print

Krw- en E-PRTR-stoffen in influent en effluent van rwzi’s. Rapport en factsheets

Terug
Rapportnr 2009-30
ISBN 978.90.5773.444.1
Type Rapport
Prijs € 25
Datum 24-11-2009

Documenten

Download Bestel
Watson is een databestand van RWS Waterdienst met monitoringgegevens over afvalwater. In een gezamenlijk project hebben STOWA en de Waterdienst deze database aangevuld met monitoringgegevens van KRW- en E-PRTR-prioritaire stoffen (European Pollutant Release and Transfer Registration) in influenten en effluenten van rwzi's en deze gegevens tevens samengevat op factsheets. Het gaat hierbij om stoffen die meestal (nog) niet standaard, maar op projectbasis verzameld worden door waterschappen en Rijkswaterstaat. Er bestaat veel behoefte aan inzicht in de concentraties en vrachten van deze stoffen, vooral met het oog op eventuele toekomstige beleidsmatige ontwikkelingen.

De in dit rapport opgenomen factsheefts bevatten per stof onder meer gegevens over gemiddelde gehalten, maximum- en minimumgehalten, maar vaak ook over rapportagegrenzen, vrachten en normoverschrijdingen. Met de sheets kunnen waterbeheerders eigen monitoringgegevens vergelijken met eerdere monitoringdata van derden. Hierdoor wordt een beeld verkregen welke stoffen op welke rwzi'’s extra aandacht verdienen, of voor welke stoffen er landelijk onvoldoende informatie aanwezig is.Publicaties