print

Erfafspoeling. Een inventarisatie van de problematiek en mogelijke oplossingen

Terug
Rapportnr 2011-18
ISBN 978.90.5773.528.8
Type Rapport
Prijs € 25
Datum 23-09-2011

Documenten

Download Bestel
Dit rapport beschrijft de resultaten en bevindingen van de onderzoeken en projecten naar erfafspoeling die in de afgelopen tien jaar door waterschappen, het ministerie van Infrastructuur en Milieu (voorheen VROM) en de landelijke werkgroep Erfafspoeling zijn uitgevoerd. Vanwege het belang voor waterbeheerders, heeft STOWA besloten de opgedane kennis te bundelen en als STOWA-publicatie uit te brengen.

Belangrijkste conclusie uit het rapport is dat erfafspoeling kan leiden tot onacceptabele lozingen en daarmee tot een verslechtering van de waterkwaliteit op lokaal niveau. De verontreinigingen ontstaan wanneer hemelwater in een voeropslag met gras, snijmaïs en of bijproducten in contact komt met het opgeslagen product of resten daarvan (= percolaat), in combinatie met onvoldoende goede landbouwpraktijk. Daarnaast dragen perssappen, afkomstig uit het ingekuilde product, hieraan bij.

De opstellers van het rapport bevelen aan de landbouwsector bekend te maken met de problematiek van erfafspoeling, en met de noodzaak tot het nemen van maatregelen om aan het lozingsverbod en (toekomstige) regelgeving te voldoen. Waterschappen kunnen door effectief toezicht de naleving van het lozingsverbod vergroten, aldus de opstellers.

Publicaties