print

Bescherming van de bodem op rwzi's, rapport plus handreiking

Terug
Rapportnr 2010-04
ISBN 978.90.5773.472.4
Type Rapport
Prijs € 25
Datum 11-03-2010

Documenten

Download Bestel
Download Bestel
In de afgelopen jaren is er veel discussie geweest tussen het Wm-bevoegd gezag en zuiveringbeheerders (lees ‘waterschappen’) over de wijze waarop de bodem op rwzi’s beschermd moet worden. In 2006 is STOWA gestart met een project om de problematiek rondom bodembeschermende voorzieningen en maatregelen inzichtelijk te maken en tot adequate oplossingen te komen, gedragen door zowel waterschappen als Wm-bevoegd gezag. Vervolgens heeft een werkgroep bestaande uit leden van de eerdergenoemde BCie en het Inter Provinciaal Overleg (IPO) deze taak op zich genomen. De werkgroep heeft een aantal deelstudies uit laten voeren waardoor meer inzicht werd verkregen in de problemen en oplossingen.

Op basis van de deelstudies zijn in de zomer van 2009 voorschriften opgesteld voor bescherming van de bodem op rwzi’s. Zowel de deelstudies als het voorschriftenpakket zijn integraal verwerkt in het STOWA-rapport 2010-04 met als titel ‘Bodembescherming op rwzi’s’.

Het rapport beperkt zich tot de water- en sliblijn van een rwzi. Flankerende bedrijfsactiviteiten die bodemrisico’s met zich mee kunnen brengen, worden niet behandeld. Dergelijke activiteiten worden, voor wat betreft bodembescherming, voldoende afgedekt door de NRB 2001/2003, die in 2012 wordt vervangen door de NRB2012.

Handreiking 'Bodembescherming op rwzi's'

Het STOWA-rapport is gebruikt voor het opstellen van artikel 3.5d van paragraaf 3.1.4a van het Besluit Algemene Regels voor inrichtingen milieubeheer), ook wel het BARIM genoemd. In artikel 3.5d wordt verwezen naar de ministeriële regeling. Artikel 3.4c van deze Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (RARIM) bevatten de eisen  ten aanzien van bescherming van de bodem op rwzi’s, die afkomstig zijn uit het STOWA-rapport.

Sinds het verschijnen van het STOWA-rapport worden de voorgeschreven voorzieningen en maatregelen door vergunninghouders en vergunningverleners  geïmplementeerd op rwzi’s. In de praktijk blijken de voorschriften van de eerder genoemde ministeriële regeling niet door iedereen op dezelfde wijze te worden uitgelegd. Daarom heeft een  werkgroep van IPO-leden en vertegenwoordigers van de Vereniging van Zuiveringbeheerders, een speciale handreiking opgesteld. Hierin worden de voorschriften uitgelegd, zijn voorbeelden opgenomen en worden alternatieven aangedragen voor grondwatermonitoring. Hieronder kunt u de handreiking downloaden.


Publicaties