print

Inventarisatie en evaluatie nieuwe meetmethoden in het watersysteem

Terug
Rapportnr 2015-04
ISBN 978.90.5773.696.4
Type Rapport
Prijs € 25
Datum 23-02-2015

Documenten

Download Bestel

Betrouwbare, kosteneffectieve monitoring is belangrijk voor effectief en doelmatig waterbeheer. Met het oog hierop hebben de waterschappen zich in 2011 verenigd in de Kring Monitoring Water. Een van de thema’s van deze kring is de inzet van nieuwe, innovatieve meetmethoden. Deze studie vormt hierin de eerste stap. De studie schetst op basis van een schriftelijke enquête een actueel beeld van recente, lopende en geplande initiatieven op het gebied van nieuwe meettechnieken en methoden, van de onderlinge samenwerking en kennisdeling op dit gebied en van het innovatieproces.

Uit de enquête blijkt dat de meeste waterschappen actief zijn op het vlak van innovatieve meettechnieken en methoden. Hun activiteiten hebben een relatief korte doorlooptijd en een sterke focus op het toepassen van beproefde technieken en methoden. In deze activiteiten werken zij zonder uitzondering in de rol van opdrachtgever, 1 op 1 samen met externe partijen. In tien projecten werken zij samen met andere waterschappen en STOWA.

Het innovatieproces voor de ontwikkeling van nieuwe, innovatieve meetmethoden kenmerkt zich volgens het rapport als bottom-up. De ontwikkelingen zijn voornamelijk gericht op de korte termijn en zijn technologiegedreven. Hierdoor ontbreekt de prikkel om actief de opgedane kennis met andere waterschappen te delen en er is geen gezamenlijke kennisagenda. Het verdient volgens de opsteller van het rapport aanbeveling in het vervolgtraject zo’n kennisagenda te maken, omdat daarmee de samenhang tussen activiteiten zichtbaar wordt en de onderlinge kennisdeling en samenwerking gestructureerd wordt. Er ontstaat daarmee bovendien een opening om ook op tactisch en strategisch niveau samen te werken met andere overheden, kennis- en onderwijsinstellingen en bedrijven.

Publicaties