print

Inventarisatie miliekundige bodemonderzoeken rwzi's alsmede chemische kwaliteit influent, effluent en zuiveringslib

Terug
Rapportnr 2007-W-05
ISBN
Type Werkrapport, alleen als pdf
Prijs
Datum 05-08-2007

Documenten

Download Bestel

In dit rapport zijn een 50-tal bodemonderzoeken geïnventariseerd. Met name bodemonderzoeken van voormalige slibdroogbedden hadden daarbij de aandacht. Deze kunnen immers beschouwd worden als een "worst case" situatie.

Ter plaatse van voormalige slibdroogbedden wordt regelmatig een verhoogd CZV- en/of N-gehalte gevonden. Verhoogde concentraties BTEX, PAK's of zware metalen zijn in de bodemonderzoeken nauwelijks gevonden. Ook niet bij procesonderdelen waarin influent of slib voorkomt. De incidenteel gevonden verontreinigingen blijken veelal geen relatie te hebben met de bedrijfsactiviteiten.

De resultaten van de inventarisatie geven aan dat het risico op bodemverontreiniging van procesonderdelen waarin influent, effluent en slib voorkomt lang niet zo groot is als verondersteld.
Dit rapport bevat achtergrondinformatie van het rapport  2007-W-04 "Bodembeschermingstrategie voor rwzi's".

Publicaties