print

Bodembeschermingstrategie voor rwzi's

Terug
Rapportnr 2007-W-04
ISBN geen
Type Werkrapport, alleen ls pdf
Prijs € 0
Datum 04-08-2007

Documenten

Download Bestel
Download Bestel

In de Wet milieubeheer (Wm)-vergunningen van rioolwaterzuiveringsinrichtingen (rwzi's) worden de voorschriften ter bescherming van de bodem gebaseerd op de Nederlandse Richtlijn Bodem (NRB). In de NRB wordt de activiteit “afvalwaterzuivering” gezien als een bodembedreigende activiteit. In het rapport 2007-W-04 'Bodembeschermingstrategie voor rwzi's' is deze bodembedreigende activiteit nader bekeken. In deze studie is de kwaliteit van de waterfractie van influent, effluent en slib, vergeleken met de streefwaarden voor grondwater. Het blijkt dat het bodemrisico voor effluent verwaarloosbaar is. Influent en slib hebben een beperkte invloed op de bodemkwaliteit. Door een goede mix van technische en beheermaatregelen kan, ook voor procesonderdelen die influent en slib bevatten, een verwaarloosbaar bodemrisico worden bereikt.

Het rapport kan als bijlage toegevoegd worden aan een Wm-vergunningaanvraag. Bovendien kan een zuiveringsbeheerder zijn maatregelen (technisch en beheersmatig van aard) voor de bescherming van de bodem baseren op het rapport. Door het rapport met de vergunningaanvraag mee te sturen kan het bevoegd gezag dit meenemen in haar overwegingen en de voorschriften daarop afstemmen. Onderaan deze pagina vindt u ook de instructie "Bodembeschermingsstrategie voor rwzi's" downloaden. Hierin staat stapsgewijs aangegeven hoe de bodembeschermingsstrategie toegepast kan worden op een rwzi.

Het rapport 2007-W-05 "Inventarisatie milieukundige bodemonderzoek rwzi's alsmede chemische kwaliteit influent,effluent en zuiveringsslib" bevat achtergrondinformatie die bij het opstellen van het rapport 2007-W-04 "bodembeschermingsstrategie voor rwzi's" is gebruikt.

Publicaties