print

Moerasbufferstroken langs watergangen; haalbaarheid en functionaliteit in Nederland

Terug
Rapportnr 2008-07
ISBN 978.90.5773.413.7
Type Rapport
Prijs € 25
Datum 07-08-2008

Documenten

Download Bestel
De KRW en de Nitraatrichtlijn leiden tot toenemende aandacht voor ecotechnologische maatregelen om emissies van nutriënten naar oppervlaktewater terug te dringen en (natte) natuurwaarden te verhogen. Voorbeelden zijn helofytenfilters, natuurvriendelijke oevers en bufferstroken. Dit rapport bevat de resultaten van een praktijkonderzoek naar de (kosten)effectiviteit van nutriëntenverwijdering (N en P) door zgn. moerasstroken.

Het rapport is te bestellen via m.mackintosh@tekstbeeld.nl of telefoon 040-2512576.

Publicaties