print

Verg(h)ulde pillen, eindrapport deel B. Case studies bij het Refaja Ziekenhuis te Stadskanaal, het St. Anthoniusziekenhuis te Nieuwegein en het Leids Universitair Medisch Centrum

Terug

Eén van de emissieroutes van geneesmiddelen loopt via de ziekenhuizen. In de studie 'Verg(h)ulde Pillen' heeft STOWA de omvang en aard van deze emissies vanuit ziekenhuizen laten onderzoeken. In het eerste deel van deze studie is op basis van beschikbare literatuur en interviews een overzicht gemaakt van de verwachte stofgroepen en emissiebronnen binnen een ziekenhuis en de wijze waarop deze de afvalwaterketen doorlopen. Daarbij zijn ook mogelijke maatregelen voor emissiereductie vanuit de ziekenhuizen op hoofdlijnen uitgewerkt.

In het tweede deel van deze studie, waarvan dit rapport de weerslag vormt, is meer in detail gekeken naar de aard en de omvang van de emissie van geneesmiddelen bij drie representatieve ziekenhuizen in Nederland. Hierbij is gefocust op het verbruik in het ziekenhuis en het aandeel in de jaarlijkse vracht geneesmiddelen op de rwzi. De drie deelstudies zijn uitgevoerd bij de volgende ziekenhuizen:

  • een relatief klein regionaal ziekenhuis: het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal;
  • een groot regionaal ziekenhuis: het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein;
  • een academisch ziekenhuis: het Leids Universitair Medisch Centrum.

In deze rapportage worden de uitkomsten van deze studie samengevat. Van de deelstudies zijn drie aparte STOWA werkrapporten verschenen: 2009-W-01 (Stadskanaal), 2009-W-02 (Leiden) en 2009-W-03 (Nieuwegein).


Achtergrond

Het medicijngebruik neemt – mede door vergrijzing - steeds verder toe. Medicijnresten komen via het afvalwater terecht op rioolwaterzuiveringsinstallaties. Rwzi’s zijn ontworpen voor verwijdering van zuurstofbindende stoffen, stikstof en fosfaat, maar niet voor de verwijdering van geneesmiddelen. Deze worden dan ook niet volledig verwijderd en komen via lozing van het gezuiverde afvalwater (rwzi-effluent) in het oppervlaktewater terecht. Het valt niet uit te sluiten dat deze stoffen organismen in het water nadelig beïnvloeden. Daarnaast wordt in toenemende mate oppervlaktewater of oeverfiltraat (grondwater gevoed door oppervlaktewater) gebruikt voor de bereiding van drinkwater. Vanuit de drinkwatersector wordt gesteld dat de aanwezigheid van deze stoffen zeer onwenselijk is en voorkómen zou moeten worden.

Publicaties