print

DAF als voorbehandeling van communaal afvalwater. Demonstratieonderzoek rwzi Lienden

Terug
Rapportnr 2014-47
ISBN 978.90.5773.679.7
Type Rapport
Prijs € 25
Datum 07-01-2015

Documenten

Download Bestel

Dit rapport bevat de resultaten van een pilotonderzoek op rwzi Lienden naar de technische en economische haalbaarheid van Dissolved Air Flotation (DAF), een voorbehandelingstechniek waarmee zwevende stof uit afvalwater gehaald kan worden.

Achtergronden

De waterschappen streven ernaar om hun rioolwaterzuiveringsinstallaties om te vormen tot zogenoemde Energiefabrieken die de energie-inhoud van afvalwater optimaal benutten. Dat kan door op de voor afvalwaterbehandeling benodigde energie te besparen, maar ook door de energieproductie te maximaliseren (biogas via slibgisting).

Eén van de wijzen waarop de energieopbrengst uit afvalwater gemaximaliseerd kan worden, is het toepassen van Dissolved Air Flotation, afgekort DAF. DAF is een voorbehandelingstechniek waarmee zwevende stof uit afvalwater verwijderd kan worden, door het stof te laten opdrijven met luchtbellen en dan te verwijderen. DAF kan toegepast worden ter vervanging van een voorbezinking, of als maatregel bij overbelasting. De doelstelling van dit onderzoek was het verkennen van de technische en economische haalbaarheid van DAF als voorbehandelingstechniek voor stedelijk afvalwater.

Voor grootschalige toepassing van DAF is op rwzi Eindhoven pilotonderzoek verricht, waarbij de pilotinstallatie parallel aan de voorbezinktank werd bedreven. De resultaten van het eerste pilotonderzoek en de variantenstudies zijn gerapporteerd in STOWA-rapport 2014-03. In vervolg op het pilotonderzoek op rwzi Eindhoven is DAF op semi-praktijkschaal getest op rwzi Lienden (ontwerpcapaciteit 8.000 i.e. à 150 g TZV). De rwzi Lienden is een voorbeeld van een overbelaste rwzi die baat zou kunnen hebben bij voorbehandeling, zoals op meerderde locaties in Nederland het geval is.

Uit de pilot kam naar voren dat DAF kan voor de ontlasting van actief slibinstallaties doeltreffend, duurzaam en kosteneffectief ingezet worden als aan de juiste voorwaarden wordt voldaan voor ontwerp, inpassing , BZV/N- verhouding en de juiste slibverwerking.

 

 

Publicaties