print

Toetsing NutriCalc aan gebiedskennis en meetgegevens

Terug
Rapportnr 2011-11
ISBN 978.90.5773.514.1
Type Rappport
Prijs € 25
Datum 17-06-2011

Documenten

Download Bestel
Bij stilstaande watersystemen wordt de ecologische waterkwaliteit veelal bepaald door de nutriëntenbelasting. Bij een hoge nutriëntenbelasting is sprake van dominantie door algen of kroos, bij een lage nutriëntenbelasting is sprake van een helder plantenrijk systeem. De belasting wordt mede veroorzaakt door de af- en uitspoeling van nutriënten vanaf het land. Er bestaat behoefte de grootte van deze nutriëntenstroom te kwantificeren om inzicht te krijgen in de haalbaarheid en effectiviteit van mogelijke reductiemaatregelen. In deze studie is onderzocht of het model NutriCalc, dat afgeleid is van het nationale modelinstrumentarium STONE, kan voorzien in deze behoefte. NutriCalc is hiervoor toegepast in casestudies bij verschillende waterschappen. De ervaringen zijn gezamenlijk geëvalueerd.

Resultaten
Een absolute verificatie van de modelresultaten op basis van fosfaatvrachten binnen de casestudies bleek niet mogelijk. Wel kunnen hoge nutriëntenconcentraties in het watersysteem worden gerelateerd aan hoge nutriëntenvrachten uit NutriCalc. Verschillen met metingen kunnen over het algemeen worden toegeschreven aan extreme waarden door de gevoeligheid van NutriCalc (voor o.a. een hoge kweldruk) en door retentie (die gebiedspecifiek is). Door een verbetering van het metamodel of restricties aan gebiedskenmerken, kan dit probleem worden ondervangen.

Ondanks onvolkomenheden kan worden geconcludeerd dat NutriCalc een technisch goed toepasbaar en bruikbaar model is. De koppeling met GIS geeft een goed beeld van de ruimtelijke variatie van de af- en uitspoeling van nutriënten. Het model geeft gedetailleerde input voor stofbalansen. Het model kan gebruikt worden bij gebiedsspecifieke analyses. Voor het regionale waterbeheer vormt NutriCalc hiermee een goed alternatief voor STONE.

Publicaties