print

Gemeten actuele verdamping voor 12 locaties in Nederland

Terug
In het regionale waterbeheer wordt regelmatig gebruik gemaakt van verdampingsgegevens in modelstudies en bij het opstellen van waterbalansen. Daarbij wordt veelal uitgegaan van een referentie gewasverdamping en wordt de actuele verdamping ingeschat op basis van deze referentie, het aanwezige gewas en de vochttoestand van de bodem. De fouten die hiermee gemaakt worden, kunnen aanzienlijk zijn en kunnen leiden tot een onnauwkeurige inschatting van droogte- en hoogwaterproblematiek.

STOWA heeft met het oog hierop jaarreeksen van actuele dagelijkse verdamping laten afleiden voor twaalf meetlocaties in Nederland. De gecreëerde reeksen kunnen worden gebruikt om de berekening van actuele verdamping in modellen of waterbalansen te toetsen. Waar geen reeksen beschikbaar zijn, kunnen deze worden afgeleid in combinatie met satellietwaarnemingen en modellering in ruimte en tijd.

Publicaties