionaliteiten en testbank berekeningen
2017-33 06-11-2017 Thermische energie uit oppervlaktewater. Kansen voor een aardgasvrij Nederland
2017-32 24-08-2017 Evaluatie van sturing in stedelijke afvalwatersystemen. Samenvatting proefschrift Petra van Daal-Rombouts
2017-31 29-11-2017 Tussen stoom en stroom
2017-30 19-04-2018 Gewasbeschermings- middelen en biociden op kunstgrasvelden
2017-29 30-10-2017 Van zeefgoed naar asfalt. Ontwikkeling eerste product-marktcombinatie voor zeefgoedcellulose
2017-28 06-09-2017 Kennisatlas Waterkeringen, Wie weet wat van waterveiligheid?
2017-27 13-08-2017 CENIRELTA. Demonstratieproject Anammox in de hoofdstroom op rwzi Dokhaven
2017-26 01-08-2017 Zwemmersjeuk in Nederland
2017-25 27-06-2017 Ecological key factors. A method for setting realistic goals and implementing cost-effective measures for the improvement of ecological water quality
2017-24 16-02-2018 Characterization of polyelectrolytes for sludge dewatering
2017-23B 17-07-2017 Hydrochip: Water quality monitoring using DNA. Layman's report
2017-23A 17-07-2017 Hydrochip: monitoren van de waterkwaliteit met behulp van DNA. Lekenrapport
2017-22 14-08-2017 Zandverwijdering op rwzi’s in Nederland. Stand van zaken 2017
2017-21 30-06-2017 Communiceren van statistische informatie over onzekerheden in het tactisch-strategisch waterbeheer
2017-20 17-07-2017 Effecten van verbetering bodemkwaliteit op waterhuishouding en waterkwaliteit. Deelstudies Goede Grond voor een duurzaam watersysteem
2017-20 06-10-2017 Effecten van verbetering bodemkwaliteit op de waterhuishouding en waterkwaliteit. Deelstudies Goede grond voor een duurzaam watersysteem
2017-19 18-12-2017 Fosfor, de kansen en uitdagingen voor de waterschappen. Feiten, cijfers en achtergronden
2017-18 30-06-2017 Waterveiligheid. Begrippen begrijpen
2017-17 19-09-2017 Inventarisatie kennisbehoefte waterkwaliteit. De rol en toepassing van watersysteemanalyses bij de Nederlandse waterbeheerders
2017-16 25-04-2017 Kennisoverzicht kleinschalige maatregelen in Brabantse beken
2017-15 12-04-2017 PHARIO. Stepping stone to a value chain for PHA bioplastic using municipal activated sludge
2017-14 11-04-2017 Anders omgaan met VGS: verschillen in oppervlaktewaterkwaliteit vanuit VGS of GS
2017-13 11-04-2017 Anders omgaan met VGS: beoordeling vanuit kwaliteit ontvangend oppervlaktewater
2017-12 11-04-2017 Anders omgaan met VGS: beter voor rwzi, oppervlaktewater én portemonnee
2017-11 04-12-2017 Integrale kwaliteitszorg bij asfaltdijkbekledingen
2017-10 04-12-2017 Handreiking Vraagspecificatie Asfaltdijkbekledingen
2017-09 04-12-2017 Handreiking continu inzicht dijkbekledingen van waterbouwasfaltbeton
2017-08 20-09-2017 Stappenplan Aanpak waterplantenoverlast
2017-07 10-05-2017 Waterwijzer Landbouw fase 3. Naar een operationeel systeem voor gras en maïs
2017-06 20-03-2017 Regelbare drainage in het venige Hunzedal: winst voor akkerbouw en natuur?
2017-05 11-05-2017 Handboek ecohydrologische systeemanalyse beekdallandschappen
2017-04 13-10-2017 Waarde halen uit groenresten in het waterbeheer. Literatuurstudie
2017-03 13-03-2017 Slim samenwerken aan groene waterschappen. Van Green Deal naar praktijkonderzoek
2017-02 16-02-2017 Zicht op structuur
2016-XX 21-03-2016 Keuzewijzer Stadswater. Keuzes bij water in bebouwd gebied
2016-W-05A 25-08-2016 Instructie peerreview. Onderdeel van het zorgtaakakkoord 'Samen groeien in onze zorgtaak'
2016-W-05 25-08-2016 Eindrapportage peerreview vergunningverlening waterkeringen december 2015
2016-W-03 03-10-2016 Vergelijkende analyse milieu-indicatiewaarden macrofyten
2016-W-02 08-08-2016 'Habitat Suitability', an Ecological Keyfactor in standing waters
2016-34 02-11-2017 Toepassing van nieuwe gistingsconcepten Ephyra® en Themista®
2016-32 03-11-2016 Factsheet Quaggamossel
2016-31 06-12-2016 StraaDkrant #1
2016-30 25-01-2017 Verder bouwen op een goed fundament. Visie op de regionale waterkeringen 2016
2016-29 06-12-2016 Beheer van kolken en rioolaansluitingen. Samenvatting proefschrift Johan Post.
2016-28 06-12-2016 Assetmanagement in Waterstad. Handreiking assetmanagement stedelijk water
2016-27 21-06-2017 Nereda®: succesvolle Nederlandse ontwikkeling van een duurzame en kosteneffectieve zuiveringstechnologie
2016-26 03-10-2016 Diergeneesmiddelen en waterkwaliteit
2016-25 14-09-2016 Remote Sensing: betere informatie voor duurzamer, doelmatiger en klimaatrobuuster waterbeheer
2016-24 22-09-2016 Gezondheidsrisico's van fonteinen in overstortvijvers beoordelen met RainTools
2016-23 14-09-2016 Marktverkenning en haalbaarheidsstudie Nereda®-alginaat en -granulaat
2016-22 06-09-2016 Levenscyclusanalyse van grondstoffen uit rioolwater
2016-21 22-09-2016 Synergieverkenning valorisatie zeefgoed met luierverwerking
2016-20 08-08-2016 Nowcasten actuele vullingsgraad bodem (met behulp van een model en remote sensing data). Haalbaarheidsstudie
2016-19 06-12-2016 eDNa metabarcoding vissen. Verkennend onderzoek naar de mogelijke toepassing van eDNA voor de KRW vismonitoring
2016-18 06-09-2016 Verkenning haalbaarheid terugwinning van cellulose uit primair slib
2016-17 26-05-2016 Verkenning Remote Sensing producten voor het waterbeheer
2016-16 06-09-2016 Experimenteel onderzoek superkritisch vergassen van zuiveringsslib
2016-15 12-09-2016 Ecologische Sleutelfactor Toxiciteit. Hoofdrapport, deelrapporten en rekentools
2016-14 24-08-2016 'Groen' Poly-electrolyt
2016-13 08-08-2016 Kelderballon stankbestrijding bij rioolgemalen
2016-12 11-05-2016 Marktverkenning en gewasonderzoek struviet en struviethoudende producten uit communaal afvalwater
2016-11 29-08-2016 De invloed van kationen en beluchting op slibontwatering
2016-10 23-03-2016 Verkenning professionaliseren inspecties op basis van het International Levee Handbook
2016-09 12-07-2016 Reductie van methaanemissie in de afvalwater- en slibketen
2016-08 ENG 01-08-2016 Toward a climate-active City KAS
2016-08 22-04-2016 Op naar een klimaatactieve stad
2016-07 07-07-2016 Besluitvorming over rioolvervanging. Samenvatting proefschrift Wouter van Riel
2016-06 15-08-2017 Toestandsbepaling betonnen riolen. Samenvatting proefschrift Nikola Stanic
2016-05B 22-09-2016 Regenwaterproject Almere. Volledige rapportage
2016-05A 22-09-2016 Regenwaterproject Almere. Uitgebreide samenvatting
2016-03 27-01-2016 Klimaatactieve stad. Slim samenwerken
2016-02 31-08-2016 State of the Art open steenasfalt
2016-01 29-02-2016 Ondergronds bergen en terugwinnen van water in stedelijk gebied
2015-W-07 31-12-2015 Pasturi destructie: ontwikkeling van een nieuwe slibvoorbehandelingsmethode
2015-W-06 08-12-2015 Ecologische sleutelfactoren voor stromende wateren, een methodiek in ontwikkeling
2015-W-05 23-11-2015 Ervaringen met online sensoren voor waterkwaliteit in oppervlaktewater en riolering
2015-W-04 25-06-2015 Verslag van het werkbezoek aan 'klimaatactieve stad' Hamburg, 22 t/m 24 mei 2015
2015-W-03 21-05-2015 Een nieuwe Leidraad Toetsen op Veiligheid Regionale Waterkeringen (brochure)
2015-41 31-12-2015 Stand van zaken pathogenen, antibiotica en antibioticaresistentie
2015-40 04-01-2016 Optimaliseren onderzoek herinrichting van diepe plassen. Technisch achtergronddocument bij de MCA verondiepen (...)
2015-39 08-12-2015 Keuzeproces afvalwater buitengebied
2015-38 31-12-2015 Watergerelateerde emisies vanuit rwzi's in het kader van de PRTR (jaar 2015)
2015-37 10-12-2015 Verkenning pyrolyse / carbonisatie zuiveringsslib en andere biomassastromen
2015-36 31-12-2015 Naar een onderzoeksprogramma grondstoffenwinning 2015-2017
2015-35 en 35A 07-12-2015 Technisch-juridische handreiking risicobeoordeling ‘ondergrondse waterberging'
2015-34 06-01-2016 Verkenning van de kwaliteit van struviet uit de communale afvalwaterketen
2015-33 27-10-2015 Wat te doen tegen de toename van overstromingsrisico's in de toekomst?
2015-32 12-10-2015 Hotspotanalyse geneesmiddelen
2015-31 16-11-2015 Ecologische sleutelfactoren in het kort
2015-30 01-10-2015 Zelfvoorzienendheid in zoetwater: zoek de mogelijkheden
2015-29 21-09-2015 Ecologisch raamwerk voor aquatische ecosystemen
2015-27 03-11-2015 Verwijdering van microverontreinigingen uit effluenten van rwzi’s
2015-26 ENG 21-09-2015 Flood Risk of Regional Flood Defences
2015-26 21-09-2015 Overstromingsrisico regionale keringen
2015-25 20-07-2015 Landelijke screening nieuwe stoffen
2015-24 31-12-2015 Open waterbeheer Rijn West. Gezamenlijk informatiescherm
2015-23 01-09-2015 Vergelijking landsdekkende neerslagproducten
2015-22 29-06-2015 Hydrologische Randvoorwaarden Natuur. Gebruikershandleiding (Waternoodapplicatie versie 3)
2015-21 11-11-2015 Proeftuin persleidingen: Handreiking inventarisatie en onderzoek
2015-20 11-06-2015 Verslag startconferentie Nationaal Kennis- en Innovatieprogramma Water en Klimaat
2015-19a 09-11-2015 Goede grond: goed voor landbouw, natuur én waterbeheer
2015-19 02-07-2015 Goede grond voor een duurzaam watersysteem. Verdere verkenningen in de relatie tussen agrarisch bodembeheer, bodemkwaliteit en waterhuishouding
2015-18 31-12-2015 Proeftuin Enschede: risicogestuurd (afval)waterbeheer
2015-17 10-09-2015 Ecologische sleutelfactoren voor het herstel van onderwatervegetatie. Toepassing van de ecologische sleutelfactoren 1, 2 en 3 in de praktijk
2015-16 15-06-2015 Waterwijzer Landbouw fase 2. Modellering van het bodem-water-plantsysteem met het gekoppelde instrumentarium SWAP-WOFOST
2015-15A 31-12-2015 Compendium Leidraad Toetsen op Veiligheid Regionale waterkeringen
2015-15 (alleen digitaal) 28-05-2015 Leidraad Toetsen op Veiligheid Regionale Waterkeringen
2015-14 03-08-2015 Verkenning voorbehandeling surplusslib met Focused Pulse
2015-13 30-04-2015 Sturen met water: optie in veenweiden?
2015-12 29-04-2015 Groene daken nader beschouwd
2015-11 22-06-2015 Handleiding Monitoring Beekherstel
2015-10a 09-11-2015 Nieuwe neerslagstatistieken voor het waterbeheer: extreme neerslaggebeurtenissen nemen toe en komen vaker voor
2015-10 05-11-2015 Actualisatie Meteogegevens voor waterbeheer 2015
2015-09 18-03-2015 Dijkinspecties met drones. Verkenning van de mogelijkheden voor het gebruik van drones bij de inspectie en het beheer van waterkeringen
2015-08 31-12-2015 Eindrapport validatie-experiment zettingsvloeiing Meten aan zettingsvloeiing
2015-07 / 2015-W-01/02 21-09-2015 Huishoudelijke voedselresten in de afvalwaterketen, inclusief achtergronddocumenten
2015-06 09-02-2015 Routekaart voor stroomgebiedsherstel
2015-05 17-09-2015 Reductie hydraulische belasting rwzi
2015-04 23-02-2015 Inventarisatie en evaluatie nieuwe meetmethoden in het watersysteem
2015-03 30-01-2015 Kansen voor MLV. Verkenning voor vijf normtrajecten waar de eis aan de kering wordt bepaald door basisveiligheid door enkele dominante buurten
2015-02 01-06-2015 Handboek geomorfologisch beekherstel. Leidraad voor een stapsgewijze en integrale ontwerpaanpak
2014-xx 09-10-2014 De Klimaatactieve Stad
2014-W-04 21-01-2015 De guaggamossel in Nederland, een vloek of een zegen? Effecten van de quaggamossel op het waterkwaliteitsbeheer in Nederland
2014-W-03 12-11-2014 Verkenning van de haalbaarheid van slibverwerking met microschaaldieren
2014-W-02 28-11-2014 Ervaringen met de toegepaste technologie op de demo-site Lemmerweg-Oost in Sneek
2014-W-01 12-06-2014 Praktijkresultaten influent fijnzeef rwzi Blaricum
2014-49 06-01-2015 Versnel beekherstel. Natuurlijk aan de slag
2014-48 27-03-2015 Nieuwe Sanitatie Noorderhoek, Sneek. Deelonderzoeken en overkoepelend eindrapport
2014-47 07-01-2015 DAF als voorbehandeling van communaal afvalwater. Demonstratieonderzoek rwzi Lienden
2014-46 15-12-2014 Minder hard. Meer profijt
2014-45 16-12-2014 Microverontreinigingen in het water. Een overzicht
2014-44 16-12-2014 Geneesmiddelen, hormoonverstoorders en andere vreemde stoffen in het water
2014-43 21-01-2015 Fresh Water Options Optimizer, methode voor het selecteren van lokale zoetwateroplossingen en het afwegen van hun effecten
2014-42 15-12-2014 Overzicht toepassingsmogelijkheden van passive sampling
2014-41 17-11-2014 Feitenonderzoek mechanische riolering
2014-40 20-01-2015 Juridische handreiking Duurzame Energie en Grondstoffen Waterschappen
2014-39 13-10-2014 Vervallen-staat onder 2014-48
2014-38 20-11-2014 Evaluatie nieuwe sanitatie Noorderhoek Sneek
2014-37 08-12-2014 Versneld ophogen regionale keringen. Handreiking vanuit en voor de praktijk, deel 1
2014-36 30-10-2014 Quickscan innovatiemogelijkheden waterkeringen in de Waterwet
2014-35 07-01-2015 Perspectieven en knelpunten van zuiveringsslib voor bodemkundig gebruik
2014-34 31-10-2014 Naar meer doelmatigheid bij IBA-systemen
2014-33 31-10-2014 Assetmanagement en stedelijk waterbeheer
2014-32 07-10-2014 Wat zit er in ons afvalwater? Watson geeft het antwoord! (brochure)
2014-31 16-09-2014 Proeftuin maatschappelijke kosten- en batenanalyse. Onderzoek van toepasbaarheid en nut voor risicogestuurd rioleringsbeheer
2014-30 29-09-2014 Het onderste boven. De waterbodem in ecologisch perspectief
2014-29 07-01-2015 Eureka! En nu verder. Resultaten van klimaatonderzoek en wat waterbeheerders daarmee kunnen
2014-28 16-07-2014 Water in de openbare ruimte heeft risico's voor de gezondheid
2014-27 20-06-2014 Het denkstappenmodel. Handreiking voor de aanpak van vraagstukken over stedelijk water
2014-26 13-10-2014 Sloten. Ecologisch functioneren en beheer
2014-25 25-11-2014 Aquatische Ecologie. Functioneren en beheren van zoete en brakke aquatische ecosystemen
2014-24 15-01-2015 Eenvoud in samenhang. Het verbinden van waterbeheer en systeemecologie voor duurzaam oppervlaktewaterherstel
2014-23 28-07-2014 Haalbaarheid van thermofiele slibgisting in Nederland
2014-22 12-06-2014 Ontwikkeling van een gemeenschappelijke effectmodule voor terrestrische natuur
2014-21 08-07-2014 CO2-Winning op rwzi's
2014-20 06-05-2014 Concept-afwegingskader beheersing invasieve oever- en waterplanten
2014-19 06-06-2014 Ecologische Sleutelfactoren. Begrip van het watersysteem als basis voor beslissingen
2014-18 18-04-2014 Vergelijking van enkele schattingsmethoden voor de actuele verdamping
2014-17 18-04-2014 Tijdelijke droogval als waterkwaliteitsmaatregel. Resultaten vervolgmonitoring 2013
2014-16 04-04-2014 Methode voor het bepalen van de potentie voor het toepassen van lokale zoetwateroplossingen. Fresh Water Options Optimizer Fase 1
2014-15 08-05-2014 Morfodynamiek van Nederlandse laaglandbeken
2014-14 17-03-2014 Kennis over kroos
2014-13 27-03-2014 De rol van het waterschap bij de opsporing en winning van schaliegas
2014-12 20-06-2014 Meerlaagsveiligheid. Waterrobuust bouwen in stedelijk gebied (NL en English version)
2014-12 20-06-2014 Multi-level safety. Water resilient urban and building design
2014-10 18-04-2014 Bioplastic uit slib. Verkenning naar PHA-productie uit zuiveringsslib (Grondstoffenfabriek)
2014-09 20-03-2015 Luchtgerelateerde emissies vanuit rwzi’s in het kader van de i-Prtr
2014-08 01-04-2014 Efficiëntie polymeergebruik slibontwatering
2014-07 01-04-2014 Slibontwatering met een schroefpers. Verkennend onderzoek in de praktijk
2014-03 28-02-2014 Dissolved Air Flotation (DAF) als voorbehandeling van communaal afvalwater
2014-01 16-04-2014 Waardevol verbinden. STOWA strategienota 2014 - 2018
2013-W-04 01-11-2013 Vervolgonderzoek slibdesintegratie rwzi Nieuwgraaf
2013-W-03 28-10-2013 Marktconsultatie slibdroging en slibontwatering
2013-W-02 14-05-2013 Kan superkritische oxidatie van zuiveringsslib een alternatief zijn voor superkritische vergassing?
2013-W-01 27-05-2014 Watergerelateerde emissies vanuit rwzi's in het kader van de i-PRTR (Update 2014)
2013-40 29-12-2013 Geur op rwzi's. Inventarisatie Geuremissie bij nieuwe onderdelen
2013-39 11-12-2013 Toepassing van Anammox in de hoofdstroom van een rioolwaterzuivering
2013-38 01-12-2013 (Voor)droging Van zuiveringsslib in kassen met én zonder restwarmte
2013-37 05-12-2013 Actualisatie schadefuncties voor de landbouw. Tussenfase 2a: plausibiliteitstoets SWAP en enkele verkennende berekeningen
2013-36 25-11-2013 Optimalisatie energiekosten in de afvalwaterketen. Sturing op energietarieven
2013-35 04-12-2013 Monitoring 1-STEP®filter Horstermeer
2013-34 06-06-2014 Effecten van lozingen uit bodemenergiesystemen
2013-33 06-05-2014 Struvietprecipitatie in combinatie met stikstofwinning en omzetting in een brandstofcel
2013-32 18-11-2013 Fosforhoudende producten uit de communale afvalwaterketen. Wet- en regelgeving, marktkansen, verwerkingsconcepten
2013-31 18-12-2013 Verkenning mogelijkheden 'Grondstof-rwzi'
2013-29 18-11-2013 Nereda® praktijkonderzoeken 2010-2012
2013-28 26-09-2013 Ervaringen stappenplan en afwegingskader meerlaagsveiligheid
2013-27 26-09-2013 Plan van Aanpak gebiedsgerichte uitwerking risicobenadering of MLV
2013-26 18-12-2013 Nieuwe Sanitatie Apeldoorn 2
2013-25 13-12-2013 Prestatie-indicatoren voor afvalwaterpersleidingssystemen
2013-24 16-09-2013 De toepassing van eDNA in de monitoring van waterorganismen
2013-23 02-08-2013 Human pharmaceuticals in the water cycle
2013-22 29-07-2013 Actualisatie schadefunctie landbouw. Fase 1
2013-21 18-09-2013 Grondstoffenfabriek. Vezelgrondstof uit zeefgoed
2013-20 02-08-2013 Handleiding doelafleiding overige wateren (geen KRW-waterlichamen)
2013-19 28-05-2013 Afleiden ecologische stikstof- en fosfaateffluenteisen voor rwzi’s. Generieke beslismethodiek
2013-18 21-05-2013 Regelbare drainage als schakel in toekomstbestendig waterbeheer
2013-17 28-05-2013 Voorkomen van slibuitspoeling uit nabezinktanks door alternatieve slibbuffering
2013-16 02-05-2013 Evaluation Report Pharmafilter
2013-15 14-05-2013 Economische haalbaarheid van vergassing van zuiveringsslib voor de Nederlandse situatie
2013-14 02-08-2013 Referenties en maatlatten voor overige wateren (geen KRW-waterlichamen)
2013-13 B 09-05-2013 De invloed van bodemstructuur op het watersysteem
2013-13 A 09-05-2013 De invloed van bodemstructuur op het watersysteem. Een verkenning
2013-12 24-04-2013 De invloed van watervogels op de bacteriologische zwemwaterkwaliteit
2013-11 16-04-2013 WaterSchadeSchatter. Gebruikershandleiding
2013-10 16-04-2013 Symbaalzuivering. Theoretische verkenning van de haalbaarheid
2013-09 17-04-2013 Dijkmonitoring: beoordeling van meettechnieken en visualisatiesystemen. Eindrapport all-in-one sensor validatietest
2013-08 14-03-2013 Waterharmonicas in the Netherlands (1996-2012)
2013-07 14-03-2013 Waterharmonica's in Nederland 1996-2012. Van effluent tot bruikbaar oppervlaktewater
2013-06 16-04-2013 Humane geneesmiddelen in de waterketen
2013-05 21-03-2013 Deltaproof Midterm Review. Projectenoverzicht
2013-04 21-03-2013 Deltaproof Midterm Review. Programmaoverzicht
2013-03 15-04-2013 Thermische energie op de rwzi. Vraag en aanbod
2013-02 23-04-2013 Meteobase. Online archief van neerslag- en verdampingsgegevens voor het waterbeheer
2013-00 11-06-2013 Alarmfase ZMW
2012-W-15 31-12-2012 Businesscase Thermofiele Slibgisting
2012-W-14 02-12-2012 Source separation in the urban water infrastructure
2012-W-13 20-12-2012 Besturen, vertrouwen en verdienen; monitoren in de waterketen
2012-W-12 17-07-2012 Systeemdocumentatie van het Volg- en Stuursysteem
2012-W-11 17-09-2012 Slibuitspoeling op rwzi's: cold cases
2012-W-10 07-03-2012 Bijlagenrapport 10 bij het hoofdrapport 'Gemalen of vermalen worden'. Visvriendelijke Hidrostal en AmarexKRT(D)
2012-W-09 07-03-2012 Bijlagenrapport 9 bij het hoofdrapport 'Gemalen of vermalen worden'. Open schroefpompen
2012-W-08 07-03-2012 Bijlagenrapport 8 bij het hoofdrapport 'Gemalen of vermalen worden'. Gesloten schroefpompen
2012-W-07 07-03-2012 Bijlagenrapport 7 bij het hoofdrapport 'Gemalen of vermalen worden'. Gesloten schroefpompen (compact)
2012-W-06 07-03-2012 Bijlagenrapport 6 bij het hoofdrapport 'Gemalen of vermalen worden'. Hidrostalpompen
2012-W-05 07-03-2012 Bijlagenrapport 5 bij het hoofdrapport 'Gemalen of vermalen worden'. Schroefcentrifugaalpompen
2012-W-04 06-03-2012 Bijlagenrapport 4 bij het hoofdrapport 'Gemalen of vermalen worden'. Centrifugaalpompen
2012-W-03 06-03-2012 Bijlagenrapport 3 bij het hoofdrapport 'Gemalen of vermalen worden'. Vijzels en Faunapomp
2012-W-02 06-03-2012 Bijlagenrapport 2 bij het hoofdrapport 'Gemalen of vermalen worden'. Fysische omstandigheden bij opvoerwerktuigen in relatie tot vis
2012-W-01 06-03-2012 Bijlagenrapport 1 bij het hoofdrapport 'Gemalen of vermalen worden'. Algemene informatie onderzochte opvoerwerken
2012-folder 20-12-2012 Bufferboeren, werken aan maatregelen voor een droogtetolerante landbouw
2012-52 31-12-2012 Bouwstenen van kennis. Factsheets uitkomsten Watermozaïekprojecten 2009-2012
2012-51 31-12-2012 Explorative research on innovative nitrogen recovery
2012-50 17-12-2012 Handboek meten van grondwaterstanden in peilbuizen
2012-48 19-12-2012 Handboek Hydraulisch ontwerp en beheer van afvalwatertransportsystemen
2012-47 27-11-2012 Valorisatie van afvalwater; innovatie en duurzaamheid
2012-46 31-12-2012 Trends in slibontwatering
2012-45 20-12-2012 Onderzoek naar de invloed van veen op de stabiliteit van regionale waterkeringen
2012-43 21-12-2012 IJzersuppletie in laagveenplassen
2012-42 21-12-2012 Bestrijding blauwalgenoverlast in stadswateren
2012-41 21-12-2012 Flexibel peilbeheer, van denken naar doen
2012-40 21-12-2012 Baggernut, maatregelen, baggeren en nutriënten
2012-39 15-12-2012 De Hydrochip: de toekomst van monitoring, monitoring van de toekomst (rapport en folder)
2012-38 21-12-2012 Tijdelijke droogval als waterkwaliteitsmaatregel. Hoofd- en achtergrondrapport
2012-37 21-12-2012 Vissen zwemmen weer heen en weer
2012-36 21-12-2012 Beekdalbreed Hermeanderen
2012-34 30-12-2012 Omschrijving MEP en maatlatten voor sloten en kanalen voor de KRW 2015-2021
2012-33 16-10-2012 Meer water met regelbare drainage? Werking, praktijkervaringen, kansen en risico's
2012-32 ORK 08-11-2012 Ontwikkelingsprogramma Regionale Keringen, fase 2
2012-31 (herziene editie 2016) 23-01-2017 Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de KRW 2015-2021 (herziene editie 2016)
2012-30 13-11-2012 Handleiding model milieuimpact en energiebehoefte rwzi's
2012-29 22-11-2012 Evaluatierapport Pharmafilter
2012-28 28-08-2012 Energiezuinige beluchterregelingen
2012-27 17-09-2012 Struvietproductie door middel van het Airprex proces. Pilotonderzoek op de rioolwaterzuivering Amsterdam West
2012-26 28-06-2012 Zoet-zoutkrant
2012-25 17-09-2012 Thermische slibontsluiting. Pilotonderzoek naar de mogelijkheden en randvoorwaarden
2012-24 28-08-2012 Klimaatadaptief waterbeheer: wat biedt de bodem? Kennismaking, kennisvragen en lopende projecten
2012-23 19-07-2012 Toepassing basisvisie afwegingskader meerlaagse veiligheid; een methode om mee te werken in de praktijk
2012-22 21-09-2012 Verspreiden van bagger op het land in klei- en veengebieden
2012-21 17-09-2012 Evaluatie toepasbaarheid FAST2D
2012-20 14-09-2012 Emissie broeikasgassen vanuit rwzi's
2012-19 16-05-2012 Milieu- en habitatpreferenties Nederlandse zoetwatermacrofauna
2012-18 27-04-2012 Literatuurstudie naar de inzetbaarheid van zwammen in de afvalwaterzuivering
2012-16 19-04-2012 Operationeel besluiten onder onzekerheid
2012-15 PIW 26-03-2012 Handreiking Inspectie Waterkeringen 2012. Standaard inspectieplan (plus doc invulversie) plus Quickscan Inspectiestrategie
2012-14 PIW 28-03-2012 Handreiking Inspectie waterkeringen 2012, technisch deel. Inspectiewijzer waterkeringen
2012-13 PIW 28-03-2012 Handreiking Inspectie Waterkeringen 2012, organisatie deel. Bouwstenen professionele inspecties
2012-12 04-04-2012 Waterharmonica's in Nederland 1996-2011: van effluent tot bruikbaar oppervlaktewater
2012-11 26-03-2012 Waterharmonica, onderzoek naar zwevend stof en pathogenen. Deelstudierapporten
2012-10A 27-08-2012 Het Volg- en Stuursysteem: effectiever en doelmatiger waterkwaliteitsbeheer (brochure)
2012-10 04-04-2012 Waterharmonica, onderzoek naar zwevend stof en pathogenen. Hoofdrapport
2012-09 02-04-2014 Handleiding plus instrument AqMaD, Macrofyten (versie 2.1.5, april 2013)
2012-08 27-04-2012 Bundeling internationale MBR-onderzoeksresultaten
2012-07 20-02-2012 Verkenning van mogelijkheden voor verwaarding van zeefgoed
2012-06 20-02-2012 GER-waarden en milieu-impactscores productie van hulpstoffen in de waterketen
2012-05 24-02-2012 Berekenen Onzekerheid van de WAteropgave (BOWA). Rekenmodule ten behoeve van de toetsing van watersystemen aan regionale wateroverlast
2012-04 09-04-2012 Gemalen of vermalen worden? Onderzoek naar de visvriendelijkheid van 26 opvoerwerktuigen, incl. De Gemalenwijzer
2012-03 19-01-2012 Q-koorts bacterie (Coxiella Burnetti) in afvalwater op rioolwaterzuiveringsinstallaties
2012-02 27-02-2012 Een sprong in het diepe. Het belang van ervaringskennis voor waterbeheer
2012-01 15-10-2012 STOWA jaarverslag 2011
2011-W-09 10-01-2012 Energieverbruik nageschakelde behandelingstechnieken op rwzi's
2011-W-08 20-07-2011 Toepassingsmogelijkheden en ontwerpgrondslagen Nereda® technologie
2011-W-07 14-02-2012 DAM. Dijksterkte Analyse Module voor een betere informatievoorziening over de sterkte van keringen
2011-W-06 13-07-2011 Literatuurverkenning Dynamische Filtratie
2011-W-05 ORK 08-06-2011 Normering van de belastingsituatie droogte. Een gestandaardiseerde methode om perioden van droogte en natheid weer te geven
2011-W-04 26-05-2011 Windturbines op of langs waterkeringen. Een kennisinventarisatie
2011-W-03 28-09-2011 Verkenning thermische slibontsluiting
2011-W-02 28-04-2011 Deelrapporten regionale toetsing Nationaal Hydrologisch Instrumentarium
2011-W-01 16-03-2011 ZORG: Zoeken naar Oplossingen voor Reductie van Geneesmiddelenemissie uit zorginstellingen. Deel B. Metingen
2011-34 05-12-2011 Voorstel voor toepassingbereik EU-richtlijn Overstromingsrisico’s
2011-33 05-12-2011 Optimalisatie WKK en Biogasbenutting
2011-32 13-10-2011 Conceptrapportage Gemalen of vermalen worden (fase 3)? Onderzoek naar de visvriendelijkheid van 26 opvoerwerktuigen
2011-31 30-11-2011 Standaard werkwijze voor de toetsing van watersystemen aan de normen voor regionale wateroverlast
2011-30 19-10-2011 N2O en CH4 emission from wastewater collection and treatment systems (GWRC). Technical Report
2011-29 19-10-2011 N2O en CH4 emission from wastewater collection and treatment systems (GWRC). State of Science Report
2011-28 09-01-2012 Visiedocument informatievoorziening van waterschappen bij crisisbeheersing met een netcentrische werkwijze
2011-27 15-12-2011 DEUGD. Duurzame Energie Uit Geconcentreerde stromen Deventer
2011-26 09-01-2012 Basisvisie afwegingsmethodiek voor meerlaagsveiligheid
2011-25 25-11-2011 Thermische energie uit afvalwater in Zwolle
2011-24 16-11-2011 Fosfaatterugwinning in communale afvalwaterzuiveringsinstallaties
2011-23 26-10-2011 Toepasbaarheid standaard filtratietest. Optimalisatie en ontwerp van discontinue zandfiltratie met een standaard filtratietest
2011-22 31-10-2011 Hydraulisch functioneren vispasseerbare cascades
2011-21 26-10-2011 Zwavel in de rwzi. Autotrofe denitrificatie en zwavelterugwinning als zuiveringstechniek voor rwzi’s, een haalbaarheidsstudie
2011-20 26-10-2011 Een frisse blik op warmer water. Over de invloed van klimaatverandering op de aquatische ecologie en hoe je de negatieve effecten kunt tegengaan
2011-19 19-09-2011 Handreiking Natuurvriendelijke Oevers. Een standplaatsbenadering
2011-18 23-09-2011 Erfafspoeling. Een inventarisatie van de problematiek en mogelijke oplossingen
2011-17 20-06-2011 Waternood Kansrijkdom Module. Pilotstudie in Noord-Nederland en toepassing voor vervaardiging waterkansenkaarten voor natuur
2011-16 14-09-2011 Handboek Slibgisting
2011-15 ORK 15-08-2011 Leidraad waterkerende kunstwerken in regionale waterkeringen
2011-14 28-06-2011 Inventarisatie praktijkcases energiezuinig retourslib
2011-13 02-08-2011 Digispectie / Digigids Voortgang 2009-2011
2011-12 08-08-2011 N- en P-verwijdering met Fuzzy Filtratie op de rwzi Nieuw vossemeer
2011-11 17-06-2011 Toetsing NutriCalc aan gebiedskennis en meetgegevens
2011-10 26-05-2011 Synergie rwzi en mestverwerking
2011-09 18-04-2011 Gebiedsstudie Geneesmiddelen Utrecht
2011-08 11-04-2011 Brochure 'Beekdalbreed Hermeanderen: maximaal ecologisch rendement'
2011-07 18-04-2011 Notitie Onderzoek Asfaltdijkbekledingen 2012-2015
2011-06 28-03-2011 Toetsing NHi 2.0 in de regio
2011-05 08-04-2011 Effluentpolishing met algen. Deelstudierapporten
2011-04 08-04-2011 Effluentpolishing met algen. Hoofdrapport
2011-03 17-06-2011 Evaluatie slib-op-dragersystemen
2011-02 18-04-2011 ZORG: Zoeken naar Oplossingen voor Reductie van Geneesmiddelenemissie uit zorginstellingen. Deel C. Eindrapportage
2011-01 04-07-2011 Jaarverslag 2010
2011 16-09-2011 Brug tussen kennis en kunde. STORA/STOWA 1971-2011 (jubileumuitgave)
2010-W-07 31-12-2010 Emissie onderzoek op een zestal rwzi's in het kader van de E-PRTR (update 2014)
2010-W-06 13-01-2012 State of the Art Asfaltdijkbekledingen (update inclusief bijlagen)
2010-W-02 16-08-2010 Behandeling van urine. Lokaal en mobiel? Of toch centraal?
2010-W-01 07-06-2010 Aanleghoogte van nieuwe woningen in relatie tot wateroverlast
2010-44 20-07-2011 Energy efficiency in the European water industry. A compendium of best practices and case studies
2010-43 14-02-2011 Praktijkonderzoek naar oorzaken schuimvorming in slibgistingstanks
2010-42 08-04-2011 Werkgroep Watersysteemtoets 2012 Advies
2010-41 19-02-2011 Grondwaterregime op basis van karteerbare kenmerken
2010-40 01-12-2010 Kennisprogramma Deltaproof: kennis voor zoet en veilig water, voor nu en later
2010-39A 17-11-2010 Bijlagenrapport Bufferstroken in Nederland
2010-39 17-11-2010 Bufferstroken in Nederland. Praktijk, ervaringen, onderzoek en kansen
2010-38 04-11-2010 Een heldere kijk op diepe plassen
2010-37 17-12-2010 Penman-monteith referentieverdamping. Inventarisatie beschikbaarheid en mogelijkheden tot regionalisatie
2010-36 17-12-2010 Gemeten actuele verdamping voor 12 locaties in Nederland
2010-35 27-09-2010 Energie in de waterketen
2010-34 16-03-2011 Slibketenstudie II. Bijlagen
2010-33 14-02-2011 Slibketenstudie II. Nieuwe technieken in de slibketen
2010-32 ORK 20-09-2010 PROMOTOR. Gebruikershandleiding (update 4.1 voorjaar 2017)
2010-31 22-10-2010 Inspectie van waterkeringen. Een overzicht van meettechnieken
2010-30 29-11-2010 Betuwse Kunstmest. Winning van stikstof en fosfaat uit urine
2010-29 12-11-2010 Nereda pilotonderzoeken 2003-2010
2010-28 16-09-2010 Handboek hydrobiologie
2010-27 05-10-2010 Actievekoolfiltratie op afloop nabezinkank. Demonstratieonderzoek op vier rwzi’s
2010-26 25-05-2011 IJkdijk Pipingexperiment. Validatie van sensor- en meettechnologie voor detectie van optreden van piping in waterkeringen
2010-25 23-05-2011 Handreiking emissiemetingen.
2010-24 11-01-2011 NEWS: The Dutch roadmap for the wwtp of 2030
2010-23 16-08-2010 Alternatieve C-bronnen voor nageschakelde denitrificatie. Eindrapport.
2010-22 ORK 20-09-2010 Addendum op de Leidraad Toetsen op Veiligheid Regionale Waterkeringen betreffende de boezemkaden
2010-21 22-06-2010 Worden vissen in de maling genomen?
2010-20 16-06-2010 Blauwalgen in stadswater. Verkennend onderzoek naar blauwalgenbloei in de woonomgeving.
2010-19 16-06-2010 Influent fijnzeven in rwzi’s
2010-18 07-06-2010 Toepassing van fluorescentiemetingen bij de beoordeling van de risico’s van giftige blauwalgen
2010-17 09-07-2010 Knelpuntenbeoordelingsmethode Waterkwaliteitsspoor
2010-16 24-09-2010 Hydrologische modelonzekerheid. Samenvatting
2010-15 24-09-2010 Hydrologische modelonzekerheid. Hoofdrapport
2010-14 24-09-2010 Hydrologische modelonzekerheid. Literatuuronderzoek
2010-13 23-03-2010 Perpectievennota Nieuwe Sanitatie
2010-12 23-04-2010 Fosfaat: van leegloop naar kringloop
2010-11 26-04-2010 Op weg naar de rwzi 2030
2010-10 23-04-2010 Nieuwe sanitatie Westland
2010-09 23-04-2010 Slibafbraak door oligochaeten
2010-08 11-03-2010 Emissies van broeikasgassen van rwzi’s
2010-07 11-03-2010 Verkenning afleidingsmethodiek en doelstellingen nutriënten in sterk veranderde regionale wateren
2010-06 23-04-2010 ZORG. Zoeken naar Oplossingen Voor Reductie van Geneesmiddelenemissies uit zorginstellingen. Deel A. Bureaustudie
2010-05 11-03-2010 Pilotonderzoek Bewegend Bed Adsorptie
2010-04 11-03-2010 Bescherming van de bodem op rwzi's, rapport plus handreiking
2010-03 11-03-2010 Uniformeren van meten, bemonsteren en dataverwerking van rwzi’s
2010-02 26-05-2011 CAPWAT-Capaciteitsverliezen in Afvalwaterpersleidingen (folder)
2010-01 13-07-2010 Jaarverslag 2009
2010 26-03-2010 Van neerslag tot schade
2009-W-08 18-01-2010 Effluentpolishing met Algentechnologie (tussenrapportage)
2009-W-07 09-11-2009 Quick scan inventarisatie achtergronden energiezuinige beluchting rwzi’s
2009-W-06 06-11-2009 EMOS, emissiemodel voor systeemkeuze
2009-W-05 05-08-2009 Handleiding bij de rekentools voor de OC en de alfa-factor
2009-W-04 09-11-2009 Werking combi-USBF op de rwzi Wijk bij Duurstede
2009-W-03 05-08-2009 Verg(h)ulde pillen. Case studie Anthonius Ziekenhuis in Nieuwegein
2009-W-02 05-08-2009 Verg(h)ulde pillen. Case studie LUMC te Leiden
2009-W-01 05-08-2009 Verg(h)ulde pillen. Case studie Refaja Ziekenhuis, Stadskanaal
2009-46 07-01-2010 Mastercase energie in de waterketen
2009-45 18-01-2010 Leven met zout water
2009-43 03-11-2009 Blauwalgen: giftig groen
2009-41 23-11-2009 Handboek debietmeten in open waterlopen
2009-38 30-12-2009 Hormoonverstoring in oppervlaktewater. Waargenomen en veronderstelde effecten in de natuur.
2009-38 09-10-2009 Hormoonverstoring in oppervlaktewater. Waargenomen en veronderstelde effecten in de natuur.
2009-37 16-09-2009 Handreiking natuurvriendelijke oevers
2009-36 09-11-2009 Ervaringen met Hybride MBR Ootmarsum
2009-35 09-11-2009 Ervaringen met Hybride MBR Heenvliet
2009-34 09-11-2009 1-step® filter als effluentpolishingstechniek
2009-33 18-09-2009 Nageschakelde zuiveringstechnieken op de awzi Leiden Zuid-West. Verkenning actief-kooladsorptie en geavanceerde oxidatietechnieken
2009-32 18-09-2009 Nageschakelde zuiveringstechnieken op de awzi Leiden Zuid-West. Demonstratieonderzoek vergaande nutriëntverwijdering
2009-31 06-11-2009 Invloed van de systeemkeuze op de emissies van het afvalwatersysteem
2009-30 24-11-2009 Krw- en E-PRTR-stoffen in influent en effluent van rwzi’s. Rapport en factsheets
2009-25 13-08-2009 Volksgezondheid en water in het stedelijk gebied. Gezondheidsrisicoanalyse
2009-24 05-08-2009 HAAS - Hemelwaterafvoer analyse systematiek. Onderzoek naar kwantificering van hemelwaterafvoer naar de riolering en de rwzi
2009-23 13-08-2009 Inventarisatie richtlijnen en ervaringen voorkomen van slibuitspoeling op rwzi’s
2009-22 21-09-2009 Ecologische instrumenten. Overzicht voor het Nederlandse waterbeheer
2009-21 29-06-2009 Cyanotoxine monitoring
2009-20 17-08-2009 Valdidatieplan Waterkwantiteitsmetingen
2009-19 VIW 18-02-2010 Macrostabiliteit IJkdijk: sensor- en meettechnologie
2009-18 09-06-2009 Grondwater in stedelijk gebied. Praktijkvoorbeelden van kansen creëren en omgaan met knelpunten
2009-17 22-06-2009 Jaarverslag 2008
2009-16 ORK 14-02-2011 Onderzoek naar de schematisering van verkeersbelasting op kades
2009-15 13-08-2009 Handreiking OC-meting in de praktijk
2009-14 08-07-2009 Voorspellingssysteem drijflagen van blauwalgen
2009-13 VIW 13-08-2009 Rapportage Inspecties Waterkeringen
2009-13 31-08-2009 De invloed van rwzi-effluenten op de ecologische waterkwaliteit. Orienterend veld- en literatuuronderzoek naar de effecten op de biologische kwaliteitsparameters van de KRW
2009-12 25-01-2010 MKBA's in het Waterbeheer
2009-11 19-05-2009 Verbetering bepaling actuele verdamping voor het strategisch waterbeheer
2009-10 27-05-2009 Erfafspoeling van veehouderijbedrijven. Onderzoek naar de kwaliteit van afspoelwater van erven op ‘schone’ bedrijven
2009-09 24-03-2009 Eureka! Waterschappen leren innoveren
2009-08 25-03-2009 Watermozaïek. Bouwstenen van kennis
2009-07 ORK 04-06-2009 Handreiking ontwerpen & verbeteren waterkeringen langs regionale rivieren
2009-07 12-03-2009 Nieuwe stoffen in ons water
2009-06 ORK 04-06-2009 Handreiking ontwerpen & verbeteren boezemkaden
2009-06 05-08-2009 Verg(h)ulde pillen, eindrapport deel B. Case studies bij het Refaja Ziekenhuis te Stadskanaal, het St. Anthoniusziekenhuis te Nieuwegein en het Leids Universitair Medisch Centrum
2009-05 ORK 23-03-2009 Materiaalfactoren boezemkaden
2009-05 25-06-2009 Handreiking water terug in de stad
2009-04 16-04-2009 Publieke participatie bij vismonitoring
2009-03 24-03-2009 Biobeschikbaarheid van stikstof en fosfaat in rwzi-effluent
2009-02 Rioned 17-03-2009 Regenwater in de tuin? Mooi wel!
2009-02 25-02-2009 Voorstel hydrologische bibliotheek ten behoeve van het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium
2009-01 Rioned 01-02-2009 Oppervlaktewaterkwaliteit: wat zijn de relevante emissies?
2009-01 12-02-2009 Strategienota 'Koers 2009-2013'
2008-W-05 25-05-2012 Keuzemodel tijdelijke en demontabele waterkeringen (2012)
2008-W-04 16-12-2008 Fish friendly pumping stations; principles, practices and outcomes
2008-W-03 03-11-2008 Ecologische processen in ondiepe meren en het effect van beheersmaatregelen
2008-W-02 02-08-2008 Demonstratieonderzoek vergaande zuiveringstechnieken op de rwzi Leiden zuidwest: fase 1 Vergaande nutriëntenverwijdering
2008-W-01 01-08-2008 Ervaringen met MBR voor individuele behandeling van afvalwater
2008-19 01-12-2008 De wateropgave in de stad
2008-18 12-11-2008 Sharon-Anammoxsystemen
2008-17 17-08-2008 Op weg naar een klimaatneutrale waterketen
2008-16 15-12-2008 Grond voor kaden
2008-14 24-11-2008 Het effect van afkoppelen van hemelwater op de RWZI
2008-13 27-10-2008 State of sciene report: Energy and resource recovery from sludge (GWRC-rapport)
2008-12 VIW 12-08-2008 Prioritering schadebeelden bij visuele inspectie
2008-12 12-08-2008 Verkenning samenwerkingsvormen Waternood en KRW verkenner
2008-11 VIW 11-08-2008 5e Kennisdag inspectie waterkeringen; Samenwerken geeft vorm
2008-11 08-05-2008 Voorspellingssysteem blauwalgen. Resultaten pilots 2007
2008-10 13-11-2008 Slibdesintegratie. Eindrapportage van ervaringen met slibdesintegratie op RWZI's Bath, Enschede en Nieuwgraaf
2008-09 VIW 09-08-2008 Beschrijving standaard inspectieproces
2008-09 09-08-2008 Het waterschap in de stad. Handreiking voor waterschappers die aan de slag gaan in de stedelijke leefomgeving
2008-08 VIW 08-08-2008 Remote sensing voor inspectie van waterkeringen. Achtergrondrapport
2008-08 08-08-2008 Ontwerp- en beheersaspecten van een MBR voor de behandeling van huishoudelijk afvalwater
2008-07 07-08-2008 Moerasbufferstroken langs watergangen; haalbaarheid en functionaliteit in Nederland
2008-06 VIW 06-08-2008 Laseraltimetrie voor waterkeringen beheer
2008-06 06-08-2008 Verkenning geneesmiddelen en toxiciteit effluent RWZI's; gecombineerd onder, bioassays en chemie
2008-05 05-08-2008 Jaarverslag 2007
2008-04 VIW 04-08-2008 Handreiking inspectie waterkeringen; Basisinformatie inspecties
2008-04 ORK 04-08-2008 Richtlijn normeren keringen langs regionale rivieren
2008-04 04-08-2008 Van helder naar troebel en weer terug
2008-03 VIW 03-08-2008 Handreiking Inspectie Waterkeringen; Basisinformatie dijken en faalmechanismen
2008-03 03-08-2008 Anders omgaan met huishoudelijk afvalwater II
2008-02 VIW 02-08-2008 Handreiking Inspectie Watekeringen; operationeel deel
2008-02 02-08-2008 EG-recht en de praktijk van het waterbeheer; herziene versie 2008
2008-01 VIW 01-08-2008 Handreiking Inspectie Waterkeringen; strategisch-tactisch deel
2007-XX 21-06-2007 Wat er is, als er water is!
2007-W-10 10-08-2007 E-PRTR voor rwzi's
2007-W-09 09-08-2007 Database Regenwater
2007-W-08 08-08-2007 Gevolgen klimaatveranderingen onderzoeksvragen waterbeheerders
2007-W-07 07-08-2007 Inventarisatie van omvang en kenmerken van schuimvorming in de slibgisting
2007-W-06 06-08-2007 Slibdesintegratie
2007-W-05 05-08-2007 Inventarisatie miliekundige bodemonderzoeken rwzi's alsmede chemische kwaliteit influent, effluent en zuiveringslib
2007-W-04 04-08-2007 Bodembeschermingstrategie voor rwzi's
2007-W-03 03-08-2007 Onderzoek door waterschappen. Een inventarisatie
2007-W-01 01-08-2007 RWZI's in het licht van de IPPC-richtlijn
2007-32b 02-09-2007 Omschrijving MEP en Maatlatten voor sloten en kanalen voor de Kaderrichtlijnwater
2007-32 02-09-2007 Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de Kaderrichtlijn Water
2007-31 31-08-2007 Fosforterugwinning uit ijzerarm slib van rioolwaterzuiveringsinrichtingen
2007-29 29-08-2007 Europa Bewust
2007-28 28-08-2007 KASZA! Kas zonder afvalwater: analyse uitgangspunten en technische en financiele haalbaarheid waterketensluiting
2007-27 27-08-2007 Kasza = Kassa! (folder)
2007-26 26-08-2007 Adsorptie van fosfaat als nabehandelingstechniek: haalbaarheidsonderzoek
2007-25 25-08-2007 Inventarisatie roosters en zeven in de communale avalwaterbehandeling
2007-24 24-08-2007 Het actief slib-proces; de mogelijkheden en grenzen
2007-23 23-08-2007 Ervaringen met nageschakelde MBR op rwzi Leeuwarden; verwijdering van hormoonverstorende stoffen, geneesmiddelen en andere microverontreinigingen
2007-22 22-08-2007 Bewoners aan de bak! 20 inspirerende praktijkvoorbeelden
2007-21 21-08-2007 De feiten over de kwaliteit van afstromend regenwater
2007-20 20-08-2007 Zuiverende regenwatervoorzieningen
2007-19 19-08-2007 Gebruikershandleiding en programmatuur Waternood 2007
2007-18 18-08-2007 Toelichting op ecologische doelen voor nutrienten in oppervlaktewater
2007-17 17-08-2002 Effluentnabehandeling op de rwzi Maasbommel
2007-16 16-08-2007 Risicomodel explosieveiligheid voor rioolgemalen en rioolwaterzuiveringsinstallaties (ATEX)
2007-15 15-08-2007 RISTORI; modellen voor het voorspellen van de effecten van maatregelen op de aquatische gemeenschappen van sloten en beken
2007-14 14-08-2007 Uitspoeling van meststoffen uit grasland
2007-13 13-08-2007 HELP 2006. Uitbreiding en actualisering van de HELP-tabellen 2005
2007-12 12-08-2007 Biologische beschikbaarheid en actuele risico's van zware metalen in oppervlaktewater
2007-11 11-08-2007 Jaarverslag 2006
2007-10 10-08-2007 Wat er is als er water is
2007-09 09-08-2007 Laboratoriumexperimenten met thermomostabiel ferritine voor fosfaatverwijdering
2007-08 VIW 08-08-2007 Digispectie Handleiding
2007-07 07-08-2007 Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA)
2007-06 06-08-2007 SUF-SAS; Uniforme registratie van storingen in het afvalwatersysteem
2007-05 05-08-2007 Aan het werk met de gedragscode flora- en faunawet voor waterschappen
2007-04 04-08-2007 Ontwerp van een vispasseerbare kantelstuw; De V-stuw
2007-03 VIW 03-08-2007 Bureaustudie buitenlandse gidsen
2007-03 ORK 03-08-2007 Richtlijnen normering compartimenteringskeringen
2007-03 03-08-2007 Verg(h)ulde Pillen
2007-02 ORK 02-08-2007 Leidraad toetsen op veiligheid regionale waterkeringen
2007-02 02-08-2007 Afleiding getalswaarden voor nutrienten voor de Goede Ecologische Toestand voor natuurlijke waterweren
2007-01 VIW 01-08-2007 Grip op kwaliteit, visuele waarnemingen, ontwikkeling van een gids
2007-01 ORK 01-08-2007 Kwaliteitsindicatoren veiligheidstoetsing; Meetbare en controleerbare indicatoren voor de kwaliteit van de veiligheidstoetsing regionale waterkeringen
2007-01 01-08-2007 Getalswaarden voor de algemene fysisch-chemische kwaliteitselementen in de natuurlijke waterweren; temperatuur, zuurgraad, doorzicht, zoutgehalte en zuurstof
2006-W-03 03-08-2006 Onderzoeksverbetering inspecties waterkeringen; programma van projecten
2006-W-02 02-08-2006 Voorbeeldenboek Historische Kunstwerken; hulpmiddelen voor toetsers
2006-W-01 01-08-2006 Wet milieubeheer en rwzi's; implicaties van nieuwe milieuwetgeving
2006-26 26-08-2006 GXG kartering
2006-25 25-08-2006 Terugwinning van fosfaat uit rwzi's experimenten op praktijkschaal met groen fosfaat uit het BCFS proces
2006-24 24-08-2006 RISTORI; modellen voor het voorspellen van de effecten van maatregelen op de levensgemeenschap van sloten en beken
2006-23 23-08-2006 Hydrobiologisch onderzoek in de praktijk; een inventarisatie van gehanteerde methoden en initiatieven tot standaardisatie in binnen- en buitenland
2006-22 22-08-2006 Waternood natuur-terrestrische versie 3. Voorstudie naar uitbreiding module natuur-terrestrisch
2006-21 21-08-2006 Filtratietechnieken rwzi's. Stand van zaken en ervaringen met zandfiltratie
2006-20 20-08-2006 Samen in de waterketen; het werkt (Waterkip)
2006-19 19-08-2006 Menging en voortstuwing van actief-slibsystemen in ronde reactoren
2006-18 18-08-2006 Anders omgaan met huishoudelijk afvalwater
2006-17 17-08-2006 Jaarbericht 2005 - 2006
2006-16 16-08-2006 MBR proefinstallatie RWZI Hilversum
2006-15 15-08-2006 Communaal afvalwater op temteratuur houden voor actiever slib in RWZI's
2006-13 13-08-2006 Geavanceerde voorzuivering van afvalwater; praktijktoepassing op de RWZI Amstelveen
2006-12 12-08-2006 Diffuse belasting van oppervlaktewater met nutriënten vanuit grasland op een zware kleigrond
2006-10 10-08-2006 Inspectie van waterkeringen. Een overzicht van meettechnieken
2006-09 09-08-2006 Diffuse belasting oppervlaktewater met zware metalen - Inventarisatie kennisbehoefte en kennisontwikkeling
2006-08 08-08-2006 Quick scan kostenscenario's vergaande zuivering; RWZI en KRW
2006-07 06-08-2006 Inventarisatie meetmethoden voor het bepalen van baggervolumes
2006-06 06-08-2006 MBR rapport Varsseveld. Deelstudierapport
2006-05 05-08-2006 MBR rapport Varsseveld. Hoofdrapport
2006-04 04-08-2006 Handboek Nederlandse Ecologische Beoordelingssystemen (EBEO-systemen)
2006-03 03-08-2006 Historische kunstwerken; Hulpmiddelen voor toetsers
2006-02 02-08-2006 Handreiking MEP/GEP. Handreiking voor vaststellen van status, ecologische doelstellingen en bijpassende maatregelenpakketten voor niet-natuurlijke wateren
2006-01 01-08-2006 Strategienota 2006-2010
2005-W-07 07-08-2005 Rationeel Beheer en Onderhoud; geschiedenis, heden en toekomst. Functionele systeem beschrijving en gewenste ontwikkelingen
2005-W-06 06-08-2005 Vormgeving van Beheer en Onderhoud
2005-W-05 05-08-2005 Registratie Beheer en Onderhoud; Vergelijkende inventarisatie
2005-W-04 04-08-2005 Literatuurstudie slibdesintegratie
2005-W-03 03-08-2005 Potentieel voor duurzame energie met biogas uit rioolwaterzuiveringen
2005-W-02 02-08-2005 De effectiviteit van kokerafscheiders in de bergbezinktank Limmen
2005-W-01 01-08-2005 Gedragscode Flora- en faunawet voor Waterschappen; werkdocument
2005-35 05-09-2005 Aeroob korrelslibtechnologie. Pilot onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden voor de behandeling van huishoudelijk afvalwater
2005-34 04-09-2005 Exploratory study for wastewater treatment techniques and the European Water framework directieve
2005-33 03-09-2005 Gecombineerde verwerkig van groenmateriaal en baggerspecie. Demonstratieproject
2005-32 01-09-2005 Verkennende monitoring van hormoonverstorende stoffen en pathogenen op rwzi's nageschakelde zuiveringstechnieken
2005-30 30-08-2005 Onderzoek verbetering inspecties waterkeringen; stroomlijning van inrichting en uitvoering van visuele inspecties
2005-29 29-08-2005 Management samenvatting Geautomatiseerd Draaiboek Hoogwater Boezem
2005-28 28-08-2005 Verkenningen zuiveringstechnieken en KRW
2005-27 27-08-2005 Wat te doen met zuiveringsslib? Studie naar het nuttig toepassen van slib of haar residuen als bouwstof
2005-26 26-08-2005 Slibketenstudie
2005-25 25-08-2005 Piscaria sateliet met handleiding
2005-24 24-08-2005 Pilot projecten onder architectuur; Begeleiding van pilot projecten voor bouwen onder de Referentie Architectuur Zuiveringsbeheer
2005-23 23-08-2005 Kwaliteitsaspecten infiltreren stedelijk water beter bekeken
2005-22 22-08-2005 Jaarverslag 2004
2005-21 21-08-2005 Waterharmonica in the developing world
2005-20 20-08-2005 DWAAS; vervolgonderzoek Rioolvreemd Water
2005-19 19-08-2005 Vergaande verwijdering van fosfaat met helofytenfilters
2005-18 18-08-2005 Waterharmonica
2005-17 17-08-2005 Doelbenadering aquatische natuur in Waternood
2005-16 16-08-2005 HELP 2005. Uitbreiding en actualisering van de HELP tabellen tbv het Waternood instrumentarium
2005-15 15-08-2005 Inventarisatie synergie Europese Kaderrichtlijn Water en Waterbeleid 21e eeuw
2005-14 14-08-2005 Anaerobic treament of concentrated wasterwater in DESAR concept
2005-13 13-08-2005 Brongerichte inzameling en lokale behandeling van afvalwater praktijkvoorbeelden in Nederland, Duitsland en Zweden
2005-12 12-08-2005 Afvalwaterketen ontketend-perspectieven voor afvalwatertransport en zuivering in de 21e eeuw
2005-11 11-08-2005 DESAR; Option for separate treatment of urine
2005-10 10-08-2005 Toekomstmuziek in de waterketen: toekomstige technieken onderzoeksbehoeften in de waterketen
2005-08 08-08-2005 Overzicht natuurlijke watertypen (gids)
2005-06 06-08-2005 Toekomstige kwantiteit en kwaliteit van zuiveringsslib
2005-05 05-08-2005 Conditionering van zuiveringsslib tot secundaire brandstof door reductie van het kwikgehalte
2005-04 04-08-2005 De KRW voor het (water) Leven (brochure)
2005-03 03-08-2005 Naar een draaiboek voor veenkaden bij droogte
2005-02 02-08-2005 Hoofdrapport: Droogteonderzoek veenkaden
2005-01 01-08-2005 Fosfaatterugwinning uit stripperwater BCFS rwzi Deventer. Verkennend onderzoek naar de vorming van groen fosfaat
2004-W-06 06-08-2004 SESRIO; Snelle emissieschatting voor gemengde en gescheiden rioolstelsels; achtergrond en onderbouwing
2004-W-05 05-08-2004 Dijkdoorbraken; ontstaan, voorkomen en bestrijden
2004-W-04 04-08-2004 Priotering hormoonverstorende stoffen voor waterbeheerder/prioritaire geneesmiddelen voor waterbeheerder
2004-W-03 03-08-2004 Lamellenafscheider in bergbezinkbassins; Eindrapportage Deventer
2004-W-02 02-08-2004 Van Stonehenge tot MBR, waarin een groot land "klein" kan zijn. STOWA studiereis oktober 2003
2004-W-01 01-08-2004 Flowcytrometrische bepaling van de fytoplankton voedingsstatus in Nederlandse Meren
2004-47 17-09-2004 Kunstmatige intelligentie voor het Waterbeheer; Toepassing van Neurale Netwerken en Fuzzy Logic
2004-46 16-09-2004 Koepeldocument kennisontwikkeling stedelijk waterbeheer. Inventarisatie van kennisvragen en voorstel tot onderzoeksprogrammering
2004-45 15-09-2004 Praktijkonderzoek moerassysteem RWZI Land van Cuijk; Samenvattende rapportage monitoring 2001-2003
2004-44 14-09-2004 Referentiebeschrijvingen en concept-maatlatten van overgangs- en kustwateren voor implementatie voor de kaderrichtlijn water
2004-43 13-09-2004 Referentiebeschrijvingen en concept-maatlatten van rivieren voor implementatie voor de kaderrichtlijn water
2004-42 12-09-2004 Referentiebeschrijvingen en concept-maatlatten van meren voor implementatie voor de kaderrichtlijn water
2004-41 11-09-2004 Blootstelling aan endotoxinen en het voorkomen van klachten bij werknemers van rioolwaterzuiveringsinstallaties
2004-39 09-09-2004 Versnelde herbevochtiging verdroogde veenkaden
2004-38 08-09-2004 Herbevochtiging verdroogde veenkaden
2004-37 07-09-2004 Stabiliteit van veenkaden tijdens droogte. Case studie
2004-36 06-09-2004 Aandachtsgebieden veenkaden
2004-35 05-09-2004 Inspectie van droge veenkaden
2004-34 04-09-2004 Grondonderzoek veenkaden
2004-31 31-08-2004 SESRIO; Snelle emissieschatting voor gemengde en gescheiden rioolstelsels
2004-30 30-08-2004 Water- en nutriëntenhuishouding van een veenweidegebied; de Vlietpolder in de provincie Zuid-Holland in beeld
2004-29 29-08-2004 Quickscan informatiemodellen Aquo en IMRA
2004-28 28-08-2004 Vergelijkend onderzoek MBR en zandfiltratie RWZI Maasbommel
2004-27 27-08-2004 Verkenning van de gevolgen van de Kaderrichtlijn Water voor het onderzoeksveld waterbeheer; een sneak preview
2004-26a (folder) 26-08-2004 Statistiek van extreme neerslag in Nederland; folder
2004-26a 26-08-2004 Statistiek van extreme neerslag in Nederland; Uitwerking neerslagpatronen
2004-26 26-08-2004 Statistiek van extreme neerslag in Nederland
2004-25 25-08-2004 Geautomatiseerd Draaiboek Hoogwater, Zee en Meer; Haalbaarheidsstudie
2004-24 24-08-2004 Handboek Nederlandse ecologische beoordelingssystemen
2004-23 23-08-2004 Omgaan met hemelwater bij bedrijfs- en bedrijventerreinen
2004-22 22-08-2004 Europagids; Handreiking Europees recht voor waterschappen
2004-21 21-08-2004 Identificatie van kennisvragen NBW bij waterschappen
2004-20 20-08-2004 Rejectiewaterbehandeling geëvalueerd SHARON, effluentkwaliteit, alternatieven en marktpotentie
2004-19 19-08-2004 Methoden GXG Kartering
2004-18 18-08-2004 Veiligheid van veenkaden; denkbare noodmaatregelen
2004-17 17-08-2004 Kwetsbaarheid van veenkaden voor droogte
2004-16 16-08-2004 Waterberging en Natuur; Kennisoverzicht tbv regionale keringen
2004-15 15-08-2004 Hoe droog is het? Hulpmiddel voor bepaling van de vereiste waakzaamheid betreffende veenkaden voor zomer 2004
2004-14 14-08-2004 Evaluatie analytisch-chemische normen voor waterkwaliteit en voorstellen voor aanpassing
2004-13 13-08-2004 STOWA ICT producten
2004-12 12-08-2004 Bomen op verdroogde boezemkaden
2004-11 11-08-2004 Jaarverslag 2003
2004-10 10-08-2004 Geautomatiseerd Draaiboek Hoogwater versie 2.1
2004-09 09-08-2004 Stankoverlast en -bestrijding bij de verlading van ontwaterd slib
2004-08 08-08-2004 Korte termijn droogte onderzoek veenkaden in retrospectief
2004-07 07-08-2004 Stabiliteit veenkaden; stand van zaken
2004-06 06-08-2004 Beslissingsondersteuning inspectie verdroogde boezemkaden
2004-05 05-08-2004 Overzicht normen; Veiligheid en wateroverlast
2004-04 04-08-2004 MIMOSA; Milieu indicatie model voor optimalisatie en samenwerking in de waterketen
2004-03 03-08-2004 Praktijk toepassing van het Waternood Instrumentarium
2004-02 02-08-2004 Ontwikkeling STOWA-beoordelingssystemen vennen
2004-01 01-08-2004 Tewor voor duflow en sobek; Uniformering waterkwaliteit processen en coefficienten
2003-W-07 07-10-2003 Referenties en maatlatten (KRW) voor kust- en overgangswateren
2003-W-06 06-08-2003 Referenties en maatlatten (KRW) voor rivieren
2003-W-05 05-08-2003 Referenties en maatlatten (KRW) voor meren
2003-W-04 04-08-2003 Adventus Zuiveringsbeheer
2003-W-02 02-08-2003 Overdrachtsdocument Taxoncodering Aquatische Organismen
2003-W-01 01-08-2003 Samenwerking op het gebied van automatisering/informatievoorziening in het Zuiveringsbeheer
2003-20 20-08-2003 Vergaande voorzuivering van afvalwater. Haalbaarheidsstudie voor praktijktoepassing
2003-19 19-08-2003 Waterberging op landbouwgronden; Effecten op plan- en dierziekten en contamianten
2003-18 18-08-2003 Gewoon Schoon; 10 resultaten voor een gezond watersysteem
2003-17 17-08-2003 Neerslaginformatie voor het waterbeheer
2003-16 16-08-2003 Diffuse belasting van oppervlaktewater met nutrienten uit de Veehouderij (DOVE); grasland op zand
2003-15 15-08-2003 Verwijdering van hormoonverstorende stoffen in rioolwaterzuiveringsinrichtingen
2003-14 14-08-2003 Jaarverslag 2002
2003-13 13-08-2003 Praktijkrichtlijn IBA monitoring
2003-12 12-08-2003 Ecotoxicologische aspecten bij de nabehandeling van rwzi-effluenten met behulp van biomassakweek
2003-10 10-08-2003 Remote sensing ondersteund waterbeheer
2003-09 09-08-2003 Review oestrogenen geneesmiddelen in het milieu
2003-08 08-08-2003 Rioolvreemd water
2003-07 07-08-2003 Development of the aerobic granule reactor technology
2003-06 06-08-2003 Bodemverbeterende eigenschappen van sloot - en oevermaaisel op landbouwgronden
2003-05 05-08-2003 EG-recht en de praktijk van het waterbeheer; verkorte editie
2003-04 04-08-2003 Vooronderzoek natuurvriendelijke wadi's
2003-03 03-08-2002 Focus ICT; De rol van ICT bij toekomstig beheer van de rwzi (inclusief 5 posters)
2003-02 02-08-2003 Waterkwaliteit in Waternood
2003-01 01-08-2003 Atmosferische depositie
2002-W-04 04-08-2002 Grond voor Kaden ; bijlagenrapport veld- en laboratoriumonderzoek (zie ook 2002-38)
2002-W-03 03-08-2002 Korrelvorming onder denitrificerende omstandigheden
2002-W-02 02-08-2002 The use of generic framework V0.9; demonstrated by two cases
2002-W-01 01-08-2002 Optimalisatie van ronde nabezinktanks; modelproeven
2002-44 14-09-2002 Het voorkomen van endotoxinen op rwzi's
2002-43 13-09-2002 Meet en regelapparatuur bij slibontwatering; zelf optimaliserende regelunit-onderzoek op de awzi Almere
2002-42 12-09-2002 De BABE technologie. Rejectiewaterbehandeling
2002-41 11-09-2002 Buitenlandse zuiveringstechnieken. Een zoektocht naar andere oplossingen
2002-40 14-09-2002 HELP tabellen landbouw; Aanpassingen en operationalisering van de doelrealisatie landbouw (Achtergrondocument)
2002-39 09-09-2002 Separate urine collection and treament; option for systainable waterwater systems and mineral recovery (op de kaft staat per abuis 2001-39)
2002-38 09-09-2002 Grond voor kaden (inclusief 2002-W-04)
2002-37 07-09-2002 Limnodata viewer
2002-36 06-09-2002 Naar grondwater gestuurde oppervlaktewatersystemen; samenvatting van het STOWA-programma waternood
2002-35 05-09-2002 Handleiding bij het instrumentarium waternood
2002-34 04-09-2002 Quick-scan niet-primaire keringen
2002-33 03-09-2002 Extremen binnen Waternood
2002-32 02-09-2002 Relatie grond- en oppervlaktewater; Methoden voor het bepalen van gebiedsdrainageweerstanden
2002-31 31-08-2002 Functieafweging op basis van doelrealisatie en waardering
2002-30 30-08-2002 De waterhuishouding van een loofbosaanplant in de droomakerij De Purmer
2002-29 29-08-2002 Handreiking regionale waterkeringen en gebruiksfuncties
2002-28 28-08-2002 Jaarverslag 2001
2002-27 27-08-2002 Informeren, inspraak en participeren
2002-26 26-08-2002 Doelrealisatie natuur
2002-24 24-08-2002 Statistiek van extreme neerslag in Nederland (waternood)
2002-23 23-08-2002 Optimalisatie van ronde nabezinktanks deel II; ontwerp, richtlijnen en toepassing van het nabezinktankmodel
2002-22 22-08-2002 Veldgids water- en oeverplanten
2002-21 21-08-2002 Optimalisatie van ronde nabezinktanks. Ontwikkeling nabezinkmodel en evaluatie STOWA ontwerprichtlijn
2002-20 20-08-2002 Aanvullingen op de rapportages op en nabij waterkeringen
2002-19 19-08-2002 Toepassen handreikingen beplanting op en nabij waterkeringen
2002-18 18-08-2002 Toepassing remote sensing in het waterbeheer; van vraag naar aanbod
2002-17 17-08-2002 Slibpredatie door inzet van oligochaete wormen. Pilot onderzoek naar slibreductie op de rwzi bennekom
2002-16 16-08-2002 Risico van blootstelling aan legionella op rwzi's
2002-15 15-08-2002 Inventarisatie onderzoeksbehoeften waterbodems; Regionaal waterbeheer en knelpunten en oplossingen
2002-14 14-08-2002 Meten voor waternood
2002-13 13-08-2002 MBR marktstudie
2002-12 12-08-2002 MBR, inleiding in de bedrijfsvoering
2002-11B 11-08-2002 MBR for municipal wastewater treament; bijlagen rapport met deelstudies
2002-11A 11-08-2002 MBR for municipal wasterwater treatment; Pilotplant research Beverwijk WWTP
2002-10 10-08-2002 MBR managementsamenvatting
2002-09 09-08-2002 Effecten op aquatische ecosystemen
2002-08 08-08-2002 Leidraad bepaling invloed van overstortingen op beken, Tewor + voor beken
2002-07a 07-08-2002 Folder introductie betrouwbare en vergelijkbare visstandgegevens
2002-07 07-08-2002 Handboek visstandbemonstering- en beoordeling
2002-06 06-08-2002 Determinatiesleutel voor de larven van de in Nederland voorkomende soorten Polypedilum
2002-05 05-08-2002 Heavily Modified Waters in Europe, case study on the Hagmolen-Hegebeek
2002-04 04-08-2002 Optimalisatie van de BZV-5 analyse
2002-03 03-08-2002 Maatregelenmatrix emissie/waterkwaliteitsspoor; onderzoeksrapport en handleiding
2002-02 02-08-2002 Werkboek voor het bouwen en invoeren van een KAM-managementsysteem voor het zuiveringsbeheer
2002-01 01-08-2001 Ecologisch beoordelingssysteem voor binnendijkse brakke wateren
2001-W-10 10-08-2001 Standaard Raamwerk Water; analyse van modellente downloaden via www.genericframework.org
2001-W-09 09-08-2001 Generic Framework Water; guidelines for componentste downloaden via www.genericframework.org
2001-W-08 08-08-2001 Standaard Raamwerk Water; richtlijnen voor SRW-componentente downloaden via www.genericframework.org
2001-W-07 07-08-2001 Generic Framework Water; technical designte downloaden via www.genericframework.org
2001-W-06 16-08-2001 Standaard Raamwerk Water; technisch ontwerpte downloaden via www.genericframework.org
2001-W-05 05-08-2001 Standaard Raamwerk Water; plan van aanpak realisatiete downloaden via www.genericframework.org
2001-W-04 04-08-2001 Standaard Raamwerk Water; plan van aanpak architectuurte downloaden via www.genericframework.org
2001-W-03 03-08-2001 Standaard Raamwerk Water; programma van eisen te downloaden via www.genericframework.org
2001-W-01 01-08-2001 Behandeling van stedelijk afvalwater met een twee-slibsoortensysteem; Een flankerende studie aan het drieslibsoortensysteem
2001-36 06-09-2001 Geautomatiseerd Draaiboek Hoogwater; gebruikershandleiding
2001-35 05-09-2001 Normering regionale wateroverlast; opzet en inhoud van het normeringssysteem
2001-34 04-09-2001 Leidraad voor de bepaling van de ontwerpcapaciteit van Rwzi
2001-33 03-09-2001 Veiligheidscriteria Buitendijks; handreiking interim kader
2001-32 02-09-2001 Limnodata Neerlandica; de aquatisch ecologische databank voor Nederland
2001-31 31-08-2001 Evaluatie gemeentelijk/stedelijke waterplannen
2001-30 30-08-2001 Inventarisatie kleinschalige baggertechnieken
2001-29 29-08-2001 Generic Framework Water; Funtional Design te downloaden via www.genericframework.org
2001-28 28-08-2001 Standaard Raamwerk Water. Functioneel Ontwerp te downloaden via www.genericframework.org
2001-27 27-08-2001 Generic Framwork Water; Architecturete downloaden via www.genericframework.org
2001-26 26-08-2001 Jaarverslag 2000
2001-25 25-08-2001 Ecologische aspecten van bufferstroken langs watergangen
2001-24 24-08-2001 Diffuse Bronnen - voor velen een punt - Onderzoeksprogramma diffuse bronnen Veld- en laboratorium experimenten
2001-23 23-08-2001 Brochure Aquarius
2001-21 21-08-2001 Fysisch chemische voorzuivering van afvalwater Deel I
2001-20 20-08-2001 Fysisch/chemisch voorzuivering van afvalwater; Flocculatie van stedelijk afvalwater met organische polymeren, gevolgd door biologische nabehandeling
2001-19 19-08-2001 Ionenwisseling voor stiksofverwijdering uit afvalwater
2001-18 18-08-2001 Ecologische beoordelingssysteem stadswateren; gebruikershandleiding
2001-17 17-08-2001 Ecologische beoordelingssysteem stadswateren; hoofddocument
2001-16 16-08-2001 Het gebruik van logistische regressie voor gedifferentieerde normstelling
2001-15 15-08-2001 Handboek biologische fosfaatverwijdering
2001-14 14-08-2001 Compendium RWZi - effluent als bron voor "ander" water
2001-13 13-08-2001 WinKust
2001-12 12-08-2001 Raamwerk voor ecologische beoordeling van watersystemen
2001-11 11-08-2001 Geen narigheid met nattigheid, over de bedreigingen van water in de woonomgeving
2001-10 10-08-2001 Informatietechnologie rond het zuiveringsbeheer; Visienotitie
2001-09 09-08-2001 Handboek zuiveringsmoerassen
2001-08 08-08-2001 Hergebruik fosfaatreststoffen uit rwzi's
2001-07 07-08-2001 Fysisch/chemische voorzuivering van afvalwater; Onderzoek naar fysisch-chemisch voorzuiveringstechnieken
2001-06 06-08-2001 Koper in de nederlandse oppervlaktewateren - toxiciteit in relatie tot organisch materiaal
2001-05 05-08-2001 Optische teledetectie. Algoritmen voor het bepalen van de concentratie chlorofyl-a en zwevend stof
2001-04 04-08-2001 De toekomst van het GGOR (te verkrijgen bij het RIZA 0320-285333)
2001-03 03-08-2001 Acuut toxiciteitsonderzoek aan effluenten uitgevoerd door regionale waterkwaliteitsbeheerders
2001-02 02-08-2001 Beheersing van lichtslib bij de behandeling van stedelijk afvalwater met biologische nutrientenverwijdering
2001-01 01-08-2001 Behandeling van stedelijk afvalwater met het drieslibsoortensysteem; onderzoek op beperkte praktijkschaal
2001-00 01-08-2001 Zuiveren met sterren
2000-W-01 01-08-2000 Duflow procesbeschrijving (aanvulling stowa rapport 99-21) - Variabele dispersie - Stofoverdracht bij kunstwerken
2000-32 02-09-2000 De kroostoets. Bruikbaarheid van de kroostoets als indicator voor herbiciden in oppervlaktewater
2000-31 31-08-2000 Onderhoudsmanagement in het zuiveringsbeheer; Handleiding op basis van theorie en praktijk
2000-30 30-08-2000 Jaarverslag 1999
2000-29 29-08-2000 Handreiking regionale keringen en gebruiksfuncties
2000-28 28-08-2000 Ontwikkelen Kust Zacht en Hard Kz&h inventarisatie
2000-27 27-08-2000 Duflow voor windows, versie 3.3
2000-26 26-08-2000 Evaluatie van conserveringstechnieken
2000-25 25-08-2000 Het gecombineerde Sharon/Anammoxproces. Een duurzamer methode voor N-verwijdering uit slibgistingswater
2000-24 24-08-2000 Zon en wind als energiebron voor automatische kunstwerken
2000-23 23-08-2000 Aanwassnelheid van regionale baggerspecie en verkenning van mogelijkheden tot baggerpreventie
2000-22 22-08-2000 Normen in het waterbeheer. Een wegwijzer voor de waterbeheerder
2000-21 21-08-2000 De Grote Waternavel
2000-20 20-08-2000 Toxische blauwalgen in recreatiewateren
2000-19 19-08-2000 Geautomatiseerd draaiboek hoogwater voor waterkeringbeheerders; Voorstudie
2000-18 18-08-2000 Onderhoud van drainageconstructies in waterkeringen-compendium
2000-17 17-08-2000 Draagvlak voor het waterbeheer. Deel 2 De beleving van waterkwaliteit
2000-16 16-08-2000 Simba protocol. Richtlijnen voor het dynamisch modelleren van actiefslibsystemen
2000-15 15-08-2000 Breuksteen in de praktijk. Deel 2 Dimensioneren van constructies in binnenwateren Te bestellen bij CUR 0182-540600; e-mail cur@cur.nl
2000-13 13-08-2000 Interventiekeuzen bij storm
2000-12 12-08-2000 Inventarisatie meetmethoden zetsteeninspectie
2000-11 11-08-2000 Waterbodem onderzoek met georadar (GPR). Mogelijkheden en randvoorwaarden voor het bepalen van hoeveelheden baggerspecie met georadar
2000-10 10-08-2000 Nabehandeling van rwzi-effluent tot bruikbaar oppervlaktewater in een moerassysteem
2000-09 09-08-2000 Quick scan groenresten in het waterbeheer
2000-08 08-08-2000 Natuurvriendelijke oevers; evaluatie van de stand van zaken in Nederland
2000-07 07-08-2000 Slib- en PE-verwarmen literatuur en praktijkonderzoek
2000-06 06-08-2000 Handreiking bomen op en nabij primare waterkeringen
2000-05 05-08-2000 Handreiking bomen op en nabij boezemkades
2000-04 04-08-2000 Bomen op en nabij boezemkaden. Hoofdrapport
2000-03 03-08-2000 Biologische luchtzuiveringssystemen op rwzi's. Systeemkeuze en dimensionering gebaseerd op literatuur- en praktijkonderzoek
2000-02 02-08-2000 Veiligheidscriteria Buitendijks
2000-01 01-08-2000 Effecten van aangepast beheer en perceelsranden op de kwaliteit van sloten
1999-W-02 02-08-1999 Perspectieven van de toepassing van fuzzy control op de rwzi Nieuwveer
1999-30 30-08-1999 Limiterende factoren voor algengroei
1999-29 29-08-1999 Stekkerdoos Water, Performance
1999-28 28-08-1999 Stekkerdoos Water, versie 3
1999-27 27-08-1999 Blauwdruk beheersplan waterkeringen (bestaat uit een: Handleiding, rapport en CD-rom)
1999-26 26-08-1999 Meet- en regelapparatuur bij slibontwatering; Vergelijkend praktijkonderzoek aan meetapparatuur
1999-25 25-08-1999 Toepassingsmogelijkheden van een NADH-sensor in de afvalwaterzuivering
1999-24 24-08-1999 Keuzeprocedure voor het beluchtingssysteem
1999-23 23-08-1999 Jaarverslag 1996, 1997, 1998
1999-22 22-08-1999 De haalbaarheid van het biofix proces voor de zuivering van stedelijk afvalwater
1999-21 12-08-1999 Duflow waterkwaliteit procesbeschrijving, versie 3 inclusief PC-Lake
1999-19 19-08-1999 Beoordelingsmethoden voor ecotoxicologische risico's van de verspreiding van baggerspecie op land
1999-18 18-08-1999 Pilot-studie biomarkers voor oestrogeen actieve stoffen
1999-17 17-08-1999 Watervervuiling door motoren van pleziervaartuigen; een studie naar de omvang van de verontreiniging en de effectiviteit van reducerende maatregelen
1999-16 16-08-1999 Standaard Raamwerk
1999-15 15-08-1999 Chemische afzettingen op rwzi's. Literatuur- en praktijkonderzoek
1999-14 14-08-1999 Het bouwen van een kwaliteitshandboek
1999-13 13-08-1999 Influentkarakterisering van ruw en voorbehandeld afvalwater. De invloed van voorbezinking en voorprecipitatie
1999-12 12-08-1999 Kleuranalyse van Nederlandse wateren t.b.v. waterkwaliteitsonderzoek
1999-11 11-08-1999 Waterbiljart
1999-10 10-08-1999 PAK in veen
1999-09 09-08-1999 Perceptie van een draagvlak voor het waterbeheer (deel 1)
1999-08 08-08-1999 Modellering van biologische fosfaatverwijdering in actiefslibsystemen
1999-07 07-08-1999 De HYDROTHEEK, Overzicht Nederlandse publicaties 1998
1999-06 06-08-1999 De STOWABASE, Overzicht lopend onderzoek waterbeheerders 1998
1999-05 05-08-1999 Handboek Good Modelling Practice; Vloeiend modelleren in het waterbeheer
1999-04 04-08-1999 Benutting van effluent van de rwzi Ede; Onderzoek op pilot-plantschaal
1999-03 03-08-1999 Vergelijkbaarheid van ICP-AES en AAS
1999-02 22-08-1999 Indicatie van de (eco)toxicologische risico's van metaalgehalten in de landbodem onder invloed van het verspreiden van baggerspecie
1999-01 01-08-1999 Procesbewaking door microscopisch slibonderzoek. Handleiding(Hier hoort een CDI en een CD rom bij - zie softwarelijst)
1998-W-03 03-08-1998 Effecten van ingrepen in het waterbeheer op aquatische levensgemeenschappen in stromende wateren: Werkrapport 2. De cenotypen benadering
1998-W-02 02-08-1998 Effecten van ingrepen in het waterbeheer op aquatische levensgemeenschappen in stromende wateren: Werkrapport 1. de soortsbenadering
1998-W-01 01-08-1998 Toepassing van DB-switch op de veenplassen Geerplan en Nannewijd
1998-40 10-09-1998 Huishoudelijk afvalwater. Berekening van de zuurstofvraag
1998-39 09-09-1998 Bronidentificatie voor waterbodemverontreiniging; PCB- en PAK-patroonvergelijking
1998-38 08-09-1998 Handboek slibontwatering
1998-37 07-09-1998 Achtergrondgehalten en biobeschikbaarheid van probleemstoffen
1998-35 05-09-1998 Computer ondersteunend waterbeheer
1998-34 04-09-1998 Mogelijkheden voor toepassing van membraanfiltratie op rwzi's
1998-33 03-09-1998 Hydrologische verkenning voor maatregelen tegen verdroging
1998-32 22-09-1998 Karakterisering van met PAK verontreinigde baggerspecie voor biologische reiniging
1998-31 31-08-1998 Ecologische risico's van bestrijdingsmiddelen in zoetwater ecosystemen. Deel 2. Insecticiden
1998-30 30-08-1998 Ecologische risico's van bestrijdingsmiddelen in zoetwater ecosystemen. Deel 1. Herbiciden
1998-29 29-08-1998 Fysische/chemische voorzuivering van afvalwater. Identificatie en evaluatie van zuiveringsscenario's gebaseerd op fysisch/chemische voorzuivering
1998-28 28-08-1998 Modellering van zuiveringsprocessen. Woordenlijst
1998-27 27-08-1998 Gedifferentieerd onderhoud van watergangen. Handleiding voor het opstellen van een strategisch plan
1998-26 26-08-1998 Ecologische onderzoek naar de effecten van bufferstroken langs watergangen. Een literatuuronderzoek naar werking, rendement en kansrijkdom van bufferstroken
1998-25 25-08-1998 Indicatieve analystische methoden en groeps- en somparameters voor de bepaling van waterkwaliteit.Evaluatie van de toepasbaarheid van de immunoassay methode als indicatieve en kwantitatieve methoden
1998-24 24-08-1998 Prognose van de metalengehalten in de landbodem onder invloed van verspreiding in baggerspecie.
1998-23 23-08-1998 Verkenning bodemkwaliteit regionale wateren: Huidige en toekomstige gehalten van metalen in slootbodems.
1998-22 22-08-1998 Beoordelingssystematiek voor rwzi's; Handleiding voor de beoordeling van de bedrijfsvoering van rwzi's
1998-21 21-08-1998 Beoordelingssystematiek voor rwzi's; Beoordeling van de bedrijfsvoering van rwzi's - Wetenschappelijke verantwoording
1998-20 20-08-1998 Beoordelingssystematiek voor rwzi's; Beoordeling van de bedrijfsvoering van rwzi's
1998-19 19-08-1998 Duflow voor windows
1998-18 18-08-1998 Duflow waterkwaliteits-procesbeschrijvingen
1998-17 17-08-1998 Methodiek voor de evaluatie en optimalisatie van routine waterkwaliteitsmeetnetten - Stappenplan voor meetnetoptimalisatie
1998-16 16-08-1998 Methodiek voor de evaluatie en optimalisatie van routine waterkwaliteitsmeetnetten - Overzicht van technieken en methoden
1998-15 15-08-1998 Methodiek voor de evaluatie en optimalisatie van routine waterkwaliteitsmeetnetten - Hoofdrapport
1998-14 14-08-1998 Pilot project gewenste grondwatersituatie De Veenhoop, Friesland
1998-12 12-08-1998 Emissies uit scheepsmotoren; Een verkennende studie van verontreinigde uit motoren in de zeescheepvaart, beroepsbinnenvaart en recreatievaart
1998-11 11-08-1998 GISRATIO
1998-10 10-08-1998 Definitie van uitvoerproducten GISRATIO
1998-09 09-08-1998 Systeemanalyse GISRATIO, Een inventarisatie van het gegevensgebruik
1998-08 08-08-1998 Onderhoudsbegrotingssystemen in het Nederlandse Waterbeheer
1998-05 05-08-1998 Evaluatie van provinciale grondwatermeetnetten. Methodiek en voorbeelden
1998-04 04-08-1998 Stekkerdoos Nefis-laag
1998-03 03-08-1998 On-line bepaling voor het totaal stikstofgehalte
1998-02 02-08-1998 Vervanging van CZV door TOC
1998-01 01-08-1998 PKBS-verdrogingsbestrijding: ketens van modelpakketten in het waterbeheer
1997-W-07 07-08-1997 Stikstofverwijdering bij lage BZV/N-verhouding. Simultane nitrificatie/ denitrificatie onder micro-aërofiele omstandigheden?
1997-W-06 06-08-1997 Ervaringen met regeling op stikstof en zuurstof op de rwzi Gennep
1997-W-05 05-08-1997 Optimalisatie van de stikstofverwijdering op de rwzi Utrecht
1997-W-04 04-08-1997 Optimalisatie van de stikstofverwijdering op de rwzi Bath
1997-W-03 03-08-1997 Ontwikkeling van een procesbesturing voor oxydatiesloten. Vergelijking van een zuurstof-, een ammonium/zuurstof- en een nitraat/ammonium/zuurstof-regeling
1997-W-02 02-08-1997 Procesbesturing van oxydatiesloten op basis van respirometrie. Meet- en regelstrategieën voor de rwzi Beemster
1997-W-01 01-08-1997 Praktijkonderzoek aan de stikstofverwijdering op de rwzi Kralingseveer
1997-42 12-09-1997 Ecotoxicologische risicobeoordeling van verontreinigde waterbodems
1997-41 14-09-1997 Eco-atlas voor waterorganismen. Deel V: macrofauna: insecten
1997-40 10-09-1997 Eco-atlas voor waterorganismen. Deel IV: zoöplankton en macrofauna (excl. insecten)
1997-39 09-08-1997 Eco-atlas voor waterorganismen. Deel III: epifytische diatomeeën
1997-38 08-09-1997 Eco-atlas voor waterorganismen. Deel II: fytoplankton en macrofyten
1997-37 07-09-1997 Eco-atlas voor waterorganismen. Deel I: methodiek, gebruik van watertypen-beschrijving, register (hoort een diskette bij)
1997-35 05-09-1997 Dynamische sturing van watersystemen. `Ontwerp en beheer van regionale watersystemen'
1997-34 04-09-1997 Stikstofverwijdering bij lage BZV/N-verhouding. Stikstofeliminatie via nitriet in de hoofdstroom van actief slibprocessen
1997-33 03-09-1997 Regelen van stikstofverwijderingsprocessen in de praktijk
1997-32 02-09-1997 Toepasbaarheid van fuzzy control op rwzi's
1997-31 31-08-1997 Stikstofverwijdering bij lage BZV/N-verhouding: Haalbaarheid van biochemische en fysisch-chemische processen
1997-30 30-08-1997 Bepaling van organische stof, gloeirest en organische koolstof
1997-29 29-08-1997 Prognose van de PAK-gehalte in de landbodem onder invloed van verspreiden van baggerspecie
1997-28 28-08-1997 TEWOR +, een model voor de toetsing van effecten van emissies op (stedelijk) oppervlaktewater
1997-27 27-08-1997 Biomonitoringtechnieken voor bestrijdingsmiddelen en zware metalen in watersystemen. 2. Keuzesysteem en praktijktoetsing
1997-26 26-08-1997 Effecten van systeemvreemdwater. Een op bestaande kennis gebaseerde methodiek om risico's van het (wel of niet) inlaten van systeemvreemdwater in te schatten voor het aquatische ecosysteem
1997-26 26-08-1997 Effecten van systeemvreemdwater. Een op bestaande kennis gebaseerde methodiek om risico's van het (wel of niet) inlaten van systeemvreemdwater in te schatten voor het aquatische ecosysteem
1997-25 25-08-1997 Zuivering van stedelijk afvalwater in een airlift-biofilmreactor; Uitontwikkeling en demonstratie
1997-24 24-08-1997 Dynamic Water-System Control. Design and operation of regional waterresources systems. (verkrijgbaar bij Balkema uitgeverij 010-4145822)
1997-23 23-08-1997 Semi-continue meetmethoden voor de Ss-concentratie in afvalwater via respiratiemetingen; Bepaling van de IAWQ-Yh en Ks uit batchrespirogrammen
1997-22 22-08-1997 Haalbaarheid van het Unitanksysteem voor de behandeling van stedelijk afvalwater
1997-21 21-08-1997 Interactieve planvorming gericht op effectiviteit en acceptatie: AUTUNNO
1997-20 20-08-1997 Interactieve planvorming gericht op effectiviteit en acceptatie: ESTATE
1997-19 19-08-1997 Het ontwerp van optimaal functionerende bergbezinkbassins
1997-18 18-08-1997 Ontstaan en bestrijden van deklagen van kroos; 4. Praktijkonderzoek naar maatregelen tegen kroosdekken
1997-17 17-08-1997 Ontstaan en bestrijden van deklagen van kroos; 3. Inventarisatie en beoordeling van verwerkingsmogelijkheden voor kroos
1997-16 16-08-1997 De gewenste grondwatersituatie voor terrestrische natuurdoelen; Holoceen Nederland
1997-15 15-08-1997 Bestrijdingsmiddelen in communaal afvalwater
1997-14 14-08-1997 MODUFLOW - Interactieve koppeling oppervlaktewater model Duflow en grondwatermodel Moduflow
1997-13 13-08-1997 Meet- en regelapparatuur bij slibontwatering; Inventarisatie van apparatuur en mogelijkheden
1997-12 12-08-1997 Optimalisering van afvalwatersystemen
1997-11 11-08-1997 Dynamisch gedrag van geïmmobiliseerde nitrificerende micro-organismen
1997-10 10-08-1997 Interactieve planvorming gericht op effectiviteit en acceptatie; Methodiek voor het INVentariseren van ERNst en Omvang van aandachtspunten (INVERNO)
1997-09 09-08-1997 Indicatieve analytische methoden en groeps- en somparameters voor de bepaling van waterkwaliteit; Validatie van geselecteerde technieken
1997-08 08-08-1997 Biomonitoringstechnieken voor bestrijdingsmiddelen en zware metalen in watersystemen. 1. Inventarisatie en selectie van geschikte technieken
1997-04 04-08-1997 Stekkerdoos Water - Inventarisatie reikwijdte uitwisselingsformaten
1997-02 02-08-1997 Behoefteonderzoek consensus-modellenlijn - Bijlage
1997-01 01-08-1997 Behoefteonderzoek consensus-modellenlijn - Hoofdrapport
1996-28 28-08-1996 Verkenning bodemkwaliteit regionale wateren; Huidige en teokomstige gehalten van PAK in slootbodems
1996-27 27-08-1996 Onderhoud op maat; gedifferentieerd onderhoud in beeld gebracht
1996-26 26-08-1996 Beken stromen. Leidraad voor juridische aspecten bij beekherstel
1996-25 25-08-1996 Indicatieve analytische methoden en groeps- en somparameters voor de bepaling van waterkwaliteit; inventarisatie van bestaande technieken en correlatie-analyse van waterkwaliteitsgegevens
1996-24 24-08-1996 Hergebruik van gezuiverd afvalwater ten behoeve van verdrogingsbestrijding. Verkenning en doorkijk
1996-23 23-08-1996 Speurdersgids normen waterkwaliteitsbeheer
1996-22 22-08-1996 Een oriëntatie op maatregelen tegen verdroging
1996-21 21-08-1996 Anammox
1996-20 20-08-1996 Varianten op voorbezinking. Een haalbaarheidsstudie
1996-19 19-08-1996 Meting van ontwateringseigenschappen van zuiveringsslib
1996-18 18-08-1996 Hinderonderzoek en bedrijfseffecten toets bij rwzi's
1996-17 17-08-1996 Evaluatie anti-verdrogingsprojecten REGIWA
1996-16 16-08-1996 Relatie tussen bestrijdingsmiddelen en biota in oppervlaktewater - een haalbaarheidsstudie naar toepassingsmogelijkheden van multivariate analysetechnieken
1996-15 15-08-1996 Het zuiveren van stedelijk afvalwater in het licht van duurzame milieuhygiënische ontwikkeling
1996-14 14-08-1996 RAM, Neerslag Afvoer Module - technisch ontwerp
1996-13 13-08-1996 ORPHEUS 2.0 vernieuwd instrument voor de bepaling van stoftransport uit baggerspeciedepots; oppervlaktewaterkwaliteit, grondwaterkwaliteit
1996-11 11-08-1996 Aansluiting en `dun-waterbronnen' op riolering en rwzi. Doelmatigheidsonderzoek
1996-10 10-08-1996 Metingen aan rioolstelsels en oppervlaktewater - Eenvoudige metingen en waarnemingen
1996-09 09-08-1996 Metingen aan rioolstelsels en oppervlaktewater - Leidraad voor metingen en meetprogramma's
1996-08 08-08-1996 Methoden voor influentkarakterisering. Inventarisatie en richtlijnen
1996-04 04-08-1996 STOWA/Unie stekkerdoos water, definitieve uitwisselingsformaat
1996-03 03-08-1996 RAM, Neerslag Afvoer Module - handleiding
1996-02 02-08-1996 Bedrijfstakonderzoek stankbestrijding op rwzi' - Handleiding voor het vaststellen van geuremissies bij rwzi's (tweede editie)
1996-01 01-08-1996 Enkelvoudig reactorsysteem voor ammoniumverwijdering via nitriet
1995-W-01 01-08-1995 Geuremissiekentallen van voorbezinktanks
1995-20 20-08-1995 Inventarisatie van koolstofrijke afvalstromen
1995-19 19-08-1995 Toepassing van de HSA-dimensioneringsmethode voor Ntot-verwijdering onder Nederlandse omstandigheden
1995-18 18-08-1995 Slibverwerking bij biologische defosfatering
1995-17 Franse versie 17-08-1995 Recherche sur le probleme ecologique pose par les polyelectrolytes utilises dans les ERU
1995-17 Engelse versie 17-08-1995 Investigation into the environmental impact of polyelectrlytes in waste water treatment plants
1995-17 Duitse versie 17-08-1995 Untersuchung der Umweltgefaehrdung von Polyelektrolyten in Klaeranlagen
1995-17 17-08-1995 Onderzoek naar de milieubezwaarlijkheid van polyelectrolyten in rwzi's
1995-15 15-08-1995 Behandeling van stikstofrijke retourstromen op rwzi's - Praktijkonderzoek aan de membraan-bioreactor bij het slibverwerkingsbedrijf Sluisjesdijk
1995-14 14-08-1995 Behandeling van stikstofrijke retourstromen op rwzi's - Afzetmogelijkheden voor de reststoffen van stripper- en MAP-proces
1995-13 13-08-1995 Behandeling van stikstofrijke retourstromen op rwzi's - Praktijkonderzoek aan het MAP/CAFR-proces bij de rwzi Utrecht
1995-12 12-08-1995 Behandeling van stikstofrijke retourstromen op rwzi's - Praktijkonderzoek aan lucht- en stoomstripinstallaties bij de rwzi Utrecht
1995-11 11-08-1995 Behandeling van stikstofrijke retourstromen op rwzi's - Praktijkonderzoek aan stoomstrippen met dampverdichting bij de rwzi Amsterdam-Oost
1995-10 10-08-1995 Behandeling van stikstofrijke retourstromen op rwzi's - Praktijkonderzoek aan de driefasen-airliftreactor bij de rwzi Utrecht
1995-09 09-08-1995 Behandeling van stikstofrijke retourstromen op rwzi's - Praktijkonderzoek aan de Membraan-bioreactor bij de slibverwerkings installatie Sluisjesdijk
1995-08 08-08-1995 Behandeling van stikstofrijke retourstromen op rwzi's - Evaluatie van Nederlandse praktijkonderzoeken
1995-04 04-08-1995 STOWA/Unie Stekkerdoos Water
1995-03 03-08-1995 Beken stromen. Een leidraad voor ecologisch beekherstel
1995-02 02-08-1995 Bedrijfstakonderzoek akkerbouw- en vollegrondsgroentebedrijven
1995-01 01-08-1995 Modelleren van actiefslibsystemen
1994-W-03 03-08-1994 Ervaringen en plannen met P- en N-verwijdering
1994-W-02 02-08-1994 Optimalisering van afvalwatersystemen: probleemverkenning
1994-W-01 01-08-1994 Optimalisering van grote nabezinktanks (Vooronderzoek naar de mogelijkheden van modellering van de stromingprocessen)
1994-20 20-08-1994 Fosfaatverwijdering korrelreaktor - Calcium phosphate precipitation in a fluidized bed (thesis TU Delft)
1994-19 19-08-1994 Ecologische beoordeling en beheer van oppervlaktewater - Deelproject: diepe zand-, grind- en kleigaten.Wetenschappelijke verantwoording van het beoordelingssysteem voor diepe zand-, grind- en kleigaten
1994-18 18-08-1994 Ecologische beoordeling en beheer van oppervlaktewater - Deelproject:
1994-17 17-08-1994 Fosfaatverwijdering uit huishoudelijk afvalwater met de korrelreactor: flankerend fundamenteel onderzoek
1994-16 16-08-1994 Dimensioneren van selectoren - De rol van influent karakterisering
1994-15 15-08-1994 Evaluatie van systemen voor het defosfateren van oppervlaktewater
1994-14 14-08-1994 Arbo-omstandigheden op rioolwaterzuiveringsinrichtingen
1994-13 13-08-1994 Handboek Debietmeten voor open waterlopen
1994-12 12-08-1994 Compendium toepassing van drinkwaterslib op rioolwaterzuiveringsinrichtingen
1994-11 11-08-1994 Een voorgeschakeld anaërobe tank bij biologische defosfatering in de hoofdstroom
1994-10 10-08-1994 Sturing in het waterbeheer; Optimalisatie in operationele waterbeheersing - Inventarisatie
1994-09 09-08-1994 primavera - Prioriteitsstelling van beheersmaatregelen uit oogpunt van milieurendement Handleiding bij het systeem
1994-05 05-08-1994 Bedrijfstakonderzoek stankbestrijding op rwzi's Deel 2. Handleiding voor het vaststellen van geuremmissies bij rwzi's
1994-04 04-08-1994 Bedrijfstakonderzoek stankbestrijding rwzi's - Onderzoeksresultaten
1994-04 04-08-1994 primavera - Prioriteitsstelling van beheersmaatregelen uit oogpunt van milieurendement Wetenschappelijke verantwoording van het systeem
1994-03 03-08-1994 Reductie van het kwikverbruik bij de CZV-bepaling
1994-02 02-08-1994 Ecologische beoordeling en beheer van oppervlaktewater - Deelproject: kanalen Wetenschappelijke verantwoording van het beoordelingssysteem voor kanalen
1994-01 01-08-1994 Ecologische beoordeling en beheer van oppervlaktewater - Deelproject: kanalen.Beoordelingssysteem van kanalen op basis van macrofyten, macrofauna en epifytische diatomeeën en fytoplankton
1993-19 19-08-1993 Optimalisering van grote nabezinktanks - Metingen aan ruimer en deflectieschot
1993-18 18-08-1993 Optimalisering van grote nabezinktanks - Bedrijfservaringen en literatuur
1993-17 17-08-1993 Ecologische beoordeling en beheer van oppervlaktewater - Deelproject: meren en plassen. Wetenschappelijke verantwoording van het beoordelingssysteem voor meren en plassen
1993-16 16-08-1993 Ecologische beoordeling en beheer van oppervlaktewater - Deelproject: meren en plassen Beoordelingssysteem voor meren en plassen op basis van vegetatie en fytoplankton
1993-15 15-08-1993 Ecologische beoordeling en beheer van oppervlaktewater - Deelproject: sloten Wetenschappelijke verantwoording van het beoordelingssysteem voor sloten
1993-14 14-08-1993 Ecologische beoordeling en beheer van oppervlaktewater - Deelproject: sloten.Beoordelingssysteem voor sloten op basis van macrofyten, macrofauna en epifytische diatomeeën
1993-14 14-08-1993 Ecologische beoordeling en beheer van oppervlaktewater - Deelproject: sloten.Beoordelingssysteem voor sloten op basis van macrofyten, macrofauna en epifytische diatomeeën
1993-13 13-08-1993 Nitrificatie en denitrificatie in compactsystemen - Evaluatie praktijkonderzoek
1993-12 12-08-1993 Onderzoekplan 1995 - 1999 Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer
1993-11 11-08-1993 Overzicht en evaluatie van het programma PN - 1992
1993-10 10-08-1993 Invloed van P- en N-verwijdering op de bezinkeigenschappen van actief slib
1993-09 09-08-1993 Defosfatering met Fe-zouten en anaërobe slibgisting
1993-08 08-08-1993 De uitloogbaarheid van reststoffen van de slibverwerking
1993-07 07-08-1993 Handboek stikstofverwijdering
1993-06 06-08-1993 Handboek Chemische P-verwijdering
1993-05 05-08-1993 Voordenitrificatie onderzoeksresultaten en praktijkrichtlijnen
1993-04 04-08-1993 Monitoren voor P en N
1993-03 03-08-1993 Biologische fosfaatverwijdering - Randvoorwaarden voor een goed rendement
1993-02 02-08-1993 Simultane defosfatering met ijzersulfaat: de rol van hydraatwater bij de bepaling van de nitrificatiecapaciteit
1993-01 01-08-1993 P-verwijdering via postprecipitatie met kalk en magnetiet
1992-15 15-08-1992 Biologische defosfatering RWZI Bennekom: ... bij een bestaande oxydatiesloot
1992-14 14-08-1992 Optimalisering van grote nabezinktanks - Modellering van de fysische processen
1992-13 13-08-1992 Optimalisering van grote nabezinktanks - Literatuurstudie modellen
1992-12 12-08-1992 Simultane defosfatering met hote Me/P verhoudingen
1992-11 11-08-1992 Fosfaatverwijdering uit huishoudelijk afvalwater met de korrelreactor: semi-technisch onderzoek naar de toepasbaarheid
1992-10 10-08-1992 Ontstaan en bestrijden van deklagen van kroos - Modelmatige benadering van de kroosontwikkeling en beoordeling van beheersbaarheid
1992-09 09-08-1992 Ontstaan en bestrijden van deklagen van kroos - Literatuur
1992-08 08-08-1992 Ecologische beoordeling en beheer van oppervlaktewater - Deelproject: stromende wateren Wetenschappelijke verantwoording van het beoordelingssysteem voor stromende wateren
1992-07 07-08-1992 Ecologische beoordeling en beheer van oppervlaktewater - Deelproject: stromende waterenBeoordelingssysteem voor stromende wateren op basis van macrofauna
1992-06 06-08-1992 Dimensioneringsgrondslagen voor biologische P-verwijdering in de sliblijn
1992-05 05-08-1992 Nageschakelde filtratie met een Dynasandfilter - Experimenten op de rwzi Westerbork
1992-04 04-08-1992 Invloed van drinkwaterontharding op de P- en N- verwijdering uit afvalwater: programma PN - 1992
1992-03 23-08-1992 Bestrijding van overlast door drijflagen van blauwwieren
1992-02 02-08-1992 Bepaling van de lutumfractie in waterbodems
1992-01 01-08-1992 Drijflagen op rioolwaterzuiveringsinrichtingen. Verkennend onderzoek
1991-11-W 11-08-1991 Praktijkexperimenten met chemische defosfatering op ... met magnetische defosfatering
1991-10 10-08-1991 Chemicalien voor P- en N- verwijdering: marktanalyse
1991-09 09-08-1991 Verzouting van effluent door fosfaatverwijdering
1991-08 08-08-1991 Stikstog- en fosfaatverwijdering pilotplan onderzoek rwzi Ede: een vergelijking ..... fosfaatstrippen
1991-07 07-08-1991 Handleiding biologische fosfaatverwijdering
1991-06 06-08-1991 Evaluatie van enzymtoepassingen bij slibverwerking
1991-05 05-08-1991 Nitrificatie en denitrificatie in compactsystemen: inventarisatie en praktijkervaringen
1991-04 04-08-1991 Verstopping van beluchtingselementen, mogelijke relatie met simultane defosfatering
1991-03 03-08-1991 Werking en neveneffecten van simultane defosfatering in actief - slibsystemen
1991-02 02-08-1991 Compendium slibdroging
1991-01 01-08-1991 Ecologische beoordeling en beheer van oppervlaktewater. Karakterisering van meren op basis van visstandgegevens
1990-03 03-08-1990 Evaluatie destructiemethoden voor bepaling van kwik in zuiveringsslib en waterbodems
1990-02 02-08-1990 Stortbaarheidscriteria voor zuiveringsslib
1990-01 01-08-1990 Zuurstoftoevoervermogen in beluchtingssytemen - Voorschrift heliummeet-methode
1989-06 06-08-1989 Waterkwaliteitsbeoordeling van boezem- en polderwateren (voorstudie)
1989-05 05-08-1989 Kenmerken van niet rechtstreeks door afvalwater beinvloed binnenwater
1989-04 04-08-1989 Capaciteitsvergroting van carrousels
1989-03 03-08-1998 Zuurstofvariatie in Nederlandse watertypen in relatie tot biologische waterkwaliteitscriteria
1989-02 02-08-1989 Toepassing van blokdestructie bij de CZV bepaling van afvalwater
1989-01 01-08-1989 Landbouw en waterkwaliteit
1988-07 07-08-1988 Verwerking van dierlijke meststoffen op rioolwaterzuiveringsinrichtingen: orienterend onderzoek
1988-06 06-08-1988 Waterkwaliteitsbeoordeling van genormaliseerde beken met behulp van macrofauna
1988-05 05-08-1988 Compendium slibverbranding
1988-04 04-08-1998 Bodemslib en waterkwaliteit; inventarisatie van onderzoek
1988-03 03-08-1988 Handboek voorkomen en bestrijden van licht slib
1988-02 02-08-1988 Keuze en kosten van rioolwaterzuiveringsinrichtingen als functie van effluent-eisen
1988-01 01-08-1988 Vereenvoudiging van kleine rioolwaterzuiveringsinrichtingen
1988-00 01-08-1988 Vergaande fosfaatverwijdering door vlokkingsfiltratie; semi-technisch onderzoek
1987-06 06-08-1987 Slibontwatering in lagunes Deel 2. Procesparameters en bedrijfsvoering (praktijkonderzoek)
1987-05 05-08-1987 Capaciteitsvergroting van rioolwaterzuiveringsinrichtingen
1987-04 04-08-1987 Windenergie op rioolwaterzuiveringsinrichtingen. Deel 2. Electriciteitsopwekking
1987-03 03-08-1987 Slib - waterscheiding: Verkenning van alternatieven voor bezinking
1987-02 02-08-1987 Mogelijkheden van slib-op-dragersystemen voor de aerobe biologische zuivering van stedelijk afvalwater (literatuurstudie)
1986-08 08-08-1986 Energiebesparing op carrousels en oxydatiesloten
1986-07 07-08-1986 Afvalwaterzuiveringsinrichtingen van industrie en overheid. De kosten getoetst
1986-06 06-08-1986 Ontwikkeling van een algengroeipotentietoets voor oppervlaktewater en afvalwater
1986-05 05-08-1986 Compost en zwarte grond uit zuiveringsslib. Deel 3. Evaluatie van Nederlandse ervaringen
1986-03 03-08-1986 Bedrijfsonderzoek rioolwaterzuiveringsinrichtingen: Nationaal standaardprogramma (editie 1986)
1986-02 02-08-1986 Analyse van zuiveringsslib op polycyclische aromatische koolwaterstoffen: Onderzoek en analysevoorschrift
1986-01 01-08-1986 Zware metalen uit zuiveringsslib in grond en gewas: Literatuur - evaluatie
1985-12 12-08-1985 De zuurstofvraag van huishoudelijk afvalwater - Berekening uit productie- en verbruiksgegevens
1985-11 11-08-1985 Denitrificatie
1985-10 10-08-1985 Energiehuishouding op rioolwaterzuiveringsinrichtingen - Besparing door kleine gasmotoren
1985-09 09-08-1985 Meten en bemonsteren van afvalwaterstromen. Deel 4. Minimalisering put-afmetingen; venturi meetgoten
1985-08 08-08-1985 Meten en bemonsteren van afvalwaterstromen. Deel 3 Minimalisering put-afmetingen; rechthoekige scherpe overlaten
1985-07 07-08-1985 Stank op rioolwaterzuiveringsinrichtingen - Sproeiinstallaties in afgedekten ruimten
1985-06 06-08-1985 Compost en zwarte grond uit zuiveringsslib. Deel 2. Proces parameters en bedrijfsvoering (praktijkonderzoek)
1985-05 05-08-1985 Veiligheid op rioolwaterzuiveringsinrichtingen (uitgave 1985) 1e druk 1977
1985-04 04-08-1985 Het inwonerequivalent getoetst
1985-03 03-08-1985 Sturing en regeling van de zuurstofinbreng in het actief-slibproces: Praktijkonderzoek aan propstroomsystemen
1985-02 02-08-1985 Optimalisatie van de gistingsgasproduktie
1984-06 06-08-1994 Kenmerken van niet rechtstreeks door afvalwater beïnvloed binnenwater (interimverslag)
1984-05 05-08-1984 Milieueffecten van afvalwaterbehandeling
1984-02 02-08-1984 Windenergie op rioolwaterzuiveringsinrichtingen; Mechanische toepassingen
1984-01 01-08-1984 Analyse van zuiveringsslib op organochloorverbindingen en polychloorbiphenylen. Deel 2. Minimalisering van fouten bronnen en analysevoorschrift
1983-07 07-08-1983 Energie uit gistingsgas. Toetsing van ontwerpgrondslagen
1983-06 06-08-1983 Hydraulische en technologische aspecten van het nabezinkproces - Rechthoekige nabezinktanks: Inventarisatie en praktijkonderzoek)
1983-05 05-08-1983 Slibontwatering in lagunes. Deel 1. Systemen, technologie en ervaring (inventarisatie)
1983-04 04-08-1983 Verwijdering van zwevende stof uit effluent - Snelfiltratie en microzeving: praktijkproeven
1983-03 03-08-1983 Hydraulische en technologische aspecten van het nabezinkproces - Ronde nabezinktanks: Ruimer- en inloopconstructies
1983-02 02-08-1983 Slibontwatering: Filterpersen-slibkarakterisering en optimaal gebruik van anorganische chemicaliën (Handleiding)
1983-01 01-08-1983 Slibontwatering; Filterpersen-slibkarakterisering en optimaal gebruik van anorganische chemicaliën (onderzoek)
1982-06 06-08-1982 Desinfectie van zuiveringsslib
1982-05 05-08-1982 Stank op rioolwaterzuiveringsinrichtingen - Afdekking van installatieonder-delen: constructies en materialen
1982-04 04-08-1982 Compost en zwarte grond uit zuiveringsslib. Deel 1. Systemen, technologie en ervaring (inventarisatie)
1982-03 03-08-1982 Geluid van puntbeluchters
1982-02 02-08-1982 Slibindikking - Praktijkonderzoek
1982-01 01-08-1982 Slibontwatering: Zeefbandpersen-slibkarakterisering, keuze en optimaal gebruik van polyelektrolyt (handleiding)
1981-16 16-08-1981 Relatie CZV/BZV 5 en slibproductie
1981-15 15-08-1981 Hinderweteisen en rioolwaterzuiveringsinrichtingen
1981-13 13-08-1981 Sturing en regeling van de zuurstofinbreng in het actief-slibproces: Literatuur en inventarisatie
1981-12 12-08-1981 Hydraulische en technologische aspecten van het nabezinkproces - Ronde nabezinktanks: Praktijkonderzoek
1981-11 11-08-1981 Hydraulische en technologische aspecten van het nabezinkproces - Ronde nabezinktanks: Ontwerpgegevens en bedrijfservaring
1981-10 10-08-1981 Hydraulische en technologische aspecten van het nabezinkproces - Literatuur
1981-09 09-08-1981 Gistingsgas als energiebron op rioolwaterzuiveringsinrichtingen
1981-08 08-08-1981 Slibontwatering: Optimalisering van slibontwatering met polyelektrolyt (zeefbandpersen-uitgegist slib)
1981-07 07-08-1981 Slibontwatering: Optimalisering van slibontwatering met polyelektrolyt (zeefbandpersen-aëroob slib)
1981-06 06-08-1981 Slibontwatering. Slibeigenschappen en resultaten van slibverwerkingsapparatuur (literatuur)
1981-05 05-08-1981 Slibbontwatering. 1. Aard van de waterbinding in slib (literatuur)
1981-04 04-08-1981 Puntbeluchters in vierkante aeratietanks: optimalisering van het zuurstof inbreng rendement
1981-03 13-08-1981 Voorkomen en bestrijden van licht slib. Deel 1. De rol van de biosorptie
1981-02 02-08-1981 Chemische defosfatering. Methoden en neveneffecten
1981-01 01-08-1981 Overbelasting van nabezinktanks - Voorkoming van slibverlies met polyelektrolyten
1980-07 07-08-1980 Analyse van zuiveringsslib op organochloorverbindingen en polychloorbiphenylen. deel 1 Foute bronnen
1980-06 06-08-1980 Woningbezetting, waterverbruik en huishoudelijke waterverontreiniging
1980-05 05-08-1980 Zuurstoftoevoervermogen in beluchtingssytemen - Bepaling in rein water (reaeratiemethode)
1980-03 03-08-1980 Verwijdering van zwevende stof uit effluent - Literatuuronderzoek
1980-02 02-08-1980 Woordenlijst "Riolering en behandeling van afvalwater"
1980-01 01-08-1980 Stank op rioolwaterzuiveringsinrichtingen; deel 2 Behandeling van procesgassen (compostfiltratie en luchtwassing)
1979-08 08-08-1979 Stank op rioolwaterzuiveringsinrichtingen. Deel 2. Behandeling van procesgassen (inventarisatie)
1979-07 07-08-1979 Handleiding voor microscopisch slibonderzoek
1979-06 06-08-1979 Slibontwatering tot meer dan 40% droge stof
1979-05 15-08-1979 Stank op rioolwaterzuiveringsinrichtingen - Bestrijding in transportleidingen
1979-04 04-08-1979 Slibindikking door zwaartekracht - Grondslagen
1979-03 03-08-1979 Vuiluitworp van rioolstelsels. Deel 1 Literatuuranalyse
1979-02 02-08-1979 Bedrijfsonderzoek rioolwaterzuiveringsinrichtingen. Deel 2; Onderzoek
1979-01 01-08-1979 Bedrijfsonderzoek rioolwaterzuiveringsinrichtingen. Deel 1; Nationaal standaardprogramma
1978-01 01-08-1978 Meten en bemonsteren van afvalwaterstromen; Afvoerrelaties in meetputten met Thomson meetschotten
1977-29 29-10-1977 Kostenbesparing op afvalwaterzuiveringsinrichtingen
1977-01 01-08-1977 Slibindikking; literatuuronderzoek
1976-02 02-08-1976 Volumecorrectie: Samenvatting, conclusies en aanbevelingen
1976-01 01-08-1976 Volumecorrectie; Onderzoek
1975-04 04-08-1975 Riolering en waterverontreiniging; probleemstelling
1975-03 03-08-1975 Volumecorrectie: Achtergrond en probleemstelling
1975-02 02-08-1975 Orienterend onderzoek naar de optimalisering van puntbeluchtersystemen. Deel 2 Werkrapport
1975-01 01-08-1975 Orienterend onderzoek naar de optimalisering van puntbeluchtersystemen. Deel 1 samenvatting
0R94-08 08-08-1994 Modelvorming en optimalisatie van biologische defosfatering van afvalwater. Ontwikkeling van een metabool model
0R94-07 07-08-1994 Het uittesten van de filtratie expressiecel in de praktijk
0R94-05 05-08-1994 Evaluatie van onderzoekprogramma RWZi 2000
0R94-03 03-08-1994 Fundamenteel onderzoek vermindering slibproduktie
0R94-02/8 02-08-1994 Fundamentele aspekten van slibontwatering deel 8. Congresbijdragen
0R94-02/7 02-08-1994 Fundamentele aspekten van slibontwatering deel 7. Ontwikkeling nieuw CST apparaat
0R94-02/6 06-08-1994 Fundamentele aspekten van slibontwatering - Deel 6: Karakterisering van slibben
0R94-02/5 05-08-1994 Fundamentele aspekten van slibontwatering - Deel 5: Slib-water binding
0R94-02/4 02-08-1994 Fundamentele aspekten van slibontwatering deel 4. Filtratie expressie experimenten
0R94-02/3 02-08-1994 Fundamentele aspekten van slibontwatering deel 3. Filtratie-expressie modellering
0R94-02/2 02-08-1994 Fundamentele aspekten van slibontwatering. Deel 2 Flocculatiemechanismen
0R94-02/1 01-08-1994 Fundamentele aspekten van slibontwatering - Deel 1: Samenvattend verslag
0R93-03 03-08-1993 Modelvorming en optimalisatie van biologische defosfatering van afvalwater / Microbiele aspekten
0R93-02 02-08-1993 Onderzoek demonstratie/installaties magnetische defosfatering
0R92-16 W 16-08-1992 Stankbestrijdingssystemen in de praktijk
0R92-09 09-08-1992 Stikstofverwijdering uit interne stromen op rwzi's
0R92-08 08-08-1992 Behandeling van stedelijk afvalwater met het schachtreactorsysteem
0R92-07-2 07-08-1992 Ontwikkeling van een slib-op-dragersysteem voor de aerobe zuivering van stedelijk afvalwater. Deel 2. Fase 2: Onderzoek naar processtabiliteit en optimalisatie van het zuiveringsrendement
0R92-07-1 07-08-1992 Ontwikkeling van een slib-op-dragersysteem voor de aerobe zuivering van stedelijk afvalwater. Deel 1 Fase 1: Verkennend onderzoek in een drie-fasen airliftreactor: werkrapport
0R92-07 07-08-1992 Ontwikkeling van een slib-op-dragersysteem voor de aerobe zuivering van stedelijk afvalwater
0R92-06 06-08-1992 Vergaande nutrientenverwijdering op een zeer laagbelaste aktiefslibinstallatie
0R92-05 05-08-1992 Anaërobe behandeling van stedelijk afvalwater in Nederland
0R92-04 04-08-1992 Biologische fosfaatverwijdering in combinatie met een korrelreactor
0R92-03 03-08-1992 First Dutch Japanese workshop on the treatment of municipal waste water part II
0R92-03 03-08-1992 First Dutch Japanese Workshop on the treatment of municipal waste water Part I
0R92-02 02-08-1992 Vergisten van zuiveringsslib. Een vergelijking tussen thermofiele en mesofiele slibgisting
0R92-01 W 01-08-1992 Vergaande nutrientenverwijdering op een zeer laag belaste aktief slibinstallatie (rwzi Bergambacht) meetresultaten fase 1,2 en 3
0R91-05 W 05-08-1991 De invloed van interne stromen op de stikstof huishouding bij rwzi's
0R91-04 W 04-08-1991 Inventarisatie slibgehaltemeters voor rwzi's
0R91-03 03-08-1991 Perspectives for the utilizstion of membrane-assisted sludge retention in municipal waster water treatment plants
0R91-02 W 02-08-1991 IAWPRC sludge management conference (8 t/m 12 jan '90 te Los Angeles, Verenigde Staten)
0R91-02 02-08-1991 Deep Shaft systemen
0R91-01 W 01-08-1991 Pilot- plan onderzoek naar biologische N- en P-verwijdering op de RWZI Eindhoven
0R90-07 07-08-1990 Linpor-sponsjes als dragermateriaal bij de aërobe zuivering van rioolwater
0R90-06 06-08-1990 Verkenning bio-denitro/bio-denipho
0R90-05 05-08-1990 Automatische regeling van het slibgehalte in beluchtingstanks
0R90-04 04-08-1990 Het afleiden van procestechnologische relaties uit bedrijfsgegevens van rwzi's
0R90-03 W 03-08-1990 Vergaande nutriëntenverwijdering op een zeer laagbelaste actiefslibinstallatie (RWZI Bergambacht). Oriënterend onderzoek fase 1
0R90-03 03-08-1990 Vergisting van aëroob gestabileerd slib
0R90-02 02-08-1990 AB-systemen (een inventarisatie)
0R89-08 08-08-1989 symposium RWZI-2000
0R89-07 07-08-1989 Natte oxydatie van zuiveringsslib met het VerTech-systeem
0R89-06 06-08-1989 Het drogen van zuiveringsslib met het Carver-Greenfield proces
0R89-05 05-08-1989 Hydrolyse van zuiveringsslib in combinatie me anaërobe vergisting
0R89-04 04-08-1989 Verwijdering van zware metalen uit zuiveringsslib door electrolyse
0R89-03 03-08-1989 Selectieve verwijdering van zware metalen uit ruw rioolwater met behulp van een magneetsysteem
0R89-02 02-08-1989 Knelpunten bij invoering van defosfatering
0R89-01 01-08-1989 Slibontwatering (een voorstudie)
0R87-07-W 07-08-1987 Elektro-akoustisch ontwateren van zuiveringsslib en varkensdrijfmest: de haalbaarheid van Batelle EAD-proces: samenvattend rapport
0R87-01 W 01-08-1987 Ontwikkeling van een slib-op-dragersysteem voor de aërobe biologische zuivering van stedelijk afvalwater
0R/94-12 12-08-1994 Biological phosphate removal under denitrifying conditions
0R/94-11 11-08-1994 Behandeling van stedelijk afvalwater met het drieslibssortensysteem
0R/94-10 10-08-1994 Compactsystemen voor de behandeling van stedelijk afvalwater
0R/94-09 09-08-1994 Mogelijkheden tot optimalisatie van de biologische stikstofeliminatie
0R/94-06 06-08-1994 Aerobe biofilm op gesuspendeerde drager tbv waterzuivering
0R/94-04 04-08-1994 Alternatieven voor de slibretentie bij hooggesuspendeerde waterzuiveringssystemen
* 25 25-10-2005 GWRC; MBR for Municipal Wastewater Treatment; Report of the GWRC Research Strategy Workshop
* 24 24-10-2005 GWRC; Membrane Bioreactors for Municipal Wastewater treatment; State of Science Report
* 23 22-08-2004 Pharmaceuticals and Personal Care products in the water cycle. Workshop report; Knowlegde gaps and research needs (GWRC rapport)
* 21 21-08-2004 Historische sluizen en stuwen; De ontwikkeling van de sluis- en stuwbouw in Nederland tot 1940
* 20 20-09-2004 Historische sluizen en stuwen, waardering en instandhouding
* 19 27-10-2001 Waterkennis in overvloed
* 17 22-08-2001 Strategienota 2001-2005
* 16 22-08-2000 Rationeel plannen en begroten van onderhoud in het waterbeheer, ontwikkeling van Gisratio een geografisch beslissingsondersteunend systeem
* 15 15-02-2000 Levende Stadswateren
* 14 14-08-2000 Draagvlak voor het waterbeheer
* 13 13-08-1999 Beslissen in de dagelijkse waterbeheersing
* 12a 12-08-2000 Communicatie voor beleidsprocessen; IPEA als denklijn voor maatwerk
* 12 12-08-1997 Interactieve Planvorming gericht op Effectiviteit en Acceptatievorming (IPEA)
* 11 22-08-1996 25 jaar Toegepast onderzoek waterbeheer, Jubileumsymposium STOWA 13 september 1996
* 10 10-01-1995 Automatisering van de waterbeheersing
* 09 09-08-1993 Modelleren op maat
* 08 22-08-1993 Beleidsanalyse in het waterbeheer
* 07 22-08-1993 Computermodellen in het waterbeheer; het SAMWAT modellenbestand
* 06 06-08-1990 Sturing in het waterbeheer
* 05 05-08-1989 Specificaties voor meetsystemen in het waterbeheer; (rapport van de SAMWAT werkgroep (3)'
* 04 04-08-1989 Beleidsanalyse voor het Nederlandse Waterbeheer; uitgegeven ter gelegenheid van het afscheid van K.P. Blumenthal
* 03 27-10-1991 Kwaliteit van meetgegevens; rapport van de gelijknamige SAMWAT-werkgroep
* 02 02-08-1988 The SAMWAT database for computer models in water management
* 01 01-08-1987 SAMWAT dag 18-11-1987; 'meet-, signalerings- en regelsystemen
Waterkip 22-08-2001 WATERKeten Innovatie Programma - WATERKIP
2010-W-05 28-01-2011 Hoe verder met dynamisch kustbeheer?
- 07-09-2013 CENIRELTA algemene folder en informatieposter
- 29-09-2013 Microplastics in het zoetwater milieu. Een inventarisatie van mogelijke risico's voor waterschappen
- 29-09-2013 Potential risk of microplastics in the fresh water environment

Publicaties