print

Het effect van afkoppelen op de RWZI

Terug
Rapportnr 2008-14
ISBN 978.90.5773.414.4
Type Rapport
Prijs
Datum 24-11-2008
Samenvattend rapport van een modelstudie naar de effecten van afkoppelen en de reductie van rioolvreemd water op de prestaties van een gemiddelde rioolwaterzuiveringsinstallatie (100.000 v.e.). In de studie is vooral gekeken naar de invloed van deze ingrepen op de emissie van stikstof en zware metalen via de rwzi. In de studie werd ook gekeken naar het effect van deze maatregelen op de emissies uit de totale waterketen. Daaruit komt naar voren dat afkoppelen gemiddeld genomen hier geen effect op heeft. Maar de reductie van relatief schoon rioolvreemd water, zoals drainage- en bronneringswater, leidt voor alle onderzochte componenten wel tot een reductie van de totale emissie.

Publicaties