print

Slibuitspoeling op rwzi's: cold cases

Terug
Rapportnr 2012-W-11
ISBN geen
Type Rapport
Prijs € 25
Datum 17-09-2012

Documenten

Download Bestel
Rwzi’s hebben soms te maken met te hoge zwevende-stofconcentraties in het effluent, door slibuitspoeling vanuit de nabezinktanks. STOWA heeft in 2009 onderzoek verricht bij rwzi’s die hiermee te maken hebben om de oorzaken te achterhalen en op basis daarvan een strategie op te stellen om slibuitspoeling zoveel mogelijk te voorkomen. Hiervoor werden van 63 nabezinktanks data verzameld en geanalyseerd. Daarbij werd gekeken naar ontwerpparameters en bedrijfsvoering. Bekijk het onderzoeksrapport.

Voor drie gevallen waarbij de oorzaken van de slibuitspoeling destijds niet konden worden achterhaald, is nader onderzoek gedaan. Dit betreft de rwzi’s Oldenzaal, Druten, en Baarle-Nassau. Het onderzoek is gebaseerd op een combinatie van data-analyse en expert judgement. Voor de case Oldenzaal is het FAST2D model gebruikt voor de probleemanalyse. FAST2D is een 2D stromingsmodel dat kan worden gebruikt voor het ontwerp van nieuwe nabezinktanks, maar ook voor het oplossen van problemen en het optimaliseren van bestaande nabezinktanks.

De wijze waarop FAST2D in dergelijke onderzoekstrajecten kan worden toegepast is in een apart hoofdstuk toegelicht.

Publicaties