print

Publieke participatie bij vismonitoring

Terug
Rapportnr 2009-04
ISBN 978.90.5773.421.2
Type Rapport
Prijs
Datum 16-04-2009

Documenten

Download Bestel
Schepnetvissers en hengelaars hebben interesse in vis en hechten veel waarde aan een goede waterkwaliteit en leefomgeving voor vissen. Vanuit het oogpunt van publieke participatie lijken deze groepen daarom zeer geschikt om in te schakelen bij het monitoren van de visfauna in Nederland. Dit rapport laat zien hoe hun vangstgegevens kunnen worden gebruikt bij de ecologische monitoring van de visfauna in Nederland.

Het schepnet leent zich goed voor het vangen van vissen in ondiepe wateren en de oeverzone van grotere wateren. Het is vooral geschikt om kwantitatief inzicht te krijgen in in het voorkomen van vissoorten in kleine wateren. Hiervoor is het volgens de onderzoekers noodzakelijk een maat voor de geleverde vangstinspanning in te voeren. De hengel wordt vooral toegepast in diepere wateren. De hengel leent zich volgens de onderzoekers goed voor het verkrijgen van een kwantitatief inzicht in de visgemeenschap doordat hengelaars frequent op vaste plaatsen vissen en de vangstinspanning wordt geregistreerd. Hierdoor is het ook mogelijk trendanalyses uit te voeren.

De gegevens die door vrijwilligers verzameld worden zijn vooral geschikt voor gebruik ten behoeve van de Habitatrichtlijn, Natura 2000 en de Flora- en faunawet, aldus de onderzoekers. Doordat een deel van de KRW-vissenmaatlatten geijkt is op vangstgegevens van professionele vangtuigen kunnen vrijwilligersgegevens niet zonder meer worden toegepast voor het uitrekenen van zgn. ecologiche kwaliteitsratio’s (EKR’s). Schepnet- en hengelgegevens bieden echter wel de mogelijkheid voor het doen van EKR-berekeningen of onderdelen hiervan.

De studie is uitgevoerd door Stichting RAVON en Sportvisserij Nederland in opdracht van STOWA, Rijkswaterstaat Waterdienst en de Gegevensautoriteit Natuur.

Publicaties