print

Monitoring 1-STEP®filter Horstermeer

Terug
Rapportnr 2013-35
ISBN 978.90.5773.615.5
Type Rapport
Prijs € 25
Datum 04-12-2013

Documenten

Download Bestel

Dit rapport bevat de resultaten van een langlopend monitoringonderzoek naar de werking en effectiviteit van het eerste full sale 1-STEP®filter (1-Step Total Effluent Polishing) op rwzi Horstermeer (Waternet).

Achtergronden

Het 1-STEP®filter is een nabehandelingsinstallatie voor vergaande verwijdering van nutriënten (fosfor, stikstof) en organische microverontreinigingen (medicijnresten, bestrijdingsmiddelen etc.) uit reeds gezuiverd afvalwater (de 'afloop nabezinktank'). Het betreft een verticaal doorstromend actief-koolfilter is dat het in één kosteneffectieve en duurzame stap meerdere zuiveringsprocessen combineert. Het filtermedium, granulair actiefkool fungeert als adsorptiemateriaal, waarbij in het afvalwater opgeloste stoffen zich hechten aan het actieve kool. Het fungeert tegelijkertijd als filtermateriaal voor zwevende stof en als dragermateriaal voor biomassa, dat stikstoffen en fosfaten verwijdert.

In 2004 startte Waternet op rwzi Horstermeer een langlopend praktijkonderzoek naar filtratietechnieken voor de kwaliteitsverbetering van rwzi-effluent, vanwege het feit dat de rwzi loost op het kwetsbare water van de Vecht. Hiervoor had het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht een speciaal restauratieplan opgesteld. Dat vereiste effluent van uitstekende kwaliteit. Bovendien kwam er een nieuwe lozingsvergunning aan, met strengere effluenteisen. Tegen deze achtergrond werd destijds het idee geboren voor het 1-STEP® filterconcept.

Het filter, met in totaal vijf filterbedden, is uitgelegd om alle Droogweeraanvoer (DWA) naar rwzi Horstermeer te kunnen behandelen, ca. 1.550 m3 per uur. Als er meer dan 1.550 m3 aangevoerd wordt met regenweer, wordt een deel langs het filter geleid.

Resultaten

Het verwijderingsrendement voor Ntotaal lag in de gemonitorde periode ( januari- september 2013) op zo'n 80 procent en ging van gemiddeld 8,3 naar 2,7 mg/liter. Dat is nog niet de gewenste 2,2 mg/l, maar de verwachting is dat dit na de ombouw van de afvalwaterzuivering die plaatsvindt, wel wordt gehaald. Voor Ptotaal lag het gemiddelde verwijderingsrendement in deze periode op 71 procent. De concentratie Ptotaal daalde van gemiddeld 0,73 naar 0,21 mg/liter. Ook hier is de gewenste  0,15 mg/liter nog niet helemaal gehaald. Maar ook hierbij is de verwachting  dat dit na voltooiing van de ombouw van de rwzi wel wordt gehaald.

Dan de microverontreinigingen. Er zijn metingen verricht van juli 2012 tot en met september 2013. De scores over het algemeen goed. De metingen voor bestrijdingsmiddelen en hormoonverstorende stoffen lagen veelal beneden de detectiegrens. De verwijdering van geneesmiddelen liep uiteen van nul tot negentig procent, en dat is onder meer afhankelijkheid van de oplosbaarheid van de werkzame stoffen. Goede verwijdering (60-90%) vond plaats tot 15-20 duizend bed volumina.

Tot slot de Suspended Solids. Die verwijdering ervan bleef duidelijk achter bij de verwachtingen.

Publicaties