print

Leidraad waterkerende kunstwerken in regionale waterkeringen

Terug
Rapportnr 2011-15 ORK
ISBN 978.90.5773.529.5
Type Rapport
Prijs € 25
Datum 15-08-2011

Documenten

Download Bestel
Nederland telt zo’n 14 duizend kilometer regionale waterkeringen. In deze keringen zitten naar verwachting duizenden tot tienduizenden kunstwerken, van uiteenlopende aard, omvang en leeftijd. De kunstwerken zijn vaak nodig voor utilitaire kruisingen, of bestaan uit ruimtebesparende versterkingen (kistdam, keermuur, damwand). Ze vervullen zelfstandig de waterkerende functie of doen dit in combinatie met een grondlichaam. De kunstwerken die in de compartimenteringskeringen gelegen zijn, vervullen hun functie pas na falen van de voorliggende (primaire) waterkering.

Deze Leidraad - die bestaat uit vier delen - geeft aanbevelingen voor de toetsing en een zodanig ontwerp en beheer van waterkerende kunstwerken in regionale waterkeringen, dat de verschillende waarden en functies ervan optimaal tot hun recht komen. Hierbij dient het kunstwerk te voldoen aan functionele en constructieve uitgangspunten, eisen en randvoorwaarden.

Met name de aspecten die van belang zijn voor de waterkerende functie, komen in deze Leidraad aan de orde. Voor de overige functies geeft de Leidraad verwijzingen naar relevante TAW-/ENW- publicaties, zowel leidraden als technische rapporten, en overige ontwerpdocumenten of voorschriften. De Leidraad richt zich met name op de aspecten die bij kunstwerken in regionale waterkeringen anders zijn dan bij kunstwerken in primaire waterkeringen.

De leidraad maakt onderdeel uit van het Ontwikkelingsprogramma Regionale Waterkeringen ORK, opgesteld door het InterProvinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen. In dit programma worden handreikingen en leidraden ontwikkeld voor het normeren, ontwerpen, toetsen, verbeteren en beheren van de regionale waterkeringen en de hierin opgenomen waterkerende kunstwerken. STOWA coördineert de uitwerking van dit programma.

Publicaties