print

Erfafspoeling van veehouderijbedrijven. Onderzoek naar de kwaliteit van afspoelwater van erven op ‘schone’ bedrijven

Terug
Rapportnr 2009-10
ISBN 978.90.5773.427.4
Type Rapport
Prijs € 25
Datum 27-05-2009

Documenten

Download Bestel
Download Bestel
Inventariserend onderzoek heeft aangetoond dat zogenoemd erfafspoelwater een relatief grote bron van verontreiniging kan vormen van het oppervlaktewater. Verontreiniging ontstaat wanneer hemelwater over het verharde erf stroomt, daar in contact komt met voer, perssappen en mest en vervolgens rechtstreeks naar het oppervlaktewater stroomt. Op basis van het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij (LOTV) is dit niet toegestaan.

De problematiek rondom erfafspoelwater was voor het Platform Landbouwermissies van de Unie van Waterschappen aanleiding een Werkgroep Erfafspoeling in te stellen. Onder supervisie van deze werkgroep is de landelijk beschikbare informatie over erfafspoelwater in beeld gebracht en werd een inventarisatie gemaakt van maatregelen om erfafspoeling te voorkomen.

Omdat zowel de concentraties als de vracht aan verontreinigingen in het erfafspoelwater zodanig zijn, dat ze een probleem kunnen opleveren voor de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater, is geconcludeerd dat het gewenst is om een landelijke richtlijn te ontwikkelen om erfafspoeling te voorkomen. Als referentie wilde de werkgroep inzicht hebben in de emissies vanuit ‘schone bedrijven’, dat wil zeggen: bedrijven die in principe voldoen aan de doelstellingen van het LOTV. STOWA heeft hiervoor een studie laten uitvoeren.

In deze studie wordt aangegeven wat onder ‘schone bedrijven’ wordt verstaan en worden de resultaten gepresenteerd van metingen die bij 19 als ‘schoon’ gekwalificeerde bedrijven zijn verricht aan het erfafspoelwater.

De meetresultaten, de hieruit voorvloeiende conclusies en aanbevelingen van de werkgroep zijn gebruikt als input voor een 'Integrale Handreiking Erfafspoelwater. Een praktisch handvat voor de landelijke aanpak van erfafspoelwater op veehouderijbedrijven'. De hierin voorgestelde maatregelen worden verwerkt in het gemoderniseerde Besluit Landbouwactiviteiten. De handreiking is opgesteld in opdracht van de werkgroep Erfafspoeling.
 
 

Publicaties