print

Anders omgaan met huishoudelijk afvalwater

Terug
Rapportnr 2006-18
ISBN 90.5773.338.2
Type Rapport
Prijs € 22
Datum 18-08-2006

Documenten

Download Bestel
De ontwikkelingen rond nieuwe sanitatiesystemen hebben, met name gedurende de laatste twee jaren, in Nederland een grote vlucht genomen. Er vinden momenteel verspreid over Nederland diverse onderzoeks- en implementatieprojecten plaats. Bij deze ontwikkeling is er door de betrokken partijen bewust voor gekozen vooral voorbeelden te genereren op grond waarvan ook andere maatschappelijke organisaties konden worden overtuigd van het belang van onderzoek en demonstratieprojecten rond deze ontwikkeling. Enerzijds omdat deze past binnen de context van een duurzaamheids- en of innovatiebeleid, anderzijds omdat deze maatschappelijk geaccepteerd wordt.

Om de opzet van demonstratieprojecten en implementatie te vergemakkelijken is bij de keuze van de technieken waar mogelijk aansluiting gezocht bij de bestaande praktijken in de bouw en het gebruik van de sanitaire voorzieningen in de Nederlandse samenleving en de maatschappelijke beleving in bredere context. Het resulteerde in een groot aantal projecten waarin telkens een klein stapje is gezet om uiteindelijk een groter doel te bereiken.

STOWA was in deze ontwikkeling mede sturend. Om structuur aan te brengen en vooral om een goed afwegingskader te creëren ten aanzien van de eventueel door STOWA te onder- steunen initiatieven, heeft STOWA  het initiatief genomen tot het instellen van een landelijke Koepelgroep 'Ontwikkeling Nieuwe Sanitatie Systemen' (ONSS). Een van de eerste werkopdrachten aan de Koepelgroep betrof het opstellen van een Strategienota. In deze notitie wordt ingegaan op de aard en werkwijze van de Koepelgroep, op de hoofdlijnen van de Strategienota en de stand van zaken.

Publicaties