print

De invloed van rwzi-effluenten op de ecologische waterkwaliteit. Orienterend veld- en literatuuronderzoek naar de effecten op de biologische kwaliteitsparameters van de KRW

Terug
Rapportnr 2009-13
ISBN 978.90.5773.437.3
Type Rapport
Prijs € 25
Datum 31-08-2009

Documenten

Download Bestel
Het rapport doet verslag van een oriënterend onderzoek naar de ecologische effecten van rwzi-effluenten op oppervlaktewateren. Het kennen van die effecten is van belang voor het behalen van ecologische doelen (KRW). Zijn verdere aanpassingen op afvalwaterzuiveringsinstallaties bijvoorbeeld zinvol voor het verbeteren van de ecologische waterkwaliteit of niet?

Het onderzoek is langs twee sporen uitgevoerd. In spoor 1 is veldonderzoek gadaan, waarbij direct boven- en benedenstrooms van vier rwzi’s chemische en biologische (macrofauna,  macrofyten, fytobenthos en fytoplankton) gegevens verzameld zijn. Vervolgens is beoordeeld of ecologische effecten van effluentlozingen aantoonbaar zijn. In spoor 2 is een literatuuronderzoek gedaan, en is bij waterbeheerders gezocht naar datasets van vergelijkbare studies.

Uit het onderzoek komt naar voren dat op basis van de chemie in bijna alle gevallen een verschil te zien is tussen de boven- en benedenstroomse locaties. Voor de ecologische parameters werden geringe negatieve ecologische effecten aangetoond, zoals een verschil in aantal of abundantie van soorten. De effecten zijn echter niet eenduidig en door het geringe aantal waaremingen is het volgens de onderzoekers niet mogelijk de waarnemingen statistisch te onderbouwen.

Uit de literatuurstudie bleek dat er weinig studies zijn over de ecologische effecten van rwzi’s op waterplanten, vissen, fytobenthos en fytoplankton. Bijna alle onderzochte studies hebben betrekking op macrofauna. Van de gevonden informatie is veel kwalitatief en ontbreken vaak de chemische gegevens. op basi hiervan concluderen de onderzoekers dat er in literatuur geen geschikte complete cases te vinden zijn, om de veldstudie aan te vullen.

Publicaties