print

Naar meer doelmatigheid bij IBA-systemen

Terug
Rapportnr 2014-34
ISBN 978.90.5773.667.4
Type Rapport, alleen als pdf
Prijs € 25
Datum 31-10-2014

Documenten

Download Bestel

In het buitengebied zijn eind vorige eeuw met een flinke financiële inspanning voorzieningen aangelegd voor het inzamelen en transporteren van afvalwater. Gemeenten en waterschappen stellen zich de vraag hoe de bestaande infrastructuur zo effectief mogelijk moet worden beheerd en wat een goede aanpak is bij de vervanging van bestaande systemen. Zowel het beheer van bestaande infrastructuur als de vervanging door mogelijke nieuwe systemen hebben door de huidige wens tot een grotere doelmatigheid anno 2014 een andere insteek gekregen. Tegen deze achtergrond hebben STOWA en stichting RIONED gezamenlijk onderzoek gedaan naar het gebruik van zogenoemde IBA's in het buitengebied. Een Individuele Behandeling van Afvalwater, kortweg IBA, is een systeem dat het huishoudelijk afvalwater van één huisgezin zuivert.

Het rapport bundelt de ervaringen met IBA's en ontwikkelingen in het IBA-beheer van de afgelopen jaren. Hiermee bieden we waterschappen en gemeenten een overzicht voor een zo goed mogelijk gebruik van de bestaande voorzieningen. De kosten en baten van het beheer van de 21.500 IBA’s in Nederland kunnen met de praktijkresultaten uit dit rapport worden vergeleken. Door het uitwerken van concrete scenario’s kan een doelmatige aanpak worden bepaald. Zo kan bijvoorbeeld gekozen worden om systemen zo goed mogelijk te laten werken bij een vastgesteld maximum beheerbudget. (Foto: Plaatsing IBA-systeem, WS Noorderzijlvest)

Naast dit rapport brengen STOWA en Stichting RIONED nog twee publicaties uit over het omgaan met afvalwater in het buitengebied:

  1. Het rapport 'Feitenonderzoek mechanische riolering', uitgegeven door RIONED. Dit omvat de ervaringen met druk- en vacuümstelsels in twaalf gemeenten en twee onderhoudsbedrijven.
  2. Een beleidsondersteunend document met de werktitel 'Keuzepalet beleid en ?aanpak afvalwater buitengebied' (medio 2015). Deze publicatie gaat over beleidsuitgangspunten, de beleidsruimte en voor- en nadelen van te maken keuzes. Stichting RIONED en STOWA maken deze publicatie in samenspraak met VNG, Unie van Waterschappen en het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Publicaties