print

Een heldere kijk op diepe plassen

Terug
Rapportnr 2010-38
ISBN 978.90.5773.502.8
Type Rapport
Prijs € 55
Datum 04-11-2010

Documenten

Download Bestel
Download Bestel

Diepe plassen staan volop in de belangstelling, vooral sinds het van kracht worden van de Kaderrichtlijn Water en het Besluit bodemkwaliteit. Her en der worden herinrichtingsmaatregelen voorbereid ter verbetering van de ecologische kwaliteit.
In een aantal gevallen – zoals bij het verondiepen met grond of baggerspecie om ecologische habitats te verbeteren – zetten omwonenden, maar ook ecologen vraagtekens bij de voorgenomen maatregelen. Dit vanwege mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu. Deze twijfels komen onder meer voort uit het ontbreken van (samenhangende) kennis over het ecologisch functioneren van diepe meren en plassen. Er is wel veel expertise beschikbaar en gedocumenteerd, maar er ontbreekt een overzichtelijke bundeling van deze kennis.

Het rapport Een heldere kijk op diepe plassen bundelt de huidige kennis over het functioneren van diepe meren en plassen, opgedaan in (inter)nationale onderzoeken, en vertaalt deze kennis naar praktijkgerichte maatregelen en beoogde effecten. Het is een logisch vervolg op de ecologische systeemanalyse van ondiepe meren en plassen, zoals die is verwoord in het STOWA-rapport 'Van helder naar troebel… en weer terug' (2008-04). Dit document ondersteunt beheerders van diepe plassen bij het maken van beleid- en beheerkeuzes om de waterkwaliteit van diepe plassen te verbeteren, of ten minste op hetzelfde peil te behouden.

De figuren uit het boekje zijn vrij te gebruiken, mits met bronvermelding. U kunt ze hieronder downloaden.

ERRATUM:
Op pagina 102 onderaan is de toelaatbare fosforbelasting per dag weergegeven, waar dat per jaar had moeten zijn. Dus: Lt(P) = toelaatbare P-belasting in mg P/m2/jaar. Onze excuses hiervoor.

Publicaties